Hopp til innhold

Personvernerklæring

Her finner du informasjon om hvordan banken behandler og bruker personopplysningene dine. 

gruppe

Helt sikkert

Vi jobber hele tiden med å ivareta og beskytte personopplysningene dine.

mann

Åpen og enkel

Det skal være lett å få oversikt og finne informasjon om personvern.

person i popup

Finn eller få dataen din

Om du ikke finner dataene dine selv i nettbanken, kan du be oss om å få de.

Sbanken sin personvernerklæring gjelder for kunder, potensielle kunder, personer tilknyttet bankens virksomhetskunder og andre som av ulike grunner er i kontakt med oss eller bruker tjenestene våre. 

Behandlingsgrunnlag

Vi vil aldri bruke personopplysningene dine uten å ha et behandlingsgrunnlag. Behandling vil si all bruk og lagring av personopplysninger. Hovedvekten av behandlingene vi gjør skjer på bakgrunn av avtaler du har inngått med banken.

Som bank er vi underlagt mange lover, regler og rettslige forpliktelser. Flere av disse gjør det nødvendig å behandle personopplysninger utover det som følger direkte av avtalene vi har med kundene våre. Eksempler på dette er skatterapportering og krav til legitimering og overvåking av transaksjoner etter hvitvaskingsloven.

For å kunne tilby gode tjenester og løsninger til deg jobber vi hele tiden med forbedringer. Vi har berettiget interesse til å bruke enkelte personopplysninger til produktanalyser og kundeanalyser, markedsføring og systemutvikling. Hensikten med det er å forbedre løsningene våre og tilby produkter og tjenester. Vi gjør også analyser for å hindre og avdekke svindel.

Hvis vi ikke har et annet behandlingsgrunnlag må vi innhente et samtykke fra deg. Du får da et valg om du ønsker å samtykke, og får informasjon om hva dette innebærer. Det er frivillig og du kan når som helst trekke tilbake eller endre samtykkene i nettbanken.

Informasjon om bruk av personopplysninger for markedsføring finner du lengre nede på siden.

Nøytrale personopplysninger kan brukes til markedsføring og profilering. Hvis vi skal bruke andre opplysninger må du først samtykke til det. Du kan alltid endre samtykket ditt når du er innlogget.

Hvorfor vi bruker personopplysninger

Formålet for bruk av personopplysninger deles inn i ulike kategorier:

Kundeadministrasjon, fakturering, og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester
Inkluderer alle de grunnleggende aktivitetene vi gjør som bank, for eksempel å låne ut penger eller tilby en bankkonto. Vi trenger informasjon om deg for å gjøre det.

Oppfølging av kunder og markedsføring
Vi gir deg informasjon om produkter og tjenester du har inngått avtale om. Hvis du ønsker det, gir vi deg også informasjon om andre produkter og tjenester. For å utvikle våre tjenester og for å kunne tilby deg mer relevante tjenester, vil vi i noen tilfeller kontakte deg på telefon. Dette kan for eksempel være dersom det er forhold som tilsier at du ikke ønsker å benytte deg av tjenestene våre lengre. 

Risikovurderinger
Bankene er pålagt å hele tiden vurdere hvilken risiko som er knyttet til bankens kunde- og utlånsportefølje, og vi trenger informasjon om deg for å måle risiko.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Bankene er pålagt å holde oppsyn med transaksjoner for å hindre eller oppdage straffbare handlinger, som for eksempel hvitvasking eller svindel.

Lydopptak av telefonsamtaler
Bankene er pålagt å foreta lydopptak av telefonsamtaler, og dokumentere annen kundekommunikasjon ved investeringsrådgivning.

• Følge opp henvendelser
Banken vil besvare og følge opp alle henvendelser som sendes til oss av kunder og andre som av ulike grunner tar kontakt med banken.

Hvilke personopplysninger vi bruker  

De fleste personopplysningene vi har om deg, ga du til oss da du ble kunde eller søkte et nytt produkt eller tok i bruk en ny tjeneste. Ved bruk av tjenestene vil det også dannes mer data.

