Hopp til innhold
Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretsningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sbanken ASA ("Banken")


Disse forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Begrep som er definert i norsk lovgivning har tilsvarende betydning når de er benyttet i disse vilkår.


Bankens kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden etter å ha mottatt vilkårene inngir ordre, inngår avtaler eller gjennomfører handler med Banken.


1 Kort om Banken

 

1.1 Kontaktinformasjon

 

Sbanken ASA
Organisasjonsnummer: 915 287 700
Besøksadresse: Folke Bernadottes vei 38, 5145 Fyllingsdalen
Postadresse: Postboks 7077, 5020 Bergen
Telefon: +47 55 26 00 00
Epost: kundeservice@sbanken.no
Hjemmeside: www.sbanken.no


1.2 Kommunikasjon med Banken


Kundens skriftlige henvendelser skal sendes pr epost, brev, eller etter avtale pr SWIFT eller annen elektronisk kommunikasjon til den enhet i Banken eller kontaktperson som er rette mottaker. Dersom kunden ikke vet hvem som er rette vedkommende for henvendelsen, må kunden kontakte Banken.
Kunden kan i kommunikasjon med Banken benytte norsk eller engelsk.


1.3 Tilknyttede agenter


Banken benytter seg ikke av tilknyttede agenter.


1.4 Hvilke tjenester Banken har tillatelse til å yte

 

1.4.1 Bankens investeringstjenester og investeringsvirksomhet omfatter følgendekonsesjonsbelagte tjenester:

 

  • mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter,
  • utførelse av ordre på vegne av kunde,
  • investeringsrådgivning,


1.4.2 Banken vil også tilby følgende tilknyttede tjenester:

 

1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter,

2. kredittgivning (til å kjøpe finansielle instrumenter),

3. tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester,

4. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter,

5. tjenester i tilknytning til underliggende til varederivater og derivater når disse tjenestene har sammenheng med investeringstjenester eller tilknyttede tjenester som nevnt i bestemmelsen her.

 

1.4.3 Investeringsrådgivning

 

Banken har konsesjon til å yte investeringsrådgivning. Bankens investeringsrådgivning er ikke å anse som uavhengig etter de betingelser som er oppstilt i lovgivningen.

For nærmere informasjon om hva rådgivningen er basert på, se Bankens hjemmeside.

 

1.5 Tilsynsmyndighet


Banken står under tilsyn av Finanstilsynet (Organisasjonsnummer : +47 55 26 00 00f)
Adresse: Revierstrede 3, 0151 Oslo
Hjemmeside: www.finanstilsynet.no


2 Hva Forretningsvilkårene gjelder


Forretningsvilkårene gjelder for Bankens investeringstjenester, investeringsvirksomhet og tilknyttede tjenester så langt de passer, samt tjenester vedrørende transaksjoner i instrumenter som er beslektet med finansielle instrumenter.


Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Banken og kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt i forrige ledd og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang.


For følgende forhold vil det kunne bli inngått særskilt avtale eller tilleggsavtale:


1. handel med og clearing av standardiserte (noterte) derivatkontrakter,
2. handel med og/eller clearing av ikke-standardiserte (OTC) derivatkontrakter,
3. aktiv forvaltning,
4. handel på kreditt,
5. tjenester i forbindelse med garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller andre offentlige tilbud, herunder plassering av emisjoner eller tilbud og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av selskaper,
6. innlån og utlån av finansielle instrumenter,
7. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter,
8. inngåelse av rente- og valutakontrakter,
9. inngåelse av avtale om pant og finansiell sikkerhetsstillelse,
10. handel med varederivater,
11. handel og oppgjør, herunder clearing i utenlandske markeder,
12. internetthandel, herunder direkte ordreformidling til Oslo Børs eller annet regulert marked, samt eventuell programhandel.


Handel og clearing kan også være regulert av særlige handelsregler/standardvilkår ved de enkelte regulerte markedene og oppgjørssentraler der handel og oppgjør/clearing gjennomføres. Ved motstrid mellom Forretningsvilkårene og/eller avtaler som nevnt i foregående avsnitt og slike handelsregler/standardvilkår skal handelsregler/standardvilkår for det regulerte markedet eller oppgjørssentral gjelde.


Banken er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder, herunder etiske normer fastsatt av Verdipapirforetakenes Forbund. De etiske normer og behandlingsreglene for klagesaker i henhold til disse finnes på www.vpff.no.


3 Interessekonflikter


Banken er forpliktet til å treffe egnede forholdsregler for å unngå at det oppstår interessekonflikter mellom Banken og kunder, og kunder i mellom.


Banken har retningslinjer for å håndtere og forebygge interessekonflikter. En summarisk versjon av retningslinjene er tilgjengelig på Bankens hjemmeside.


Retningslinjenes formål er å sikre at virksomhetsområdene i Banken opererer uavhengig av hverandre slik at kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Særlig vil Banken vektlegge at det foreligger tilfredsstillende informasjonssperrer mellom avdelinger for rådgivning eller tilrettelegging og andre avdelinger, samt mellom aktiv porteføljeforvaltning og den ordinære meglingen i Banken.


Banken har videre en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Bankens interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Banken. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.


