Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Slik jobber vi med å redusere utslipp

Vi støtter Parisavtalen og har som mål å bidra til å begrense den globale oppvarmingen. Derfor har vi fokus på å redusere utslipp fra egen drift og i verdikjeden. Men der vi kan gjøre størst forskjell, er kanskje å hjelpe deg som kunde til å ta klimasmarte valg.


Og for å hjelpe deg med det, har vi blant annet innført karbonmerking på fond. Med et enkelt ja- eller nei –merke for «Lav CO2-risiko» på fondene vi tilbyr, gjør vi det enklere for deg som kunde å bidra til å redusere verdens karbonutslipp

Allerede i 2010 begynte vi med etisk merking eller bærekraftsmerking av fond. Merkingen viser i hvilken grad selskapene i de ulike fondene tar blant annet menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon og klima på alvor. Hvis du er opptatt av disse bærekraftsaspektene i tillegg til lavkarbon, kan du velge fond som både har «lav co2-risiko» og to grønne blader på vår etiske skala. I fondslisten vår finner du enkelt oversikt over hvilke fond dette gjelder.  

 

Egen drift

Som heldigital bank med kun ett kontor, er våre utslipp av klimagasser fra egen drift begrenset, men vi har hele tiden fokus på å redusere der vi kan. Det gjelder energien vi bruker i lokalene våre, flyreiser og avfallshåndtering. Som miljøsertifisert bedrift gjennom Miljøfyrtårn, har vi kontroll på karbonavtrykket vårt. Målet er å redusere det årlig med mer enn 7%. Tiltak for å oppnå dette er blant annet å:

  •  jobbe for å fase ut bruk av gass i oppvarming av lokalene. Dette er huseiers ansvar, men som leietaker er vi pådriver for at denne endringen skal skje.

  • redusere mengden restavfall ved å øke kildesorteringen 

  • begrense flyreiser til det høyst nødvendige

100 prosent av elektrisitetsforbruket i vårt kontorlokale kommer fra fornybar energi, garantert ved kjøp av opprinnelsesgaranti på strøm. Det betyr at strømleverandøren garanterer for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden vi bruker.

 

Samarbeidspartnere

Vi ønsker at de vi samarbeider med, også skal bidra til å drive utviklingen mot et lavutslippsamfunn. Derfor oppfordrer vi både leverandørene våre, selskapene hvor vi har eierskap og fondsforvalterne som tilbyr fond på våre plattform til å sette klimamål i tråd med målene i Parisavtalen. Måten vi gjør det på er at selskapene signerer en erklæring som inneholder tydelige forventninger om at de:

  •  integrerer samfunnsansvar i egne policyer og retningslinjer.

  • integrerer samfunnsansvar i kontrakter med sine leverandører og påser at disse overholdes.

  • offentliggjør en bærekraftsrapport, gjerne i henhold til GRIs retningslinjer for bærekraftsrapportering.

 

Science Based Targets

Vi jobber med å sette forskningsbaserte mål for de delene av vår virksomhet hvor vi har en vesentlig påvirkningsmulighet. Det betyr at vi vurderer utslippsreduserende tiltak i egen drift og gjennom samarbeid med andre interessenter som kunder, leverandører, selskaper vi er investert i og fondsforvalterne som tilbyr fond på vår plattform. Fokus på offentliggjøring av standardisert og sammenlignbar informasjon om selskapers bærekraftsarbeid, er i en rivende utvikling. Dette vil etter hvert gjøre det enklere for alle å måle indirekte utslipp, altså utslipp gjennom leverandører og investeringer. Da blir det også enklere å sette reelle reduksjonsmål. Som betyr noe.