Hopp til innhold

Etisk merking av fond

Selv om Sbanken ikke er en fondsforvalter, kan vi likevel påvirke hvilke selskaper ulike forvaltere investerer i. Det gjør vi for eksempel med etisk merking av alle fond.

Påvirker forvaltere i en bærekraftig retning

Selv om vi ikke er en fondsforvalter kan vi likevel være med å påvirke hvilke selskaper ulike forvaltere investerer i. Alle forvaltere som tilbyr sine fond i nettbanken vår, blir gjort kjent med hvilke krav vi stiller til dem som forvalter. Vi har etisk merking av alle fond. I fondslisten kan du se hvilke fond som har en positiv eller negativ etisk merking.

Vi har valgt å ikke ekskluderer fond som allerede finnes på vår fondsplattform, selv om de er merket med rød varseltrekant. Vi slipper derimot ikke til nye fond som ikke møter våre etiske krav. Ved å merke fond med rød varseltrekant og fortsette dialog håper vi å kunne påvirke forvaltere til ikke å investere i slike selskaper, eller også å påvirke selskapene i en bærekraftig retning.

Målet er flere fond med positiv etisk merking, og færre fond med en negativ etisk merking. På sikt vil dette bidra til å redusere investeringer i fond med negativ etisk profil.

Hvor plasserer Sbankens kunder midlene sine?

Av midler plassert i fond per 2019, står i overkant av 90 prosent i fond som har en positiv etisk profil, såkalt ESG-profil (ESG=Environmental, Social and Governance). Med god etisk merking av fond, er det enklere for kundene våre å velge ESG-positive fond. Ut fra fondsutvalg ser vi at antall fond med rød merking har falt i de siste årene, mens antall fond med positiv ESG profil har økt.

Populære fondsforvaltere

Over presenterer vi den etiske profilen for noen av våre populære
fondsforvaltere: DNB, KLP, Skagen, Storebrand (sammen med Delphi), Holberg og
Alfred Berg. Informasjonen er hentet fra forvalternes egne sider,
Totalt har disse fondsforvalterne 119 fond hos Sbanken, der samtlige er merket
grønt eller gult. Dette er altså fond som anerkjenner og følger internasjonale
standarder for etiske og samfunnsansvarlige investeringer.

KLP

KLP bruker sitt eierskap til å påvirke selskaper til å opptre sosialt og etisk
ansvarlig for å fremme en bærekraftig utvikling. Investeringene overvåkes
kontinuerlig for å avdekke brudd på KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige
investeringer. Målet er å påvirke selskaper gjennom dialog til å endre adferd i en
mer bærekraftig retning. Om påvirkning ikke hjelper, utelukkes selskapene fra
fondenes investeringer.
Mer om KLPs fond

Alfred Berg

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket.

Mer om fond fra Alfred Berg

Skagen fondene

Alle Skagens fond følger felles konsernretningslinjer for ansvarlige investeringer.
Når Skagens fond velger selskaper vurderes miljø-, samfunns-, og
selskapsstyringsaspekter (ESG) før det tas beslutning om investering. Visse
sektorer og produkter som ikke er ansett som langsiktig bærekraftige og som er
koblet til omfattende samfunns-, miljø-, eller helserisiko er utelukket.
Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).
Mer om Skagen fondene

DNB

DNB er opptatt av å opptre ansvarlig og bærekraftig. DNBs fond investerer ikke i
tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet
innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale
standarder og normer.
Mer om DNBs fond

Storebrand

Storebrand utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Storebrand ønsker å investere mest i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer, og driver aktiv eierpåvirkning for å stille krav til selskapene det investeres i.

Mer info om Storebrands fond

Holberg

Holberg søker å skape avkastning til sine andelseiere gjennom å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell. For Holberg er det avgjørende at selskapenes ledelse har evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse i et langsiktig perspektiv. Dersom selskapet ikke oppfyller Holbergs krav til bærekraft blir det utelukket.

Mer om Holberg fondene