Hopp til innhold
Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Retningslinjer for ordreutførelse


1. Innledning

Verdipapirforetak har ifølge lovgivningen en plikt til å gjennomføre alle tilstrekkelige tiltak for å oppnå best mulig resultat («Beste Resultat») for kunden ved utførelse av kundeordre. Sbanken ASA («Banken») vil ved mottakelse av kundeordre foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat.
For å oppnå Beste Resultat når Banken utfører eller videreformidler kundeordre i finansielle instrumenter, f.eks. oppdrag om å kjøpe eller selge aksjer, kommer Banken til å følge disse retningslinjer.


2. Unntak fra retningslinjer – spesifikk instruks

Dersom kunden har gitt Banken en spesifikk instruksjon, kan dette forhindre Banken i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. Det kan inngås særskilt avtale mellom kunden og Banken om at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon.
Bankens hovedsakelige virksomhet er å drive effektiv verdipapirhandel over Internett. Dette innebærer at kunden selv plasserer ordre direkte i de markedene som Banken er medlem av, eller der handel tilbys via tredjepart. Ordre som plasseres av kunden selv er å anse som en spesifikk instruksjon gitt av kunden, og som skal utføres av Banken i henhold til dette.

En og samme ordre kan håndteres gjennom anvendelse av flere av de metodene som angis i retningslinjene.
Dersom kunden gir en spesifikk instruksjon, det være seg en generell instruksjon eller en instruksjon knyttet til en bestemt ordre (f.eks. om at Banken skal fungere som direkte motpart, eller skal utføre ordren på en bestemt markedsplass eller på en bestemt måte), vil en slik instruksjon ha forrang foran det som angis i disse retningslinjer.


3. Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte

Banken vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, tid, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør av ordren, ordrens størrelse, art/særtrekk og andre relevante forhold.


4. Vektlegging av relevante faktorer

Når Banken utfører kundeordre vil følgene momenter tas i betraktning når de overnevnte faktorer (punkt 3) relevans skal vedlegges:

  • Kundens egenskaper – ikke-profesjonell, profesjonell kunde Kundeordrens egenskaper – størrelse, type instrument, oppgjørsmekanismer
  • Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i orden – grad av likviditet, hvordan instrument normalt omsettes.
  • Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til (utførelsesplasser) – pris og kostnader, evne til å håndtere komplekse ordrer, hurtighet, osv.

Overfor ikke-profesjonelle kunder vil Beste Resultat bestemmes ut fra det samlede vederlag kunde skal betale i forbindelse med ordreutførelsen.


5. Alternative måter for utførelse av ordre

Banken vil utføre ordre for kunden på en av følgende måter:

5.1. På et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet (MHF), organisert handelsfasilitet (OHF), Systematisk Internaliserer, market maker

a) Ved å legge ordre på et handelssystem (regulert marked, MHF, market maker, mv)
b) Ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak dersom Banken ikke har tilgang til et handelssystem

5.2. Utenfor regulert marked eller MHF

c) Ved kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger)
d) Ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart (egenhandel)
e) Ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak som Banken samarbeidet med

Ad a) Banken anser følgende handelssystemer som egnet til å oppnå Beste Resultat ved utførelse av ordre:

For aksjehandel;

  • Oslo Børs
  • Oslo Axess
  • Merkur Market

Listen er ikke uttømmende. Fra tid til annen vil utførelse kunne skje på andre handelssystemer dersom dette vil være i overensstemmelse med disse retningslinjer for øvrig.

Hvis det finansielle instrumentet handles på handelssystemer (inkludert Oslo Børs/Oslo Axess), vil Banken normal utføre ordren på Oslo Børs/ Oslo Axess, da Banken anser at denne utførelsesmåte vil gi Beste Resultat for kunden. Hvis Banken imidlertid anser at handelssystem med høyest likviditet i tilknytting til det aktuelle finansielle instrumentet vil gi Beste Resultat for kunden, vil Banken utføre orden på det handelssystemet hvor det finansielle instrumentet har høyest likviditet.

Ad c) Dersom Banken har mottatt ordre om både kjøp og salg av samme finansielle instrument, og disse ordre kan matches internt, vil Banken normalt legge ordrene inn i Oslo Børs/Oslo Axess’ handelssystem, dersom det finansielle instrumentet er notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Handelssystemet vil automatisk foreta en matching av ordrene til markedskurs. Alternativt vil ordrene utføres ved at Banken selv foretar avtaleslutningen på vegne av kundene. Banken vil da ivareta kundenes interesser med samme omhu, og fastsette prisen på de finansielle instrumentene på grunnlag av børskurs eller, dersom børskurs ikke foreligger, en kurs som etter markedets stilling er rimelig.


Ad d) Dersom Banken er motpart vil det bli opplyst om dette på sluttseddelen eller annen bekreftelse. Dersom Banken trer inn som motpart (egenhandel) i forhold til en kundeordre, vil dette skje til en pris som samsvarer med den best oppnåelige pris i et handelssystem, f eks. børskurs. Unntak vil gjelde dersom Banken, i egenskap av å være market maker, på kundens direkte forespørsel oppgir en pris som Banken enten vil kjøpe eller selge de angjeldende finansielle instrumentene til, og kunden aksepterer denne prisen.


7. Når vil ordre utføres?

Banken vil påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden. Dette betyr at Banken vil benytte tidsprioritering av innkomne ordre med mindre Banken anser at Beste Resultat oppnås ved å slå ordren sammen med andre ordre. Banken forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Banken. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for noen av kundene. Kunden er i midlertid inneforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

Banken forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for Bankens egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Bankens. Unntak gjelder imidlertid dersom Banken ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen.

Hvis ordren mottas utenfor markedsplassens åpningstid vil ordren bli utført når markedsplassen gjenåpner.


8. Forstyrrelser i markedet eller handelssystemet


Ved forstyrrelser i markedet, i Bankens egne systemer eller i tredjeparts system på grunn av f.eks. avbrudd eller manglende tilgjengelighet i det tekniske systemet, kan det etter Bankens vurdering være umulig eller ikke forsvarlig å gjennomføre ordre på noen av de måtene som er angitt i disse retningslinjer. Banken vil da treffe alle rimelige forholdsregler for på en annen måte å oppnå Beste Resultat for kunden.

9. Endringer

Disse retningslinjer gjelder fra 29. oktober 2019, og inntil de erstattes av reviderte retningslinjer. Retningslinjene skal gjennomgås årlig, og oftere dersom det inntreffer endringer som har betydning for å oppnå Beste Resultat. Endringer gjelder fra det tidspunktet de publiseres på hjemmesiden.