Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Slik merker vi fondene våre

Bærekraftsmerking eller etisk merking av fond er et viktig verktøy vi bruker for å gi deg mulighet til å gjøre bærekraftige investeringer og klimasmarte valg.

Vi analyserer og merker alle fond på vår fondsplattform. Rammeverket vi bruker for å vurdere om fondet har en etisk eller bærekraftig positiv profil (to eller ett blad) er basert på FNs ti prinsipper for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact. Prinsippene er delt opp i fire hovedgrupper som er menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon. I tillegg følger vi Statens pensjonsfond utland, oljefondet, sin eksklusjonsliste

Fond med rød varseltrekant og umerkede fond er ekskludert fra våre sparepakker, anbefaltlister og sparerobotens rådgivning.

Banken slipper ikke inn nye fond for distribusjon dersom de ikke tilfredsstiller minimum bærekraftsstandard (ett blad). 

 

To grønne blader

To grønne blader indikerer en robust bærekraftsstandard. Er du veldig opptatt av etikk, samfunnsansvar og bærekraft, velger du fond med to grønne blader. Ønsker du i tillegg til en generelt høy ESG-standard å finne fond med lav karbonintensitet, kombinerer du to grønne blader med vårt lavkarbon-merke. 

Forvaltere av et fond med to grønne blader:

 • har en strategi for å identifisere investeringer i strid med internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon, og integrerer dette i investeringsprosessen. Dette kan omfatte salg, engasjement, stemmegivning eller integrering.

 • er åpen om sin tilnærming til å takle klimaendringsrisiko i sin investeringsstrategi som er i tråd med forventningene i Parisavtalen, og tilstreber dermed å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader.

 • rapporterer i tråd med TCFD-anbefalingene for klimarisiko

 • er åpen om sin tilnærming til næringer identifisert med høy ESG-risiko, inkludert gruvedrift, olje og gass, energi, våpen og forsvar.

 • overvåker og ekskluderer i tråd med Oljefondets eksklusjonskriterier.

I tillegg søker forvalteren i fondet å unngå investeringer i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer er involvert i:

 • Kontroversielle våpen (antipersonellminer, klaseammunisjon, biologiske våpen, kjemiske våpen og atomvåpen)

 • Tobakkproduksjon

 • Produksjon av pornografi

 • Utvinning av skiferolje eller gass

 • Oljesandproduksjon

 • Oljeboring i arktiske områder

 • Levering av militært utstyr i strid med våpenembargoer

 • Militært utstyr, produksjon, distribusjon og tjenester

 • Kraftproduksjon fra fossilt drivstoff, mindre enn 20 % av omsetningen

 • Produksjon av termisk kull eller kullbasert energi som overstiger 5% av omsetningen, en kullkapasitet over 10 000 MW, eller utvinning av mer enn 20 millioner tonn kull hvert år.

 

Ett grønt blad

Ett grønt blad indikerer en minimum bærekraftsstandard. Det betyr at vi vurderer fondet som bærekraftig basert på en systematisk evaluering av ESG-kriterier for investeringer i selskapene i fondet.  

Forvalteren av et fond med ett grønt blad:

 • har en strategi for å identifisere investeringer i strid med internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon, og integrerer dette i investeringsprosessen. Dette kan omfatte salg, engasjement, stemmegivning eller integrering.

 • er åpen om sin tilnærming til å takle klimaendringsrisiko i sin investeringsstrategi som er i tråd med forventningene i Parisavtalen, og tilstreber dermed å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader.

 • overvåker og ekskluderer i tråd med Oljefondets eksklusjonskriterier 

I tillegg søker forvalteren i fondet å unngå investeringer i selskaper som de selv eller gjennom enheter de kontrollerer er involvert i

 

 • Kontroversielle våpen (antipersonellminer, klaseammunisjon, biologiske våpen, kjemiske våpen og atomvåpen)

 • Produksjon av tobakk

 • Produksjon av pornografi
 • Levering av militært utstyr i strid med våpenembargoer

 • Termisk kulldrift

 

Ett gult blad

Ett gult blad indikerer en lavere bærekraftstandard enn det minimum som kreves for ett grønt blad. Det betyr at vi vurderer fondet som bærekraftig basert på en systematisk evaluering av ESG-kriterier for ett grønt blad, men at forvalteren avviker fra kriteriene på en eller flere av punktene nedenfor:

 • overvåker ikke aktivt Oljefondets eksklusjonsliste, men adresserer de samme underliggende ESG-kriteriene i fondets investeringspolicy.

 • har avvikende grenseverdier, men adresserer de samme ESG-kriteriene som kreves for ett grønt blad.
 • har en annen definisjon enn banken om hva som regnes som involvering i ESG-temaene oppført ovenfor som kriterier for en minimum bærekraftstandard (ett grønt blad).

 

Rød varseltrekant

En rød trekant betyr at fondet ikke overholder, altså bryter med, minimumsstandard for bærekraft som kreves for ett grønt eller gult blad.

 

Ingen merke

Fond hvor forvalteren ikke har undertegnet bankens erklæring om bærekraftige investeringer,’Declaration on Responsible Investment’, men investeringene er i samsvar med minimumsstandard for bærekraft når det blir analysert.

 

Konvensjoner og instrumenter

Her ser du et utvalg av de viktigste konvensjonene og instrumentene som alle fondene som tilbys på vår plattform analyseres etter:

Tabell: de viktigste konvensjonene og instrumentene som fond hos oss vurderes etter