Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Antihvitvask

Tre rammeverk gir de grunnleggende føringene for vårt arbeid med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering:

  • Hvitvaskingsloven
  • EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv
  • Financial Action Task Force (FATF)-anbefalinger

Vi følger tett opp oppdateringer, veiledninger og relevante bransjestandarder for å tilrettelegge for nødvendige fortløpende tilpasninger i antihvitvaskingsarbeidet. Dette bidrar til å sikre at Sbanken til enhver tid etterlever nasjonale og internasjonale forpliktelser. Vi samarbeider også med bransjeorganisasjoner og andre finansforetak for å sikre en samordnet tilnærming til forpliktelsene til å forebygge økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

Som ledd i vårt arbeid mot økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, publiserer vi årlig en egenerklæring, Wolfsberg Anti-Money Laundering Questionnaire.

Vi har etablert solide rutiner for å sikre at kundene våre blir fulgt opp. Alle mistenkelige forhold blir grundig undersøkt og banken har en lav terskel for å rapportere forhold til Økokrim.

Sbanken har en egen antihvitvaskingsansvarlig som har det operative ansvaret for bankens antihvitvaskingsarbeid. Vi prioriterer opplæring og kompetansetiltak til våre medarbeidere høyt, for å sikre at alle har et solid etisk grunnlag som setter oss i stand til å handle korrekt ut fra gjeldende interne og eksterne regelverk på området.