Foretakets organisering samt de særskilte taushetspliktbestemmelser som gjelder, kan medføre at Bankens ansatte som har kontakt med kunden ikke kjenner til eller kan være forhindret fra å benytte informasjon som foreligger i Banken selv om informasjon kan være relevant for kundens investeringsbeslutninger. I enkelte tilfeller vil kundens kontaktperson(er) i Banken ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. Banken kan i slike tilfeller ikke begrunne hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

Banken og dets ansatte kan ha egne interesser i relasjon til de handler kunden vil foreta. Dette kan bl.a. følge av:

1. rådgivning eller tilretteleggeroppdrag for det aktuelle investeringsobjekt,
2. garantistillelse eller deltagelse i fulltegningskonsortier,
3. market-making, systematisk internalisering og annen egenhandel,
4. rådgivning og utførelse av ordre for andre kunder,
5. upubliserte investeringsanbefalinger (analyser) utarbeidet av Banken,
6. ansattes egne posisjoner.

 

4 Lydopptak og annen dokumentasjon

 

Banken vil ta lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester og investeringsvirksomhet, eller telefonsamtaler som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester eller utøves investeringsvirksomhet.


Banken vil foretak lydopptak av samtlige order om kjøpt, salg eller tening av finansielle instrumenter som inngis per telefon. Banken har ikke anledning til å utføre ordre som ringes inn til telefoner som ikke er tilkoblet lydopptaksutstyr. Lydopptak og annen dokumentasjon vil bli oppbevart av Banken.


Lydopptak vil bli oppbevares av Banken i en periode som samsvarer med gjeldende lovgivning beregnet fra opptaksdag, og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på tidspunkt for samtalen, inngående og utgående telefonnummer og ansatt hos Banken som utførte samtalen.


Banken kan bli pålagt å utlevere lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil lydopptak kunne bli utlevert til Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk Råd, blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker for kunden.. Tilknyttede agenter og andre foretak som samarbeider med Banken om ytelse av relevante investeringstjenester har tilsvarende plikt til å foreta lydopptak av samtaler med kunden i den grad det ytes slik investeringstjeneste over telefon.


Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon ved ytelse av investeringstjenester vil bli oppbevart av Banken i en periode som samsvarer med gjeldende rett.
Banken vil etter forespørsel fra Kunden gjøre lydopptak og annen dokumentasjon tilgjengelig for kunden. Kunden kan få nærmere informasjon om fremgangsmåte ved å ta kontakt med Banken.


5 Kundeklassifisering


Banken har i henhold til lovgivningen plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Det er gitt bestemmelser i lovgivningen om hvordan kategoriseringen skal skje. Banken har klassifisert alle sine kunder som ikke-profesjonelle.


Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle. Videre har Banken i henhold til lovgivningen plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden, henholdsvis egnethetstest og hensiktsmessighetstest. Klassifiseringen har betydning for omfanget av disse testene samt for vurderingen av hva som vil utgjøre «beste utførelse» ved gjennomføring av handler for kunden.


Kunder klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativ, handler og den rådgivning Banken yter. Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde.


Kunden kan be Banken om å endre kundeklassifiseringen. For profesjonelle kunder som ønsker å bli behandlet som ikke-profesjonelle kunder må Banken samtykke i dette og avtale om dette må inngås mellom partene. Ikke-profesjonelle kunder som ønsker å bli klassifisert som profesjonelle kunder må oppfylle vilkår som er fastsatt i lovgivningen. Nærmere informasjon om fremgangsmåten ved omklassifisering, vilkår og om konsekvensene av omklassifisering kan fås ved henvendelse til Banken.


For ytterligere informasjon om kundeklassifisering vises det til informasjonsskriv på sbanken.no under kundebeskyttelse.


6 Kundens ansvar for opplysninger gitt Banken, fullmakter mv.


For å oppfylle kravet til «kjenne sine kunder» etter hvitvaskingsregelverket og verdipapirlovgivningens bestemmelser om egnethets- og hensiktsmessighetstest, har Banken plikt til å innhente og oppdatere en rekke opplysninger om kunden. Innhenting av kundeopplysninger gjrøes også for å oppfylle kraven til informasjon som kreves for transaksjonsrapportering og FATCA og CRS-rapportering i henhold til internasjonale avtaler Norge er bundet av.


Kunden må ved etablering av forretningsforholdet meddele Banken personnummer/organisasjonsnummer/Legal Entity Identifier (LEI), adresse, skatteland, telefonnummer, eventuelle elektroniske adresser, eiere eller reelle rettighetshavere til juridiske personer, samt personer med ordrefullmakt. Fysiske personer skal oppgi sitt eller sine statsborgerskap.


Kunden skal oppgi penge- eller bankkontoer og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register.


Eventuelle endringer i opplysningene skal straks meddeles Banken skriftlig.


Kunden forplikter seg til å gi Banken fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, investeringserfaring og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter/produkter. Slik informasjon er nødvendig for at Banken skal kunne handle i kundens beste interesse og gi råd om hvilke finansielle instrumenter det er egnet for kunden å erverve, avhende eller fortsette å eie. Ved ytelse av investeringsrådgivning må Banken dessuten sende egnethetserklæring til kunden. Egnethetserklæringen sendes til kunden etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernkommunikasjon.


Kunden forplikter seg også til å informere Banken dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt.


Kunden er innforstått med at Banken har rett til å foreta egne undersøkelser for å forsikre seg om at innhentede opplysninger er pålitelige. Banken er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden.


