Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Etisk selskapspåvirkning 2019

I 2019 medvirket vi til at det ble lagt press på 103 selskaper verden over. Dialog som verktøy til etisk selskapspåvirkning ble opprettet fordi det ble avdekket brudd på internasjonale standarder og konvensjoner innen korrupsjon, miljø, menneskerettigheter og arbeidslivsrettigheter.

Samarbeidspartneren vår ISS ESG ser at noen temaer er overrepresentert i ulike deler av verden. Hos selskaper i Asia ble dialog oftest opprettet etter brudd på menneskerettigheter, i Nord- og Sør-Amerika arbeidslivsrettigheter og i Europa var de fleste bruddene klimarelatert.

Eksempler på etisk selskapspåvirkning fra 2019

Selskap : Facebook, Inc.
Område: Asia, Myanmar
Tema: Menneskerettigheter
Brudd på:

UN Global Compact, Principle 1
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, IV. Human Rights
UN Sustainable Development Goal 10 Reduce Inequalities (10.3: equal opportunities of outcome)

Facebook, Inc. fikk kritikk fra FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) for å ikke ha tatt tilstrekkelig høyde for at deres plattform kan bukes til å spre hatefulle ytringer og feilinformasjon, i dette tilfellet mot Rohingya-muslimene i Myanmar. I september 2018 publiserte UNHRC en offisiell rapport om de pågående menneskerettighetsbruddene i Myanmar og påpekte Facebooks involvering i oppfordringer til hat og diskriminering. I november 2018 ga det sosiale nettverket ut en konsekvensutredning om menneskerettigheter (HRIA) utført av den uavhengig non-profit organisasjonen Business for Social Responsibility (BSR). Utredningen konkluderte med at selskapet ikke har gjort nok for å forhindre at deres plattform blir brukt til å oppfordre til vold mot minoritetsbefolkningen i Myanmar. ISS ESG startet dialog med Facebook i 2019 og som svar på dette, delte Facebook omfattende informasjon om tredjepartsutviklere, databruk, personvern, innholdsmoderasjon og deres forpliktelse til å bekjempe falske taler og ekstremistisk innhold. Facebook bestilte også en uavhengig vurdering av menneskerettighetskonsekvenser av sin praksis og bruken av deres plattform. Vurderingen konkluderte med at selskapet har implementert gode retningslinjer for å håndtere sin involvering i Myanmars pågående konflikter. ISS ESG mener at Facebook har iverksatt pålitelige forbedringstiltak for å hindre at plattformen brukes til å spre hatefulle ytringer og feilinformasjon. ISS ESG opprettholder allikevel dialog for å påvirke til ytterligere forbedringer.


Selskap: National Express Group Plc (NEG),
National Express er en ledende internasjonal operatør innen kollektivtransport i Europa, Nord-Afrika, Nord-Amerika og Midtøsten.
Område: Nord-Amerika, USA
Tema: Arbeidslivsrettigheter
Brudd på:
UN Global Compact, Principle 3
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, V. Employment and Industrial Relations
UN Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth (8.8: Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers)


Durham School Services LP (Durham), et heleid datterselskap av National Express Group Plc (NEG), er i USA anklaget for manglende respekt for arbeidslivsrettigheter, spesielt retten til å være organisert i en fagforening. Siden 2016 har selskapet tatt grep som svar på kritikk fra U.S. National Labour Relations Board (NLRB) om krenkelse av arbeidstakernes rettigheter ved minst fire anledninger. ISS ESG opprettet dialog med selskapet NEG i november 2017 med krav om forbedring. Tiltak ble iverksatt. I samtale med ISS ESG i mai 2019 uttalte den involverte fagforeningen, International Brotherhood of Teamsters (Teamsters), at forholdet til arbeidsgiveren hadde forbedret seg gjennom hele 2018 og de første månedene av 2019. I september 2018 undertegnet fagforeningen og arbeidsgiveren en avtale kalt Freedom of Association. Her forplikter selskapet seg til konstruktiv dialog, samt å engasjere seg i samarbeidsprosesser med hensyn til fagorganisering. I et møte i mai 2019, tilrettelagt av ISS ESG, opplyste NEG sine investorer om hvordan avtalen med fagforeningen forplikter selskapet til å respektere de ansattes rett til å organisere seg, og at fagforeningen Teamsters var tilfreds med utfallet. Med en undertegnet avtale som sikrer arbeidernes rett til å organisere seg, forbedret åpenhet rundt tiltakene som iverksettes for å sikre ansattes organisasjonsfrihet, og ved at kollektiv forhandlingsrett blir respektert, vurderer ISS ESG at målene for dialogen er oppnådd og saken er avsluttet.

Selskap: Gazprom Neft PJSC
Område: Europa, Russland
Tema: Klima og miljø
Brudd på:
UN Global Compact, Principles 7, 8, 9
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, VI. Environment
UN Sustainable Development Goal 14: Life Below Water (14.2: Sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems)


Gazprom Neft PJSC har blitt kritisert fra flere hold, blant annet fra miljøgrupper som Greenpeace, for å ha unnlatt å vurdere mulig miljøpåvirkning tilknyttet oljeplattformen Prirazlomnaya i det russiske Arktis. ISS ESG opprettet dialog med Gazprom i januar 2019 med krav om forbedring. Som svar på henvendelsen, har Gazprom vist åpenhet og vilje til å engasjere seg i klimaspørsmål. Gazproms deltakelse i initiativer for offentliggjøring av klimagassutslipp, er av ISS ESG ansett som oppmuntrende. Gazproms innsats for å få sitt miljøregnskap verifisert av en tredjepart, er ansett som prisverdig. Men ISS ESG sine analyser gir allikevel grunn til bekymring for at Gazproms ambisjoner om miljø- og klimatiltak ikke vil være tilstrekkelig når det gjelder oljeproduksjonsplattformen Prirazlomnaya i Arktis. Ifølge eksperter vil storstilt oljeleting og -produksjon i Arktis være uforenlig med de avtalte målene i Parisavtalen. Videre unnlater Gazprom å redegjøre for hvordan deres fremtidige operasjoner vil bli justert i tråd med 1,5-graders målet i Parisavtalen. Som svar på ISS ESGs anmodning om å dokumentere en tidsramme og en plan for dette, har Gazprom bekreftet at det vil dele denne informasjonen når den er tilgjengelig. Dialogen er ikke avsluttet.

Les hele rapporten for 2019 her.