I tillegg mottar vi enkelte opplysninger fra tredjeparter. Det kan være informasjon om navn og adresse fra Folkeregisteret, kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyrået Bisnode og Gjeldsregisteret, og grunnboksdata fra Ambita.

 

Vi bruker bare nødvendige personopplysningene om deg. Det er blant annet:

Identiteten din: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse, fødselsnummer, og legitimasjonsdokument (inkludert bilde).
Transaksjonene dine: Informasjon om for eksempel betalingsmottaker, betalingssted, og beløp.
Søknadsinformasjon: For eksempel oppgir du informasjon om inntekt, gjeldsforhold, sivilstand og forsørgeransvar, i en søknad om lån.
Betalingshistorikk for lån og kreditter: For eksempel innbetalinger og eventuelle overtrekksdager.
Kredittopplysninger: Ved søknad om lån, kreditt eller betalingskort. Det er opplysninger om tidligere skatt, inntekt, og eventuelle betalingsanmerkninger.
Andre opplysninger: Informasjon som kan være nødvendige for å opprettholde eller avslutte kundeforholdet.

Hvem kan motta opplysningene dine  

Vi tar godt vare på personopplysningene dine, og gir de ikke fra oss med mindre vi har et rettslig grunnlag for utleveringen. I ulike sammenhenger vil vi dele enkelte personopplysninger med databehandlerne våre, offentlige myndighetsorganer og andre private virksomheter.

Databehandlere
Databehandlere er leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Vi stiller strenge krav til sikkerhet og konfidensialitet til alle leverandørene våre. Leverandørene våre kan kun benytte personopplysninger til formål som overholder bankens instrukser. Kravene vi har til leverandørene er tydelig formulert i egne databehandleravtaler som begge parter godkjenner.

Offentlige myndigheter
Bankene er i flere tilfeller pålagt å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter. Eksempler på dette kan være skatterapportering, forebygging og avdekking av straffbare handlinger. På bakgrunn av dette mottar vi enkelte personopplysninger fra andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. I tillegg rapporterer vi mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim.

 

Andre private virksomheter
I noen tilfeller vil det være nødvendig å levere ut personopplysninger til andre private virksomheter. Dette kan for eksempel skje ved gjennomføring av betalingsoppdrag for deg, hvor mottakers bank, og andre parter som er involvert i betalingsoppdraget, vil se hvem som har betalt. Vi deler bare de personopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre betalingen. Et annet eksempel er å dele saldo og betalingsinformasjon med andre banker som du har samtykket til at kan hente og vise denne informasjonen. I dette tilfellet deler vi kun de personopplysningene du har samtykket til at vi kan dele. Et tredje eksempel kan være at vi overdrar krav til tredjeparter eller sender misligholdte krav til inkasso. I slike tilfeller vil vi oversende personopplysninger som er nødvendige for den aktuelle overføringen, og vil hovedsaklig være opplysninger om gjeldsforholdet, kontaktinformasjon og adresse- og fakturainformasjon. 

Overføring utenfor EU/EØS
I enkelte tilfeller overfører vi personopplysninger til land utenfor EU/EØS. En slik overføring vil bare finne sted dersom vi har forsikret oss om at personopplysningene dine er trygge og kravene som stilles til overføring er oppfylt.
Vi overfører kun personopplysninger til virksomheter i land utenfor EU/EØS dersom behandlingen skjer i et land godkjent av EU, eller på grunnlag av EUs standardkontrakter for slik overføring. Standardkontrakten finner du på EU sine nettsider eller du kan ta kontakt med oss.

Samtykke og markedsføring

God informasjon om deg som kunde lar oss forstå deg og behovet ditt bedre. Når vi kjenner deg, kan vi gi deg bedre råd og anbefalinger, og vi kan foreslå nye produkter du kanskje vil like. Det er likevel du som skal bestemme hvorvidt vi får lov til å bruke personopplysningene dine til det. Du kan selv velge å samtykke til at vi får dele informasjon om deg til andre og spesifikke formål.

