Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Likestilling og mangfold i Sbanken

Reell likestilling krever målrettet fokus og tydelige prioriteringer over tid. Sbanken jobber for en god kjønnsbalanse og likelønn i banken generelt, og med fokus på ledernivå og beslutningsfora spesielt.

Kjønnsbalanse 40/60

Høsten 2020 satte vi oss et ambisiøst mål. I løpet av 2021 skal det være 40/60 kjønnsbalanse på alle ledernivå og i alle beslutningsfora. Da målet ble satt, hadde vi 12,5 prosent kvinneandel i ledergruppen. Ved årsslutt 2020 var andelen oppe i 25 prosent. Blant ledere som rapporterer direkte til ledergruppen, var det 33 prosent kvinner. Allerede i mars 2021, var andelen kvinner 40 prosent.
Kjønnsfordelingen i banken generelt er 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. Styret i Sbanken ASA har 50 prosent kvinner.

Likelønn

VI har likelønn som prinsipp. For oss betyr det lik lønn for likt arbeid, ansvars- og myndighetsforhold. Hvert årlige lønnsoppgjør skal inkludere en likelønnspott øremerket utjevning av lønnsforskjeller som kan skyldes blant annet kjønn. For å lykkes med likestillingsarbeidet, har vi fokus på å etablere og vedlikeholde sammenlignbare kategorier blant medarbeiderne.

Karrierevei, medarbeiderutvikling og lønn skal henge sammen

Karriereutvikling skal henge sammen med lønn på en forståelig og forutsigbar måte. En rettferdig lønn handler om åpenhet og systematikk. Derfor jobber vi med å tydeliggjøre vår karriereutviklingsmodell hvor stillingsnivåene har gode rollebeskrivelser. Rollebeskrivelsene brukes i utviklingssamtaler med medarbeiderne slik at både ledere og medarbeidere kan kartlegge og oppdatere kompetanse og karrieremuligheter. Sbanken skal være en arbeidsplass hvor alle opplever at de har lik mulighet til å lykkes, og hvor alle forstår veien til egen og bankens suksess.