Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Sbanken, FNs bærekraftsmål og Fair Deal

For å definere hva bærekraft betyr for banken har vi tatt utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og fokusert på de målene vi mener er mest relevante for vår kjernevirksomhet. Men det er først når vi bryter det ned til hva det betyr for kundene, medarbeiderne, eierne og samfunnet, at vi kan komme nærmere den reelle påvirkningen vi kan ha.

Vi ønsker å definere den faktiske påvirkningen vi har og forstå hva interessentene til banken faktisk er opptatt av. Da må vi se på sammenhengen mellom delmålene til FNs bærekraftsmål og Sbankens identitet, forretningsmodell og verdier. Som følge av vår vesentlighetsanalyse, har vi valgt å legge hovedfokus på disse bærekraftsmålene:

 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Mål 10: Redusere ulikhet
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene
 •  Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Banken opplever at det å stoppe klimaendringene blir stadig viktigere for alle interessentene i Fair Deal. Å ta en aktiv rolle som pådriver i retning av et lavutslippsamfunn, er for Sbanken en sentral del av å være en ansvarlig samfunnsaktør.

 

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet. Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan.

Aktuelle delmål:

5.1), 5.2), 5.4), 5.5), 5.a) og 5.b)


Hvorfor dette er viktig for Sbanken

Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030. Sbanken skal ha mangfold og likestilling i egen organisasjon. Sbanken har økt sin oppmerksomhet rundt dette bærekraftsmålet i 2020.
Sbankens aktiviteter knyttet til dette bærekraftsmålet:

 • Banken jobber målrettet for å opprette og opprettholde kjønnsbalanse og likelønn i organisasjonen.
 • Banken tilrettelegger for at kjønn ikke skal medføre ulik tilgang til finansielle tjenester.


Hva måloppnåelse betyr for interessentene i Fair Deal

For kundene betyr det at Sbanken har god forståelse for ulike kundebehov fordi medarbeiderne speiler mangfoldet i befolkningen forøvrig. Sbankens kunder behandles likt uavhengig av kjønn, og kundene velger en bank som prioriterer likestilling blant sine medarbeidere.

For medarbeiderne betyr det at kvinner og menn har samme karrieremuligheter innad i banken, at det er kjønnsbalanse i alle deler av bedriften, og at de får lik lønn for likt arbeid. Medarbeiderne opplever nulltoleranse for diskriminering og trakassering, og alle har lik mulighet til å ta foreldrepermisjon og å følge opp barn.
For eierne betyr det at Sbanken tiltrekker seg de beste hodene da banken oppleves som en attraktiv arbeidsplass for både kvinner og menn. Banken oppfyller de samme likestillingskriteriene som stilles til bankens samarbeidspartnere.

For samfunnet betyr det at Sbanken fremstår som et eksempel på reell likestilling, og fremmer rollemodeller som vil kunne oppmuntre unge talenter uavhengig av kjønn til å velge bank og finans som arbeidsplass (og ikke bare studieløp).

 

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

Aktuelle delmål:

8.2), 8.3), 8.4), 8.5), 8.6), 8.7), 8.8) og 8.10)


Hvorfor dette er viktig for Sbanken

Manglende tilgang til kapital er ett av de viktigste hindrene for stabilitet og økonomisk vekst. Sbanken bidrar med enkel og tilgjengelig dagligbank og kapital for å sikre økonomisk forutsigbarhet, stabilitet og vekst. Banken tilbyr produkter og tjenester som gir mennesker mulighet til å oppnå en sunn økonomi, samtidig som banken er en ansvarlig kredittgiver og jobber systematisk for å forhindre økonomisk kriminalitet.
Sbankens aktiviteter knyttet til dette bærekraftsmålet:

 • Banken har fokus på medarbeidernes menneskerettigheter og arbeidslivsrettigheter.
 • Banken har dialog med sine samarbeidspartnere for å sikre anstendig arbeid.
 • Banken har et godt styringssystem for å forebygge økonomisk kriminalitet.

Hva måloppnåelse betyr for interessentene i Fair Deal

For kundene betyr det at de behandles rettferdig uavhengig av formue. Kunder i Sbanken opplever bankens tjenester og produkter som forutsigbare og gode verktøy til smart økonomistyring, og banken skal gi trygghet for kundenes innskuddsmidler.