Du må aktivt og frivillig gi samtykke for at banken kan bruke personopplysningene dine utover formål som følger av andre grunnlag for behandling. Et slikt samtykke vil være spesifikt, slik at du bare gir oss tillatelse til begrenset bruk av personopplysningene dine. Vi vil forklare hva vi skal bruke personopplysningene dine til, og hvorfor vi gjør det. Det du samtykker til registreres i nettbanken. Der har du også full kontroll over hva du har samtykket til, og du kan når som helst endre samtykkene dine. Det er alltid lov å ombestemme seg.

I noen situasjoner kan vi bruke personprofiler for at budskap og anbefalinger i nettbanken skal være mest mulig tilpasset deg. Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og opplysninger om hvordan du bruker nettsidene våre. Hvis vi skal kunne gjøre det må du gi oss tillatelse til det gjennom samtykke.

Vi tilbyr deg som kunde nye produkter innen samme produktkategorier som du allerede har en avtale med oss om. Det vil si, nye produkter innen produktkategoriene betalingstjenester, spare- og innskuddsprodukter, eller lån og andre kreditter. Ved markedsføring innen en annen produktkategori kan vi bare bruke nøytrale personopplysninger, altså navnet ditt, kontaktopplysningene dine, fødselsdatoen din og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om. Hvis vi skal bruke personopplysninger utover det, må du gi oss samtykke til det. Du kan også reservere deg mot all markedsføring fra banken, ved å sende oss en e-post.

Vi ønsker at bruken av nettsidene våre skal være så gode som mulig. Derfor bruker vi informasjonskapsler, også kalt cookies. 

Du har flere rettigheter  

Du har rett til å se personopplysningene vi har lagret om deg, og du får tilgang til dem elektronisk. Begynn med nettbanken, der finner du det aller meste.

I tillegg til innsynsretten har du også rett til å få personopplysningene dine tilgjengelig i et elektronisk format. Det kalles dataportabilitet og bestilles samme sted. Retten omfatter personopplysninger som du enten har gitt oss samtykke til å bruke, eller som vi bruker for å oppfylle avtalen vår med deg og som behandles automatisk. Det medfører at du kan ta med deg flere personopplysninger dersom du for eksempel skulle velge å bytte bank. Les mer om dataportabilitet og innsyn.

Dersom personopplysningene vi har om deg er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Personopplysningsloven åpner for noe som kalles retten til å bli glemt. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det følger vi opp gjennom rutiner og tekniske løsninger. Etter at kundeforholdet er avsluttet lagrer vi opplysningene så lenge som vi er pålagt av norsk lov eller for å dokumentere eventuelle krav mot deg. Vi vil derfor ikke lagre personopplysningene dine lengre enn det som er nødvendig. Dermed er det svært sjelden at personopplysninger kan slettes på bakgrunn av en henvendelse om å bli glemt, fordi de enten er slettet allerede, eller fortsatt er nødvendige.

 

I en del tilfeller finnes det lovkrav som pålegger banken å lagre opplysningene lengre enn det som følger direkte av våre avtaler med deg. Eksempler på dette er:

• bokføringsloven som setter krav til oppbevaring i opptil 10 år.
• hvitvaskingsloven setter krav til oppbevaring i 5 år etter kundeforholdet er avsluttet.
• skatteforvaltningsloven setter krav til oppbevaring i 5 år.

Vi bruker i noen tilfeller automatiserte avgjørelser, eksempler på dette er vurdering av lånesøknader. Med automatiserte avgjørelser menes avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Informasjon du har oppgitt i søknadsprosessen og annen informasjon vi henter i fra offentlig tilgjengelige registre blir tatt med i avgjørelsen, og kan påvirke hvor mye kreditt du får innvilget.
Du har alltid rett til å kontakte oss for å få en manuell behandling eller informasjon om avgjørelsen som er tatt.