Videre er kunden innforstått med at dersom Banken ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Banken ikke kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er hensiktsmessig eller egnet for kunden. Ved investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning vil kunden da bli informert om at den aktuelle tjenesten eller instrument ikke kan ytes. I forhold til de øvrige investeringstjenestene vil kunden i slike tilfeller bli informert om at opplysningene gitt Banken er utilstrekkelige og at tjenesten eller produktet da er å betrakte som uhensiktsmessig. Dersom kunden på tross av slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller produktet, vil den likevel kunne bli gjennomført. Manglende eller ufullstendige opplysninger vil derved kunne redusere den investorbeskyttelse kunden ellers er berettiget til. Dersom kunde til tros for slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller det finansielle instrumentet, vil oppdraget likevel kunne gjennomføres.


Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for det enkelte handelssystem som handler gjøres på. Det samme gjelder for oppgjør og clearing gjennom de enkelte oppgjørs- eller clearingsentraler.


Kunden innestår for at egen handel og oppgjør skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for kundens handel med finansielle instrumenter. Kunden skal etter krav fra Banken dokumentere slike tillatelser og fullmakter. Dersom kunden er et utenlandsk foretak, forbeholder Banken seg retten til på kundens regning å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om kundens tillatelser og fullmakter til å inngå den aktuelle handel.


Kunden skal gi Banken en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre, utføre handel, inngå annen avtale knyttet til finansielle instrumenter/produkter eller som har fullmakt til å akseptere handler på vegne av kunden. Handel eller aksept fra disse er bindende for kunden med mindre Banken ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter. Kunden er ansvarlig for til enhver tid å holde Banken oppdatert med hensyn til hvem som kan inngi ordre eller akseptere handler for kunden. Banken vil ikke akseptere fullmakter som angir rammer for den enkelte kundes handel, med mindre dette på forhånd er skriftlig avtalt. Kunden forplikter seg til å sikre at de midler og finansielle instrumenter som det enkelte oppdrag omfatter er fri for heftelser av enhver art, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), arrest mv. Det samme gjelder for de tilfeller der kunden handler som fullmektig for tredjemann.


Dersom kunden ved inngivelse av ordre har oppgitt at midlene skal registreres på en VPS-konto som er tilknyttet en aksjesparekonto (ASK), er kunden bundet av handelen også i de tilfeller de angjeldende finansielle instrumentene ikke er omfattet av aksjesparekontoordningen, og således ikke lar seg registrere på den oppgitte aksjesparekontoen.


7 Risiko


Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene og kan øke eller redusere i verdi. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.


Finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter kan ha ulik likviditetsgrad. For de mest likvide finansielle instrumenter er det sannsynlig at man kan omsette instrumentet uten særlig påvirkning på kursen, mens det motsatte kan være tilfelle for mindre likvide finansielle instrumenter. For enkelte instrumenter kan omsetning være krevende å få gjennomført. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjonsskriv på www.sbanken.no. Dette materialet vil bli oversendt til kunden forut for Bankens levering av tjenester til kunden dersom dette er påkrevd. Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrumentet og markedet.


Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel. Kunden oppfordres til å søke råd hos Banken og andre relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tar sin beslutning.

 
Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Banken skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Banken påtar seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd Banken har gitt. Banken garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel.


8 Ordre og oppdrag - avtaleslutning


8.1 Inngivelse og aksept av ordre og inngåelse av avtale


Ordre fra kunden inngis muntlig på telefon tilkoblet lydopptak. Skriftlige eller elektroniske ordre eller oppdrag kan kun gis etter at særskilt avtale om dette er inngått. Nærmere informasjon om dette fås ved henvendelse til Banken. Ordren er bindende for kunden når ordren har kommet frem til Banken med mindre annet er særskilt avtalt.


For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC), samt handel i valuta- og renteinstrumenter, herunder veksling av valuta, vil avtale om handel anses inngått med bindende virkning når vilkår for den aktuelle avtalen er akseptert av kunden.


Banken vil ikke være forpliktet til å utføre ordre eller inngå avtale Banken antar vil kunne medføre brudd på offentligrettslige lover eller regler fastsatt for det/de aktuelle regulerte markedet/markedene.
Kunden forplikter seg til å gi opplysninger til Banken dersom kunden inngir ordre om salg av finansielle instrumenter som Kunden ikke eier (shortsalg).


Kunden kan ikke forestå programhandel mot eller via Banken med mindre dette er særskilt avtalt.


Ordre fra kunde som normalt handler for fremmed regning, dvs. for sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil bli avvist dersom kunden ved inngivelse av ordre ikke klart angir hvem ordren foretas for regning av. Dersom kunden samtidig inngir ordre både for egen regning og for arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person sin regning, vil Banken prioritere den oppdragsgiveren representerer.


8.2 Oppdragsperiode for ordre


For ordre knyttet til handel i omsettelige verdipapirer og derivatkontrakter med omsettelige verdipapirer som underliggende instrument gjelder ordren oppdragsdagen eller til stenging av det regulerte markedet ordren er lagt inn på og bortfaller deretter, med mindre annet er avtalt eller fremgår for den aktuelle ordretype eller ordrespesifikasjon. For andre oppdrag avtales oppdragets varighet særskilt.


Oppdragsdag er den dag kundens ordre til Banken om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom eller til/fra et annet foretak er kommet frem til Banken. For de tilfeller Banken initierer en handel anses oppdragsdag å være den dag Banken tar kontakt med kunden og får aksept for oppdraget vedrørende kjøp eller salg av de aktuelle finansielle instrumenter.