For medarbeiderne betyr det at Sbanken drives økonomisk forsvarlig, tilbyr gode arbeidsforhold og et trygt miljø for å varsle om avvik eller ubehagelige opplevelser.

For eierne betyr det at Sbanken oppnår gode resultater og et godt omdømme i markedet, der banken jobber systematisk med å forhindre uetisk forretningsatferd og økonomisk kriminalitet.

For samfunnet betyr det at Sbanken er en ansvarlig samfunnsaktør som stiller krav og forventninger om anstendige arbeidsforhold hos sine samarbeidspartnere.

 

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Aktuelle delmål:

9.1), 9.2), 9.3), 9.4) og 9.a)

Hvorfor dette er viktig for Sbanken

Sbanken har bygget en infrastruktur som gjør banktjenester tilgjengelig for alle uten at kundene må møte opp i en filial. Kundene kan løse bankoppgaver når og hvor det passer dem. For Sbanken handler innovasjon om å løse reelle utfordringer i kundenes hverdag. Et premiss for en bærekraftig utvikling av informasjonsteknologi, er å ivareta informasjonssikkerhet, personvern og etisk forretningsatferd.
Sbankens aktiviteter knyttet til dette bærekraftsmålet:

 • Banken har høy kundetilfredshet knyttet til innovasjon.
 • Banken har gode rutiner for å iverata informasjonssikkerhet, personvern og etisk forretningsatferd.

Hva måloppnåelse betyr for interessentene i Fair Deal

For kundene betyr det digital tilgang til banktjenester for alle. Det betyr tjenester som er enkle å forstå, og at kundenes personvern ivaretas.

For medarbeiderne betyr det å jobbe i et innovativt miljø. Det betyr at Sbanken er en attraktiv arbeidsplass for de som ønsker å skape og utfordre.

For eierne betyr det at Sbanken evner å omsette teknologiske muligheter til noe kundene har behov og betalingsvilje for og dermed sikrer god avkastning.

For samfunnet betyr det Sbanken er en pådriver for innovasjon av banktjenester med mål om å være tilgjengelig, smart og enkel for alle.

 

Bærekraftsmål 10: Redusere ulikhet

10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

Aktuelle delmål:

10.2), 10.3), 10.4), 10.5) og 10.c)

Hvorfor dette er viktig for Sbanken

Økende ulikheter er godt dokumentert både nasjonalt og globalt. Manglende tilgang til kapital er ett av de viktigste hindrene for økt levestandard. Å bidra til økt finansiell inkludering uavhengig av kjønn, rase og etnisitet er derfor høyt prioritert i Sbanken. Ved hjelp av objektive kriteriesett for kreditt og digitale spareløsninger, bidrar banken til å redusere ulikhet og gi flere kunder mulighet til å ta del i samfunnets generelle økonomiske vekst.
Sbankens aktiviteter knyttet til dette bærekraftsmålet:

 • Bankens sparerobot gjør avansert finansiell rådgiving tilgjengelig for alle.
 • Ved hjelp av «etisk merking» av fond, bidrar banken til å kanalisere kapital inn i bransjer og selskaper som tar ESG-prinsippene på alvor, herunder fokus på menneskerettigheter og arbeidslivsrettigheter. Enkle verktøy for å unngå ESG-risiko er dermed tilgjengelig for alle.
 • Kundene kredittvurderes etter objektive kriteriesett.
 • Banken har en av markedets mest transparente prismodeller.
 • Gjennom stiftelsen Framgang sammen støtter banken prosjekter som arbeider for å forhindre utenforskap blant barn og unge.

Hva måloppnåelse betyr for interessentene i Fair Deal

For kundene betyr det lik tilgang på finansiell rådgivning, og rettferdig kredittvurdering etter objektive kriteriesett, uansett formue. Banken diskriminerer ikke enkeltkunder eller kundegrupper, eller forskjellsbehandler innenfor de kredittklassene man tilhører basert på de objektive kriteriene.

For medarbeiderne betyr det at det er mulig å bli ansatt uten å ha den samme bakgrunnen som alle andre, og det betyr å ha en arbeidsplass hvor man ikke opplever forskjellsbehandling.

For eierne gir ulike bakgrunner hos de ansatte en dypere forståelse av behov i ulike kundesegmenter, noe som igjen gir grobunn for nye tjenester og videre vekst.

