Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

UNEP FI

Vi er medlem av FNs miljøprogram for finanssektoren, UNEP FI, som er et globalt samarbeid mellom FN og finanssektoren. 

Vi har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift som ble lansert på FNs generalsamling i New York i september 2019. Med dette forplikter vi oss til å forstå, tolke og tilpasse driften av Sbanken til UNEP FI sine seks prinsipper.

Implementering av Prinsippene for Ansvarlig Bankdrift

Slik tolker vi forpliktelsene våre:

1. Tilpasning av bankens drift til Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og andre regionale og internasjonale initiativ og rammeverk.

2. Påvirkning og målsetting handler om å øke den positive påvirkningen Sbanken har på omgivelsene og redusere den negative. Begge type påvirkning må konkretiseres og vi må sette mål for forbedring.

3. Kunder og forretningsforbindelser handler om hvordan Sbanken kan ansvarliggjøre våre forretningspartnere og kunder. Målet er å endre holdninger og atferd i en positiv, etisk og bærekraftig retning gjennom dialog og samarbeid.

4. Interessenter handler også om relasjoner mellom aktører. Det kan være mellom banken og kundene og mellom banken og eierne. Hensikten her er å forstå omgivelsesskifter, gjerne gjennom risikokartlegging og sårbarhetsanalyser av interessenter. Prinsippet vektlegger også kunnskaps- og informasjonsdeling for å oppnå positiv endring med henvisning til FNs bærekraftsmål.

5. Styring og kultur vektlegger implementering av prinsippene. Gjennomføringsevne er avhengig av god ledelse. I tillegg er det viktig at vi som bedrift har en god organisasjonskultur som motiverer og tilrettelegger for tiltak som gjør at vi kan nå målene våre. 

6. Åpenhet og ansvarlighet handler om gjennomsiktighet og åpenhet om arbeidet som gjøres, og at informasjon må være tilgjengelig og pålitelig. Dette handler også om hvordan vi kan gjøre informasjon sammenlignbar, noe som er en utfordring på tvers av bransjer og for globale samarbeidsinitiativ. Å kommunisere målsettinger er et tiltak som bidrar til åpenhet og ansvarlighet. I følge UNEP FI er det gjennom dette prinsippet vi kan «walk the talk».