Ordren kan tilbakekalles i den grad den ikke er utført av Banken. Dersom Banken som ledd i utførelsen har videreplassert ordren helt eller delvis til andre, kan tilbaketrekking av ordre kun gjøres gjeldende i den utstrekning Banken kan få tilbakekalt den videreplasserte ordren.


8.3 Retningslinjer for ordreutførelse


Banken er forpliktet til å gjennomføre alle tiltak som er tilstrekkelige for å sikre kunden best mulige betingelser ved utførelse av mottatte ordre innenfor oppdragsperiodens varighet. Banken har utarbeidet retningslinjer for ordreutførelse som blant annet angir i hvilke handelssystemer transaksjoner i ulike finansielle instrumenter skal gjennomføres. Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan handelen skal gjennomføres. Ordren vil i så tilfelle utføres i tråd med slik instruksjon.


Banken forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Banken som beskrevet i retningslinjene for ordreutførelse. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for kundene. Kunden er imidlertid innforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.


Banken forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for Bankens egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Bankens ordre. Unntak fra dette gjelder imidlertid dersom Banken ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen.


Ordre fra kunde som normalt handler for fremmed regning, dvs. for sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil bli avvist dersom kunden ved inngivelse av ordre ikke klart angir hvem ordren foretas for regning av. Dersom kunden samtidig inngir ordre både for egen regning og for regning av sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil Banken prioritere den oppdragsgiverne representerer.


De til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse vil bli ansett som godkjent av kunden ved inngåelse av kundeavtalen. Kunden har i denne avtalen uttrykkelig samtykket i at Banken kan handle finansielle instrumenter for kunden utom en markedsplass.


8.4 Nærmere om særskilte handelsregler


For handel med finansielle instrumenter på utførelsesplaser gjelder handelsreglene på utførelsesplassen også i forholdet mellom kunden og Banken så langt de passer. Dette regelverket omhandler normalt registrering av ordre og handler i handelssystemet på utførelsesplassen, herunder hvilke ordrebetingelser som generelt kan benyttes og de nærmere regler for prioritering og gyldighet med videre.


8.5 Kansellering av ordre og omsetning


I henhold til aktuelle handelsregler vil det enkelte regulerte markedet under gitte forutsetninger kunne kansellere ordre og omsetninger. Slik sletting vil være bindende for kunden.


9 Levering og betaling (oppgjør) av finansielle instrumenter i Norge


9.1 Omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner samt sertifikater


For handel i Norge av omsettelige verdipapirer på regulert marked, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner på kjøp eller salg av finansielle instrumenter registrert i Verdipapirsentralen (VPS), samt sertifikater, er den ordinære oppgjørsfrist tre børsdager (T+2), med mindre annet er avtalt. Med børsdag menes enhver dag norsk børs holder åpent.


Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag.


Oppgjør er betinget av at kunden stiller til disposisjon for Banken nødvendige midler og finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag. Med mindre annet er særskilt avtalt har Banken kundens tillatelse og fullmakt til, i samsvar med den enkelte handel eller transaksjon, å belaste kundens bankkonto eller å inngi anmodning om belastning av kundens bankkonto, så fremt ikke den aktuelle bank krever at særskilt skriftlig belastningsfullmakt skal være inngitt av kunden.


Kunden anses å ha levert VPS-registrerte finansielle instrumenter til Banken når de finansielle instrumentene er mottatt på en av Bankens verdipapirkontoer i VPS eller på en annen av Banken angitt verdipapirkonto i VPS som Banken har angitt.


Kunden plikter innen oppgjørsfristen å levere de solgte finansielle instrumenter til Banken eller frigi de solgte finansielle instrumenter på sin verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende register. Inngivelse av ordre om salg av finansielle instrumenter eller aksept av et salgstilbud medfører, med mindre annet er skriftlig avtalt, at Banken er gitt fullmakt til å anmode kundens kontofører om frigivelse av de aktuelle finansielle instrumenter. Levering av fysiske finansielle instrumenter skal skje i henhold til særskilt avtale med Banken.


Kunden anses å ha betalt kjøpesummen til Banken når denne er godskrevet på Bankens bankkonto med valutering senest på oppgjørsdag.


For finansielle instrumenter som enten er tatt opp til clearing i en CCP (se notat 1), eller er registrert i en CSD (se notat 2), eller notert på en markedsplass vil det automatisk iverksettes dekningskjøp dersom det finansielle instrumentet ikke er levert senest et visst antall dager etter oppgjørsfristen. Normalt vil dette være fire dager etter oppgjørsfristen. Denne fristen kan forlenges til syv dager for instrumenter som handles på mindre likvide markedsplasser og til femten dager for finansielle instrumenter notert på en SMB børs.


Den enkelte CCP, CSD eller markedsplass har egne myndighetsgodkjente regler om dekningskjøp som er fastsatt i henhold til lovgivning om verdipapirsentraler og oppgjørsvirksomhet.

 
Dekningskjøp iverksettes av CCP dersom instrumentet cleares av CCP. Dersom instrumentet handles på markedsplassen og ikke cleares av CCP iverksettes dekningskjøp av markedsplassen. I de tilfeller hvor instrumentet verken cleares av CCP eller handles på markedsplass iverksettes dekningskjøp av CSD. Mislykkes dette dekningskjøpet har den kjøpende part mulighet til å velge mellom utsettelse av levering eller kontantkompensasjon.