For samfunnet betyr enkle banktjenester og lett tilgjengelige finansielle tjenester, en mulighet for flere til å oppnå økonomisk velferd.

 

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene

Aktuelle delmål:

13.1), 13.3) og 13.a)

Hvorfor dette er viktig for Sbanken

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. Alle må investere i å verne, tilpasse seg og begrense skadeomfanget av klimaendringene.
Sbankens aktiviteter knyttet til dette bærekraftsmålet:

 • Som heldigital bank, har Sbanken allerede et beskjedent klimafotavtrykk. Banken har allikevel mål om å halvere egne utslipp innen 2030.
 • Sbankens utlånsportefølje er basert på boliglån og banken finansierer ingen forurensende bedriftsvirksomhet.
 • Banken tilbyr produkter med tydelige klimakriterier.
 • Banken rapporterer til Carbon Disclosure Project (CDP).
 • Banken rapporterer klimarisiko med referanse til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sine anbefalinger.


Hva måloppnåelse betyr for interessentene i Fair Deal

For kundene betyr det at de kan være trygge på at innskuddene deres ikke går til å finansiere forurensende prosjekter eller selskaper. Ved hjelp av verktøyet «etisk merking», som er bankens overordnede ESG-vurdering av fond, og «lavkarbon merking» av fond, kan kundene bruke sin forbrukermakt til å bidra i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

For medarbeiderne betyr det at Sbanken deltar i det globale arbeidet med å redusere sine klimagassutslipp, og at banken, ved hjelp av gode digitale løsninger, legger til rette for at medarbeiderne kan ta klimavennlige valg i hverdagen.

For eierne betyr det at banken kan finansieres med grønne obligasjoner, og at aksjonærene unngår å eksponere seg for høy klimarisiko gjennom eierskap i banken.

For samfunnet betyr det at Sbanken reduserer sine direkte og indirekte utslipp, og påvirker sine samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

 

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Aktuelle delmål:

17.6), 17.8), 17.9, 17.14, 17.15, 17.16), 17.17) og 17.19)

Hvorfor dette er viktig for Sbanken

Finans Norge har etablert et grønt veikart, og det arbeides stadig med å forbedre standarder for rapportering på bærekraft. Slike felles standarder er nødvendige for å kunne sammenligne hvordan ulike aktører lykkes med sitt bærekraftsarbeid, og åpenhet vil bidra til å påvirke holdninger. Sbankens tilslutning til UNEP FI er en beslutning som forplikter, og banken ser på UNEP FI som en arena for samarbeid hvor vi kan være involvert i utvikling av nye tiltak for bankbransjen. Sbanken ønsker å bidra til harmonisering av rammeverk og standarder gjennom våre samarbeidsflater.
Sbankens aktiviteter knyttet til dette bærekraftsmålet:

 • Banken er medlem av FNs miljøprogram for finanssektoren.
 • Banken er medlem av referansegruppen for bærekraft i Finans Norge.
 • Banken er medlem av Sustainability Hub Norge
 • Banken driver etisk selskapspåvirkning globalt gjennom samarbeid med ISS-ESG.
 • Banken har dialog med, stiller krav og tydelige forventninger til sine samarbeidspartnere om implementering av ESG-kriterier.
 • Banken er åpen om prosessen bak «etisk merking» av fond, og hvordan produkter klassifiseres som grønne.

Hva måloppnåelse betyr for interessentene i Fair Deal

Varig verdiskaping er et samarbeid mellom alle interessentene. For kundene betyr det at Sbanken gir dem verktøy til å ta gode økonomiske valg og gjøre samfunnsansvarlige kjøp og investeringer som bidrar til at verden når FNs bærekraftsmål.

For medarbeiderne betyr det at ledelsen og medarbeiderne samarbeider om å drive Sbanken i en bærekraftig retning, og jobber for å forhindre grønnvasking av banken og bankens produkter.

For eierne betyr det at Sbanken respekteres som en bærekraftig bank som tar samfunnsansvar, og dermed er et ettertraktet investeringsobjekt for investorer med ESG-fokus.

For samfunnet betyr det at Sbanken samarbeider med andre i bransjen og på tvers av bransjer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, for å finne gode løsninger, og at Sbanken benytter seg av etablerte standarder og rammeverk slik at banken kan sammenlignes med andre.