Du har rett til å protestere dersom banken behandler personopplysningene dine for å gjøre direkte eller tilpasset markedsføring. Du har også rett til å protestere i tilfeller hvor banken behandler personopplysningene dine basert på en såkalt berettiget interesse, med mindre bankens interesse veier tyngre enn dine interesser. Ved protest på en slik berettiget interesse vil banken gjøre en konkret vurdering av henvendelsen din.

I noen tilfeller kan du også be om at banken sin behandling av personopplysningene dine blir begrenset. Dette gjelder for eksempel hvis du har brukt retten din til å protestere, og banken ikke har tatt stilling til den enda. Det gjelder også dersom du mener at opplysningene er feilaktige, og ønsker at dette rettes opp i før den vanlige behandlingen fortsetter.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet er grunnleggende for måten vi driver bank på. Alle ansatte har taushetsplikt om kundeforholdet ditt og all kommunikasjon du har med banken. Vi sørger for at bare ansatte med et tjenstlig behov har tilgang til personopplysninger. I tillegg til streng personvernpraksis, bruker vi en rekke tekniske sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og transaksjonene dine.

Du finner mer informasjon om informasjonssikkerhet i nettbanken

Bedriftskunder

Opplysninger om bedrifter eller andre virksomheter er ikke personopplysninger. Derimot vil opplysninger om personer som er tilknyttet en virksomhet være å regne som personopplysninger. Er du tilknyttet en bedrift, eller annen virksomhet som er kunde i Sbanken, vil banken behandle opplysninger om deg som beskrevet på denne siden. Det gjelder deg som er eier, signaturberettiget eller bruker av virksomhetens konto. Banken har for eksempel plikt etter loven å innhente identiteten til eiere av bedrifter som har konto i banken. 

Oppdatering av personvernerklæring

Bankens produkter og tjenester er stadig i endring. Personvernerklæringen kan derfor bli endret fra tid til annen, og du ser dato for siste endring nederst på siden. Vi ivaretar alltid rettighetene dine etter gjeldende personvernregler. Hvis vi gjør større endringer får du informasjon om det. Vi anbefaler deg å besøke denne siden av og til for å holde deg oppdatert.

Snakk med Silje Eriksen

Personvernombud i Sbanken

Silje Eriksen
Send e-post

Har du andre spørsmål om personvern?

Om du ønsker det kan du lese mer om personvern og klagemuligheter hos Datatilsynet eller ta kontakt med personvernombudet vårt.

Sist endret: 18.05.2021

Spørsmål om personopplysninger

Hvordan endrer jeg samtykke for markedsføring?

Etter at du har logget deg inn i nettbanken velger du Personikonet oppe til høyre – Innstillinger. Deretter velger du Samtykke.

Her får du mulighet til å velge om du ønsker tilpasset markedsføring eller ikke. Du kan også velge hvilke kanaler du ønsker markedsføring i.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva må jeg gjøre for å få utlevert personopplysningene mine?

Du kan få tilgang til personopplysningene dine i nettbanken. Logg inn, gå til Personikonet oppe til høyre – Innstillinger. Deretter velger du Dataportabilitet. Merk at du må identifisere deg en ekstra gang før du får tilgang til denne siden.

Du kan også be oss om å få dem tilsendt.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er GDPR?

GDPR er personvernregelverket som er felles for hele EU. Det er beskyttelsen av retten til privatliv og retten din til å bestemme over hvordan personopplysningene skal brukes og distribueres. 

Få mer informasjon om GDPR: Dine personopplysninger, ditt valg 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

De fleste personopplysningene vi har om deg, ga du til oss da du ble kunde eller søkte et nytt produkt eller tok i bruk en ny tjeneste. Ved bruk av tjenestene vil det også dannes mer data. 

I tillegg mottar vi enkelte opplysninger fra tredjeparter, som for eksempel informasjon om navn og adresse fra Folkeregisteret, og kredittopplysninger om kunder som søker om lån eller kreditter fra kredittopplysningsbyrået Bisnode og grunnboksdata fra Ambita.

Du finner mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler i personvernerklæringen vår.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg mer informasjon om personvern?

Du kan lese mer om personvern og behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.