Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Sbankens arbeid mot korrupsjon

Å bekjempe korrupsjon er en viktig del av alle selskapers samfunnsansvar og vi har nulltoleranse for korrupsjon. Det betyr at vi har fokus på bevisstgjøring blant ansatte og overfor leverandørene våre.

I tråd med internasjonalt anerkjente ESG-prinsipper som FNs ti prinsipper for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact, forplikter vi oss til å ta hensyn til menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder, klima og miljø, og bidra til å bekjempe korrupsjon og økonomisk kriminalitet i alt vi gjør.

Korrupsjon i norsk straffelov

Korrupsjon er straffbart og norsk lovgivning mot korrupsjon er blant de strengeste i verden. I den norske straffeloven er korrupsjon definert slik (§ 387 a):

 • Å kreve, motta eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag,
  Eller:
 •  Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.

Ansatte i banken

Korrupsjon, eller rettere sagt arbeidet mot korrupsjon, er en viktig del av bankens etiske rammeverk. Som en overordnet regel, står det i «Policy for etikk og forretningsatferd»:
Bankens medarbeidere skal unngå å motta en utilbørlig fordel. Med det menes en fordel som har økonomisk verdi eller annen nytteverdi.
I bankens «Etiske retningslinjer» følger en mer detaljert beskrivelse av hva korrupsjon er:
Korrupsjon omfatter en rekke ulike aktiviteter hvor formålet er å skaffe seg selv eller andre uberettigede eller ulovlige fordeler. Former for korrupsjon kan være bestikkelser, kickback (returkorrupsjon) eller ulovlig påvirkningshandel.
Formålet med interne retningslinjer for antikorrupsjon er å gjøre ansatte i Sbanken i stand til å gjenkjenne, forebygge og håndtere korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser. Nærmeste leder har ansvar for at sine medarbeidere er kjent med hva som regnes som korrupsjon, og hvordan korrupsjonssaker skal varsles. Dersom man som ansatt i banken vil varsle om korrupsjon, benyttes bankens varslingsrutiner som ligger ute på bankens intranettsider. Alle ansatte skal hvert år gjennomgå et digitalt kurs i etikk som inneholder korrupsjon.

Bankens egne investeringer

Banken investerer ikke egne midler i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer driver virksomhet som er i strid med internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø- og klimahensyn, og økonomisk kriminalitet. Bankens aksjeinvesteringer er moderate og begrenser seg til investeringer i infrastruktur og teknologi som er relevant for bankens daglige virksomhet. Sbanken har enkelte mindre investeringer i bransjespesifikke selskaper; Vipps AS, VN Norge AS og Quantfolio AS. Alle disse tre selskapene har signert bankens «Egenerklæring vedrørende samfunnsansvar for selskap der Sbanken har eierskap» hvor de forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet i tråd med Sbankens policy og retningslinjer som nevnt ovenfor.

Leverandørene våre

Anti-korrupsjon er en del av de krav og forventninger vi stiller til våre leverandører. Vi jobber for at alle leverandører skal signere bankens «Egenerklæring vedrørende leverandørens samfunnsansvar» hvor de forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet i tråd med Sbankens policy og retningslinjer som nevnt ovenfor. Det betyr at leverandørene til Sbanken skal integrere anti-korrupsjon i sine policyer og retningslinjer, og at de skal stille samme krav til sine underleverandører.
I bankens «Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft» står det følgende:
Banken forventer at leverandører, selskaper hvor Banken har eierskap og fondsforvaltere på Bankens plattform, driver i tråd med Bankens prinsipper, herunder

 • opplyser offentlig om hvem som er deres reelle eier(e), med fullt navn, fødselsdato, nasjonalitet, bostedsland, antall aksjer i hver kategori og eventuell eier- eller kontrollandel i selskapet.
 • ikke krever eller gir og heller ikke aksepterer tilbud om eller løfter om bestikkelser eller andre urettmessige fordeler, direkte eller indirekte, som har til hensikt å oppnå eller beholde oppdrag eller andre urettmessige fordeler
 • har en policy for å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og korrupsjon
 • har et styringssystem som utløser umiddelbare tiltak ved mistanke om at ansatte eller leverandører har gjort seg skyldige i korrupsjon
 • rapporterer om sin deltakelse i beslutningsprosessene knyttet til internasjonale standarder og regelverk (lobbyvirksomhet)
 • har i sin innkjøps- og driftspolitikk fastsatt kriterier knyttet til korrupsjon
 • stiller krav om overholdelse av korrupsjonskriterier i sine kontrakter med leverandører og underleverandører

Fondsforvalterne som tilbyr fond på vår plattform

Også fondene som kundene våre kan investere i, blir analysert for kriterier som skal avdekke korrupsjon.
Vi analyserer og merker alle fond på vår fondsplattform. Rammeverket vi bruker for å vurdere om fondet har en etisk eller bærekraftig positiv profil, er basert på FNs ti prinsipper for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact. Prinsippene er som nevnt, delt opp i fire hovedgrupper; menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Den normbaserte analysen som gjøres av alle fondene på vår plattform, inkluderer korrupsjon etter følgende kriterier

 • Bribery
 • Accounting fraud
 • Anti-competitive behavior
 • Money laundering

I tillegg følger vi NBIM, Statens pensjonsfond utland eller oljefondet, sin eksklusjonsliste som også omfatter korrupsjon. Selskaper som utelukkes der, ekskluderes deretter hos oss i Sbanken.

Les mer om hvordan vi analyserer og merker fondene våre her.

Etisk selskapspåvrikning- Pooled engagement

Arbeidet vårt med å påvirke selskaper til en mer etisk og bærekraftig forretningsatferd strekker seg utover bankens eget investeringsunivers. Gjennom såkalt Pooled Engagement, samarbeider vi med andre finansinstitusjoner og investorer for å påvirke store selskaper globalt. Samarbeidspartneren vår ISS ESG er ansvarlige for å gjennomføringen av dialog med selskaper hvor det avdekkes brudd på internasjonalt anerkjente ESG-prinsipper som UN Global Compact. Korrupsjon er et viktig fokusområde.
Som det fremgår av modellen under, deler vår samarbeidspartner ISS-ESG korrupsjon i to hovefokus; bestikkelser og hvitvasking.

Engagement themes in 2020.JPG

Les mer om etisk selskapspåvirkning gjennom Pooled engagement her.