Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Sbankens egne investeringer

Vi har ikke eierskap i selskaper som bryter med lover og internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og klima, eller korrupsjon og hvitvasking.

Sbankens aksjeinvesteringer begrenser seg til investeringer i infrastruktur og teknologi som er relevant for bankens daglige virksomhet. Vi har enkelte mindre investeringer i bransjespesifikke selskaper som Vipps AS (1,27 prosent eierandel) og VN Norge AS (9,42 prosent eierandel). Ved utgangen av 2019 hadde vi eierandel på 35,3 prosent av selskapet Quantfolio AS. Selskapet utvikler spareroboten vår.


Vi har dermed ikke eierskap i selskaper som produserer våpen, kull, tobakk eller pornografi. Vi er heller ikke investert i selskaper innen skogdrift, jordbruk, gruvedrift eller energiproduksjon.


Vi er opptatt av å sikre og øke fokuset på ESG (se faktaboks) hos våre forretningsforbindelser. Derfor oppfordrer vi selskapene vi har eierskap i, til å integrere ESG-kriterier i egne policyer og retningslinjer og i kontrakter med sine leverandører. Vi oppfordrer også selskapene til å offentliggjøre en bærekraftsrapport.

Alle fondene vi investerer i er etisk merket med ett eller to grønne blader. Dette gjelder følgende fond: Utsikt 2030, Utsikt 2040, Utsikt 2050 og Framgang Sammen.

Det betyr at vi anser bærekraftsrisikoen på våre egne investeringer som lav.

ESG-prinsippene

Når vi snakker om hvorvidt et selskap er bærekraftig eller ikke, bruker vi gjerne den internasjonale betegnelsen ESG som står for Environmental, Social og Governance. På norsk mener vi da selskapers evne til å ivareta miljømessige forhold, sosiale forhold og eierstyring. Eksempler på de tre fokusområdene kan være:

  • E: klimaendringer og klimagassutslipp, forbruk av naturressurser, tap av biologisk mangfold.
  • S: menneskerettigheter og arbeidsrettigheter (herunder mangfold og likestilling, våpenhandel og barnearbeid)
  • G: eierstruktur, korrupsjon og hvitvasking, skatteunndragelse og aksjonærrettigheter

Med fokus på ESG kan du redusere risiko og samtidig bidra til å skape varige verdier som er bra for mennesker og jordkloden.