Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Retningslinjer for ordreutførelse


 1. Innledning

For å oppnå et best mulig resultat når Sbanken ASA (Banken)utfører eller videreformidler kunders ordre i finansielle instrumenter, f.eks. oppdrag om å kjøpe eller selge aksjer, kommer Banken til å følge disse retningslinjene, med mindre kunden har gitt Banken en spesifikk instruksjon.

Bankens hovedsakelige virksomhet er å drive effektiv verdipapirhandel over Internett. Dette innebærer at kunden selv plasserer ordre direkte i de markedene som Banken er medlem av, eller der handel tilbys via tredjepart. Ordre som plasseres av kunden selv er å anse som en spesifikk instruksjon gitt av kunden, og som skal utføres av Banken i henhold til dette. I disse tilfellene er retningslinjene ikke relevante.

En og samme ordre kan håndteres gjennom anvendelse av flere av de metodene som angis i retningslinjene.

Dersom kunden gir en spesifikk instruksjon, det være seg en generell instruksjon eller en instruksjon knyttet til en bestemt ordre (f.eks. om at Banken skal fungere som direkte motpart, eller skal utføre ordren på en bestemt markedsplass eller på en bestemt måte), vil en slik instruksjon ha forrang foran det som angis i disse retningslinjene. En spesifikk in¬struksjon kan således innebære at Banken ikke kan treffe de forholdsreglene som er angitt i disse retningslinjene for å oppnå et best mulig resultat. 

2. Den relative betydningen som tillegges ulike faktorer ved utførelse/videreformidling av ordre 

For å oppnå et best mulig resultat for kunden kommer Banken til å treffe alle rimelige for-holdsregler for å ta hensyn til følgende faktorer når ordre utføres/videreformidles: Ordrens størrelse og art, pris, kostnader, (for eksempel omkostninger ved å gjennomføre ordre samt kostnader ved oppgjør som videresendes til kunden) markedsplassens egenskaper dit en ordre sendes med hensyn til hurtighet, sannsynlighet for at ordren fører til en transaksjon og at transaksjonen kan gjøres opp, kundens kategori samt alle andre hensyn som etter Bankens vurdering er relevante for en bestemt ordre. 

Normalt kommer Banken til å tillegge prisen størst betydning. I visse tilfeller, f.eks. ved store ordre, ordre med særskilte vilkår m.m., kan Banken komme til å ta større hensyn til andre faktorer, f.eks. om ordren på grunn av sin størrelse eller art, etter Bankens vurde¬ring, kan ha en vesentlig prispåvirkning eller påvirkning på sannsynligheten for at den blir gjennomført eller kan gjøres opp, eller om det av andre grunner er relevant å tillegge andre faktorer enn prisen større betydning. 

3. Den mest likvide markedsplassen

Bankens oppfatning er at finansielle instrumenter som handles på en eller flere regulerte markeder eller andre handelsplasser, handles til best pris på den av handelsplassene der likviditeten for det aktuelle instrumentet er best og/eller sannsynligheten for gjennomføring av handelen er størst. 

4. Metoder for ordreutførelse

For å oppnå et best mulig resultat har Banken mulighet til å utføre en ordre ved å anvende en eller en kombinasjon av følgende metoder for ordreutførelse:

  • Direkte på et regulert marked eller MTF. Dette kan skje ved at Banken utfører ordren direkte eller, der Banken ikke er direktemed¬lem, gjennom en tredjepart. 
  • Utenfor et regulert marked eller MTF. Dette kan skje ved at en kundeordre matches mot en annen kundes ordre, ordren gjennom-føres mot Bankens eget lager, eller at ordren gjennomføres mot en tredjepart, med mindre kunden i forhold til en enkelt kundeordre har meddelt Banken at den aktuelle kundeordren ikke kan utføres utenfor et regulert marked. Ved å akseptere disse retningslinjene, godkjen-nes en slik utførelse.

5. Utførelse av ordre i finansielle instrumenter som hovedsakelig handles på en ekstern handelsplass  

Dette avsnittet gjelder for håndteringen av ordre i slike instrumenter som hovedsakelig handles på et regulert marked , MTF eller en annen handelsplass. Således omfattes flertallet av de instrumentene som er opptatt til handel på et regulert marked eller MTF, f.eks.:

  • aksjer,
  • standardiserte derivatinstrumenter, og
  • slike fondsandeler som er opptatt til handel på et regulert marked eller MTF. Banken kommer normalt til å håndtere ordre i disse instrumentene ved å:
  • omgående sende ordren til den markedsplassen som Banken anser muliggjør den beste ordreutførelsen i henhold til 2 og 3 ovenfor, 
  • slå sammen ordren med andre ordre i henhold til 9 nedenfor og deretter sende ordren til den markedsplassen som Banken anser muliggjør den beste ordreutførelsen i henhold til 2 og 3 ovenfor, 
  • gjennomføre ordren gjennom flere separate transaksjoner på markedet (f.eks. hvis det dreier seg om en forholdsvis stor ordre), 
  • gjennomføre ordren mot Bankens eget lager eller mot en annen kundes ordre til en pris som svarer til markedsprisen (dvs. normalt en pris innenfor den volumveide spreaden, dvs. innenfor prisintervallet mellom kjøps- og salgskursen for det antallet aksjer som den aktuelle ordren svarer til). 
  • vedrørende ordre i aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked der kunden har oppgitt en laveste pris ved salg eller en høyeste pris ved kjøp (limit) som ikke stemmer overens med rådende markedsvilkår og som derfor ikke uten forsinkelse utføres av Banken, godkjenner kunden at Banken ikke offentliggjør disse umiddelbart ved å akseptere disse retningslinjene.

I visse tilfeller formidler Banken priser, indikative eller faste, direkte til kunden, f.eks. etter kontakt med market maker (prisstiller). En avtale mellom partene inngås da enten når kunden aksepterer en fast pris formidlet av Banken eller, ved indikative priser, når Banken bekrefter prisen overfor kunden og kunden aksepterer prisen. I disse situasjonene inngås en avtale mellom to parter og Banken utfører ikke ordre for kundens regning, slik at disse retningslinjene ikke er relevante.

6. Handelsplasser som banken hovedsakelig anvender for utførelse av ordre

Banken deltar i handelen på ulike regulerte markeder og andre handelsplasser. Banken evaluerer regelmessig (minst en gang per år) eller ved større forandringer, hvilke handels-plasser som skal anvendes ved utførelse av ordre. For en liste over de handelsplassene som Banken hovedsakelig anvender på det nåværende tidspunkt, se www.skandiabanken.no.

For å gjennomføre transaksjoner i instrumenter som handles på andre handelsplasser enn dem der Banken deltar i handelen direkte (f.eks. handelsplasser utenfor EU), gjennomfører Banken slike transaksjoner ved å videreformidle ordren til foretak med direkte tilgang til disse handelsplassene. Valget av slike samarbeidsforetak skjer gjennom en kontinuerlig evaluering av det aktuelle foretakets evne til å tilby god ordreutførelse. 

7. Utførelse av ordre vedrørende fondsandeler som ikke er opptatt til handel på et regulert marked eller mtf

Banken kommer til å utføre ordre vedrørende fondsandeler ved å videreformidle ordren til det aktuelle fondets fondsselskap (eller tilsvarende) for utførelse i henhold til fondsbestem-melsene (eller tilsvarende).

8. Ordrehåndtering, sammenslåing og fordeling

Banken kommer til å utføre kundeordre hurtig, effektivt og rettferdig. Sammenlignbare kundeordre utføres omgående og i den rekkefølgen de ble mottatt, med mindre dette umu-liggjøres av ordrens egenskaper eller rådende markedsforhold eller noe annet kreves som følge av kundens interesser.

Banken kan slå sammen en kundes ordre med andre kunders ordre og også med transaks-joner for Bankens egen regning dersom det ikke er usannsynlig at sammenslåingen generelt ikke kommer til å være til ulempe for en enkelt kunde hvis ordre inngår i den. Sammenslå-ingen kan være til ulempe for en enkelt ordre.

En sammenslått ordre som er utført i sin helhet, fordeles på gjennomsnittsprisen. Dersom en sammenslått ordre bare har kunnet utføres delvis, vil den delen som er utført fordeles proporsjonalt på gjennomsnittsprisen. Dersom en kundeordre er slått sammen med utførel¬sen av en transaksjon for Bankens egen regning og den bare har kunnet utføres delvis, vil kunden ved fordelingen normalt ha forrang foran Banken. 

9. Forstyrrelser i markedet eller handelssystemet

Ved forstyrrelser i markedet, i Bankens egne systemer eller i tredjeparts system på grunn av f.eks. avbrudd eller manglende tilgjengelighet i det tekniske systemet, kan det etter Bankens vurdering være umulig eller ikke forsvarlig å gjennomføre ordre på noen av de måtene som er angitt i disse retningslinjene. Banken vil da treffe alle rimelige forholdsregler for på en annen måte å oppnå et best mulig resultat for kunden. 

10. Endringer

Banken kommer regelmessig til å gå gjennom og ved behov gjennomføre endringer i disse retningslinjene. Slike endringer kommer til å være tilgjengelige på Bankens hjemmeside. Endringer gjelder fra det tidspunktet de publiseres på hjemmesiden.