Ved forsinket levering gjelder et lovbestemt sanksjonssystem. CCP’en, CSD’en eller markedsplassen vil utferdige avgift/bot til den selgende part som følge av misligholdet, uansett om dekningskjøpet foretas eller ikke. Avgiften/botens størrelse er standardisert og uavhengig av selgerens skyld (objektivt ansvar). Avgiften/botens størrelse er standardisert i henhold til gjeldende rettsregler.


9.2 Valuta (spot)


For handel med valuta (spot) er den ordinære oppgjørsfrist tre bankdager (T+2) (handelsdag inkludert), med mindre annet er avtalt. Med bankdag menes dag banker i det aktuelle markedet holder åpent. Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag.


9.3 Øvrige finansielle instrumenter


For andre finansielle instrumenter gjelder særlige oppgjørsfrister og oppgjørsregler. Disse oppgjørsregler og oppgjørsfrister vil fremgå av de særskilte avtaler som nevnt i punkt 2 andre ledd, og undertiden kunne fremgå av den produktinformasjon som er utarbeidet for det enkelte produkt. For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC), samt handel i valuta- og renteinstrumenter, herunder veksling av valuta, vil oppgjørsfrister og oppgjørsregler kunne avtales ved avtaleinngåelse. I slike tilfeller vil oppgjørsfrister og oppgjørsregler fremgå av bekreftelsen som sendes kunden etter at avtale er inngått.


10 Rapportering om utførte tjenester – bekreftelse på avtaler og utførte oppdrag


Banken vil ved sluttseddel/bekreftelse eller på annen måte straks rapportere til kunden om de tjenester det har utført eller de avtaler som er inngått. I den grad det er relevant vil sluttseddel/bekreftelse omfatte opplysninger om omkostninger i forbindelse med den handel som er gjennomført for kunden. Utover dette vil sluttseddel/bekreftelse inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett.


Bekreftelser som skal påtegnes av kunden, skal straks etter mottak påtegnes og deretter sendes i retur til Banken slik dette er angitt i bekreftelsen eller på annen måte avtalt med kunden.


Banken forbeholder seg rett til å korrigere åpenbare feil i sluttseddel eller annen bekreftelse. Slik korrigering skal gjøres straks feilen blir oppdaget.


Levering av finansielle instrumenter registrert i VPS kan bekreftes ved endringsmelding fra VPS i den grad kunden har avtalt med kontofører å motta slike bekreftelser.


11 Angrerett


Det er ikke angrerett etter angrerettloven på de tjenester og handler i finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene.


12 Reklamasjon mellom Banken og kunden


Dersom kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per e-post eller annet elektronisk medium og kunden ikke har mottatt slik sluttseddel eller bekreftelse innen utgangen av neste børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av andre børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, meddele dette til Banken.


Dersom kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per ordinær post og kunden ikke har mottatt sluttseddel eller annen bekreftelse innen tre børsdager og innen syv børsdager for kunder med utenlandsk adresse etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av henholdsvis fjerde og åttende børsdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp meddele dette til Banken.


Kunden skal straks etter mottak av sluttseddel eller annen bekreftelse kontrollere denne og skal så snart som mulig etter mottakelse og senest innen utgangen av neste børsdag/bankdag - dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp på mottaksdagen - gi melding til den aktuelle enhet i Banken dersom han vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av sluttseddelen/bekreftelsen er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel. Dersom kunden ikke reklamerer som angitt over, vil kunden kunne bli bundet av slik sluttseddel/bekreftelse selv om denne ikke er i samsvar med inngått avtalte/vilkår for handelen.


Dersom levering til kunden av finansielle instrumenter registrert i VPS ikke er skjedd på oppgjørsdag og kunden har stillet de nødvendige midler til disposisjon for Banken, må kunden straks kontakte Banken og eventuelt erklære heving overfor Banken dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Dette likevel slik at hevingserklæringen ikke vil få noen virkning dersom kunden mottar oppfyllelse innen to børsdager etter at slik hevingserklæring er mottatt. Kunden har i denne perioden ikke rett til å slutte dekningsavtale for Bankens regning og risiko.


Med «straks» i foregående ledd forstås samme dag eller - dersom reklamasjon eller innsigelse ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp - senest innen utgangen av neste børsdag. Fristen regnes fra det tidligste av:


• det tidspunkt kunden fikk eller burde fått kunnskap om at levering ikke er skjedd ved innsyn på VPS-konto, ved hjelp av elektronisk bekreftelsessystem, ved underretning fra forvalter eller på annen måte,
• det tidspunkt endringsmelding fra VPS kom frem til eller i henhold til tiden for ordinær postgang burde ha kommet frem til den adresse kunden har oppgitt.


Dersom betaling til kunden ikke er skjedd til den tid som er fastsatt i avtalen og kunden har levert de aktuelle finansielle instrumenter eller stilt disse til disposisjon for Banken, må kunden straks han har konstatert eller burde ha konstatert at oppgjør ikke er mottatt, kontakte Banken og eventuelt erklære heving overfor Banken dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Kunden kan bare heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig.


Ved handel av finansielle instrumenter gjennom Banken gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøperen og selgeren. Dersom kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må kunden fremsette innsigelse om dette straks etter at kunden fikk kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten. (I alle tilfelle må innsigelsen være fremsatt innen seks måneder etter at avtalen er sluttet.) Slik innsigelse vil ha slik virkning i forhold til Banken som følger av de alminnelige regler om avtalers ugyldighet.


Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig.


Dellevering til kunden gir ham ikke rett til å heve avtalen med mindre kunden har tatt uttrykkelig forbehold om full levering.


For avtaler om handel med valuta (valutaspot) skal reklamasjonsfristene beregnes ut fra bankdager og ikke børsdager.


Dersom kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten som bortfalt.


Dersom Banken er Kontofører Investor for kunden i medhold av punkt 16 annet ledd, skal kunden straks gi melding til Banken vedrørende feil i registreringen på VPS-kontoen. Dersom slik melding ikke er mottatt av Banken innen utgangen av påfølgende børsdag etter at kunden mottok endringsmelding fra VPS, skal kunden anses for å ha aksepterte Bankens registrering.


13 Mislighold


Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene bl.a. når:


1. levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer innen oppgjørsfristen eller kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene,
2. kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon,
3. kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne.


Banken har ved mislighold rett, men ikke plikt til å:


1. Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet.
2. Utøve sin sikkerhetsrett.

 
Banken har tilbakeholdsrett i de finansielle instrumenter som Banken har kjøpt for kunden.

Dersom kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre - 3 - dager etter oppgjørsfristen kan Banken, med mindre annet er skriftlig avtalt, og uten ytterligere varsel, selge de finansielle instrumentene for kundens regning og risiko til dekning av Bankens krav. Slikt salg skal normalt skje til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Dersom de aktuelle finansielle instrumenter er overført til kundens verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende register for finansielle instrumenter anses kunden å ha frigitt de finansielle instrumentene eller å ha gitt fullmakt til slik frigivelse for gjennomføring av dekningssalget.

3. Realisere andre aktiva enn de som er omfattet av punkt 2 ovenfor, og kunden anses å ha samtykket i slikt tvangssalg gjennom uavhengig megler,
4. Stenge alle posisjoner som er gjenstand for sikkerhetsstillelse og/eller marginberegning,
5. Benytte til motregning samtlige av Bankens tilgodehavende mot kunden fra andre finansielle instrumenter og eller tjenester herunder krav på kurtasje, utlegg for skatter og avgifter, krav på renter mv. og utgifter eller tap som følge av kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor Banken, overfor ethvert tilgodehavende kunden har mot Banken på misligholdstidspunktet - enten kravene er i samme eller ulik valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs på misligholdstidspunktet.
6. Gjennomføre for kundens regning og risiko hva Banken anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av kunden, herunder reversering av transaksjoner.
7. Dersom kunden ikke leverer avtalt ytelse eller beløp, herunder ikke leverer de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til Banken, kan Banken umiddelbart foreta dekningskjøp eller innlån av finansielle instrumenter for kundens regning og risiko for å oppfylle sin leveringsplikt overfor sin motpart. Dersom dekningskjøp ikke gjennomføres av Banken vil dekningskjøp iverksettes etter rettsregler fastsatt i lovgivning for CCP’er, CSD’er eller regulert markedsplass.

Tilsvarende kan Banken foreta de handlinger Banken anser nødvendig for å redusere det tap eller ansvar som følger av kundens mislighold av avtale inngått med Banken, herunder foreta handlinger for å redusere risiko for tap knyttet til endringer i valutakurser, renter samt andre kurser eller priser som kundens handel er knyttet til. Kunden plikter å erstatte Bankens eventuelle tap med tillegg av forsinkelsesrente og eventuelle gebyrer.

8. Kreve dekket alle kostnader og tap Banken er blitt påført som følge av kundens mislighold, herunder, men ikke begrenset til, kurstap ved dekningshandel og reverseringsforretninger, utgifter påløpt ved lån av finansielle instrumenter, renter, tap som følge av endringer i valutakurser, renter m.m. og andre forsinkelsesgebyrer.

Ved transaksjoner som følge av kundens mislighold eller forventede mislighold bærer kunden risikoen for kurs- eller markedsendringer frem til transaksjonen er gjennomført
For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser om forventet (antesipert) mislighold, herunder heving ved slikt mislighold.

14 Renter ved mislighold

Ved Bankens eller kundens mislighold svares rente tilsvarende til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. forsinkelsesrenteloven, med mindre annet er særskilt avtalt.


15 Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva


For handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter henvises det til de handelsregler og oppgjørs- eller leveringsbetingelser som er fastsatt i det land eller av det regulerte markedet hvor de finansielle instrumenter er kjøpt eller solgt. Det vises for øvrig til den særskilte avtalen som vil kunne inngås for denne typen handel.


Dersom finansielle instrumenter eller kundemidler er oppbevart i en annen jurisdiksjon i forbindelse med ytelse av investeringstjenester eller tilknyttet tjeneste, vil Banken informere kunden om dette. Kunden er innforstått med at dens rettigheter i forbindelse med slike aktiva kan avvike fra det som gjelder i Norge. Kunden er videre innforstått med at oppgjør og sikkerhetsstillelse i utenlandske markeder kan innebære at kundens aktiva som er avgitt til oppgjør eller som sikkerhetsstillelse ikke holdes adskilt fra det eller de av Banken benyttede utenlandske verdipapirforetaks og/eller oppgjørsrepresentanters egne midler. Kunden er innforstått med at han selv bærer risikoen for egne aktiva som er overført til utenlandske banker, verdipapirforetak, oppgjørsagenter, oppgjørssentraler og lignende i form av oppgjør eller sikkerhetsstillelse, og at Bankens ansvar overfor kunden for slike aktiva er begrenset i samsvar med lover og regler i det aktuelle land eller på det aktuelle marked. Banken påtar seg uansett ikke noe ansvar ut over det som vil følge etter norsk rett, se punkt om oppbevaring av kunders aktiva, med mindre annet er skriftlig avtalt med kunden.


