Hopp til innhold

Retningslinjer for ordreutførelse


1. Innledning

Verdipapirforetak har ifølge lovgivningen en plikt til å gjennomføre alle tilstrekkelige tiltak for å oppnå best mulig resultat («Beste Resultat») for kunden ved utførelse av kundeordre. Sbanken ASA («Banken») vil ved mottakelse av kundeordre foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat. For å oppnå Beste Resultat når Banken utfører eller videreformidler kundeordre i finansielle instrumenter, f.eks. oppdrag om å kjøpe eller selge aksjer, kommer Banken til å følge disse retningslinjer.

2. Spesifikk instruks

Bankens hovedsakelige virksomhet er å drive effektiv verdipapirhandel over Internett. Dette innebærer at kunden selv plasserer ordre direkte i de markedene som Banken er medlem av, eller der handel tilbys via tredjepart. Ordre som plasseres av kunden selv er å anse som en spesifikk instruksjon gitt av kunden, og som skal utføres av Banken i henhold til dette.

3. Måter for utførelse av ordre

Banken vil utføre ordre for kunden på en av følgende måter:

3.1. På et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet (MHF), organisert handelsfasilitet (OHF), Systematisk Internaliserer, Market maker

a) Ved å legge ordre på et handelssystem (regulert marked, MHF, Market maker, mv)
b) Ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak dersom Banken ikke har tilgang til et handelssystem

3.2. Via Nordnet

c) Sbanken skal legge ordrer via Nordnet dersom banken har problemer i sine systemer

Ad a) Banken er medlem av Oslo Børs-Euronext og derfor benytter kun følgende handelssystemer som anses egnet til å oppnå Beste Resultat ved utførelse av ordre:

  • Oslo Børs, Optiq (tidligere Oslo Børs)
  • Euronext Expand (tidligere Oslo Axess)
  • Euronext Growth (tidligere Merkur Market)

Hvis det finansielle instrumentet handles på handelssystemer (inkludert Optiq /Euronext Expand), vil Banken normal utføre ordren på Optiq/ Euronext Expand, da Banken anser at denne utførelsesmåte vil gi Beste Resultat for kunden.

Dersom Banken har mottatt ordre om både kjøp og salg av samme finansielle instrument, og disse ordre kan matches internt, vil Banken normalt legge ordrene inn i Optiq/Euronext Expand handelssystem, dersom det finansielle instrumentet er notert på Optiq/Euronext Expand. Handelssystemet vil automatisk foreta en matching av ordrene til markedskurs.

4. Når vil ordre utføres?

Banken vil påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden. Dette betyr at Banken vil benytte tidsprioritering av innkomne ordre med mindre Banken anser at Beste Resultat oppnås ved å slå ordren sammen med andre ordre. Banken forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Banken. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for noen av kundene. Kunden er informert at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

Banken forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for Bankens egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Bankens. Unntak gjelder imidlertid dersom Banken ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen.

Hvis ordren mottas utenfor markedsplassens åpningstid vil ordren bli utført når markedsplassen gjenåpner.

5. Forstyrrelser i markedet eller handelssystemet

Ved forstyrrelser i markedet, i Bankens egne systemer eller i tredjeparts system på grunn av f.eks. avbrudd eller manglende tilgjengelighet i det tekniske systemet, kan det etter Bankens vurdering være umulig eller ikke forsvarlig å gjennomføre ordre på noen av de måtene som er angitt i disse retningslinjer. Banken vil da treffe alle rimelige forholdsregler for på en annen måte å oppnå Beste Resultat for kunden.

6. Endringer

Disse retningslinjer gjelder fra 20. januar 2021, og inntil de erstattes av reviderte retningslinjer. Retningslinjene skal gjennomgås årlig, og oftere dersom det inntreffer endringer som har betydning for å oppnå Beste Resultat. Endringer gjelder fra det tidspunktet de publiseres på hjemmesiden.