16 Godtgjørelse


Bankens godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse eller annet, eventuelt med tillegg av avgifter knyttet til handel og clearing mv. er tilgjengelig i Bankens prisliste på sbanken.no.


Kurtasje er en provisjon (godtgjørelse) som legges til eller trekkes fra verdien av de finansielle instrumenter som kunden kjøper eller selger. Kurtasje angis normalt som en prosentsats. Inntil et bestemt investeringsbeløp, betaler kunden en bestemt minimumskurtasje. Alternativt kan godtgjørelse beregnes som en kursdifferanse, dvs. et påslag på kjøperkurs eller et fradrag i salgskurs.


Kunden vil før gjennomføring av en tjeneste motta nærmere informasjon om betalingsbetingelser og de totale kostnader kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste. Herunder skal det opplyses om provisjoner, gebyrer og alle skatter og avgifter som skal betales via Banken. Om kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for beregningen opplyses. I tillegg skal det opplyses om det kan forekomme andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales eller blir pålagt gjennom Banken.


Banken forbeholder seg rett til å gjøre fradrag i kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt i første ledd, samt for eventuelle skatter, omsetningsavgifter o.l.


For de tilfeller der handel ikke kommer i stand vil Banken ikke kreve godtgjørelse med mindre annet er særskilt avtalt.


17 Kontoføring i VPS og depot


Med mindre det er inngått annen avtale, gjelder det som er fastsatt under for kontoføring i VPS og oppbevaring/forvaltning i depot.


Hvor Banken skal opptre som kundens Kontofører Investor i VPS, har Banken fullmakt til å foreta de registreringer på VPS-kontoen som omfattes av kundens instruksjoner, herunder overføre fra VPS-kontoen omsettelige verdipapirer som omfattes av ordrer inngitt til Banken om salg. Kunden er innforstått med at kjøpte eller tegnede omsettelige verdipapirer blir registrert på den aktuelle VPS-kontoen, dersom ingen annen konto er oppgitt i ordren. Banken gis innsynsrett i kundens beholdning på VPS-kontoen. Kunden er videre innforstått med at Bankens registreringer på VPS-kontoen skjer i overensstemmelse med de bestemmelser som fremgår av Forretningsvilkårene for Verdipapirsentralen ASA, tilgjengelig på VPS’ hjemmeside http://www.vps.no/pub/om-oss/lover-og-regler/, samt de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.


Banken kan inngå avtale med annen depotmottager om forvaltning eller depot for kunden. Valg av slik depotmottager skjer etter Bankens beste skjønn og kunden anses å ha akseptert valg av depotmottager med mindre annet fremgår av en særskilt forvaltnings- eller depotavtale med Banken. Banken påtar seg intet ansvar for slik depotmottagers eventuelle mislighold ved håndtering eller forvaltning av kundens aktiva.


18 Fullmektiger (mellommenn), forvaltere og oppgjørsagenter


Dersom kunden inngir ordre eller oppdrag som fullmektig, forvalter, oppgjørsagent el. for tredjemann, er kunden og den han opptrer på vegne av eller for, bundet av Forretningsvilkårene. Kunden er solidarisk ansvarlig overfor Banken for denne tredjemanns forpliktelser i det omfang forpliktelsene er et resultat av kundens ordre eller oppdrag.


Dersom kunden benytter forvalter, oppgjørsbank eller andre mellommenn fordres det at dette reguleres i særskilt avtale. Bruk av slike mellommenn fritar ikke sluttkunden for dennes ansvar i henhold til Forretningsvilkårene.


19 Oppbevaring av kunders aktiva - klientkonti


Banken vil sikre at kundens aktiva holdes atskilt fra Bankens egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot Bankens øvrige kreditorer. Kunden vil bli godskrevet renter på sine pengemidler etter Bankens alminnelige betingelser.


Midler som Banken oppbevarer på vegne av kunden vil bli innsatt på Bankens klientkonto i en kredittinstitusjon eller godkjent pengemarkedsfond etter skriftlig samtykke fra kunden. Denne konto kan være samlekonto for midler Banken oppbevarer på vegne av flere kunder. Dersom kredittinstitusjonen går konkurs, vil kontoen være dekket av reglene om bankenes sikringsfond. For innskudd i kredittinstitusjoner som er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil en samlet kundekonto bli erstattet med et beløp på inntil kroner 2.000.000. Kundens dekningsrett vil i slike tilfeller bli tilsvarende redusert. Dersom innskudd skjer i en kredittinstitusjon som ikke er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil dekningen fremgå av reglene for sikringsordningen i det landet kredittinstitusjonen er medlem. Også i dette tilfellet vil dekningsretten kunne bli redusert.


Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i VPS eller liknende verdipapirregister, bli overført til kundens konto i dette register. Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annet depositar. Dersom register, bank eller annen depositar går konkurs vil kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett.


Banken påtar seg intet ansvar overfor kunden for de aktiva som er overført til kundekontoer hos tredjepart (herunder samlekontoer), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Banken ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs.


Dersom informasjon ikke er gitt på annen måte, vil Banken minst en gang årlig sende kunden en oversikt over de aktiva Banken oppbevarer på vegne av kunden. Dette gjelder ikke dersom slik informasjonen er inntatt i andre periodiske oversikter. Banken kan ikke anvende finansielle instrumenter Banken oppbevarer på kundens vegne med mindre annet er særskilt avtalt.


20 Ansvar og ansvarsfritak


Banken er ansvarlig overfor kunden for oppfyllelse av kjøp eller salg det har sluttet på vegne av eller med kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom kunden på forhånd har godkjent den annen part som motpart i handelen.


Banken påtar seg intet ansvar for oppgjør dersom kunden ikke stiller til disposisjon for Banken de avtalte midler og/eller finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag. Banken er heller ikke ansvarlig dersom en uegnet eller uhensiktsmessig tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Banken ufullstendige eller uriktige opplysninger.


Banken påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.


Banken eller dets ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Banken eller dets ansatte ved rådgivning eller gjennomføring av ordre eller oppdrag har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Banken har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Banken eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom Banken ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden påtar Banken seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.


Banken er uansett ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Bankens kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter.


Når handel er utført på et norsk eller utenlandsk regulert marked etter ordre eller krav fra kunden, vil Banken ikke være ansvarlig for feil eller mislighold begått av dette regulerte markedet eller eventuell tilknyttet oppgjørssentral. Kunden anses herved innforstått med at det enkelte regulerte marked eller den enkelte oppgjørssentral kan ha fastsatt egne regler for regulering av sitt ansvar overfor medlemmer av det regulerte marked eller oppgjørssentralen, kunder mv. med større eller mindre grad av ansvarsfraskrivelser.


Banken er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor Bankens kontroll.


Begrensninger i Bankens ansvar utover det som er angitt over, kan følge av særskilt avtale med kunden.


Dersom regelverk eller offentlige myndigheter pålegger kunden å være registrert med Legal Entity Identifier (LEI) er det kundens ansvar å anskaffe og opprettholde denne. Kunden skal holde Banken skadesløs for eventuelle tap, krav og kostnader som Banken blir påført som følge av at plikten til å anskaffe og opprettholde LEI ikke overholdes.


21 Tilbakeholdelse av skatter mv.


Ved handel i utenlandske markeder kan Banken i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder.


Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Banken foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales kunden så snart som mulig. Det vil være kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt.


22 Avslutning av forretningsforholdet


Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig. Ved avslutning av forretningsforholdet skal Banken gjennomføre et sluttoppgjør der Banken er berettiget til å motregne i kundens tilgodehavende for Bankens tilgodehavende herunder for kurtasje, skatter, avgifter, renter mv.


23 Sikkerhetsstillelse


Banken er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond i samsvar med gjeldende lovgivning.


Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres og forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde.


Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører Banken, når slike forhold har forårsaket Bankens økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Bankens økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til Banken.


24 Tiltak mot hvitvasking av penger


Ved etablering av kundeforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet, eiere eller reelle rettighetshavere dersom kunden er en juridisk person, samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Banken til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., slik den til enhver tid gjelder.


Kunden er kjent med at Banken er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.


25 Opplysningsplikt overfor myndigheter, klageorgan og andre


Banken vil uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett.


Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de regulerte markeder, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer. Likeledes anses kunden å ha samtykket i at slike opplysninger kan meddeles Verdipapirforetakenes Forbunds Etiske Råd eller Finansklagenemnda der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker.


26 Endringer


Banken forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Banken. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på Bankens internettside. Endringer vil ikke ha virkning for ordre, handler, transaksjoner mv. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene.

27 Tolkning


I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang.


I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.

28 Kundeklager


Kunden kan inngi klage til Banken. Det bør klart fremgå at det dreier seg om en klage. Bankens retningslinjer for behandling av kundeklager er tilgjengelige på www.sbanken.no.


Dersom kunden ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos Banken, kan kunden bringe spørsmål om forståelsen av Forretningsvilkårene og forhold i tilknytning til Banken inn for Verdipapirforetakenes Forbunds Etiske Råd i samsvar med de etiske normer og behandlingsreglene for saker i henhold til de etiske normer. Dersom Banken er tilsluttet Finansklagenemnda kan klagen alternativt bringes inn for denne klageordningen. Banken kan gi nærmere informasjon om klagebehandlingen for de enkelte produkter.


Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Banken i relasjon til sine forpliktelser overfor Banken, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler.


29 Verneting - lovvalg - tvisteløsning


Tvister i forholdet mellom kunden og Banken, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Bergen tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål som har tilknytning til disse forretningsvilkår fremmes for Bergen tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av Banken ved slikt verneting dersom Banken ønsker dette.


30 Behandling av personopplysninger


Banken ved leder er behandlingsansvarlig for personopplysninger.


Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom Banken og kunden, administrasjon, fakturering/oppgjør samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.


Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.


Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Banken foretar, og hvilke opplysninger som er registrert. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål.

NOTAT
(1) En CCP (Central Counterparty) er en aktør i verdipapirmarkedet som trer inn som sentral avtalemotpart i en verdipapirhandel, og forestår oppgjøret av verdipapirer og penger mellom de to opprinnelige partene (kjøper og selger). CCP’en trer inn som kjøper mot selger og som selger mot kjøper i det øyeblikket handel finner sted.


(2) En CSD (Central Securities Depository) tilsvarer Verdipapirsentralen (VPS) i Norge.