Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Om årsoppgaven

Her finner du svar på spørsmål om skatterapportering av innskudd, utlån, fond og aksjer.

Skatterapportering av innskudd 

Vi rapporterer saldo på alle innskuddskontoer og opptjente renter til skatteetaten.

Skatterapportering av utlån

Vi skatterapporterer alle lån du har hatt hos oss i perioden 1. januar til 31. desember. Årsoppgaven viser saldo på lånet 31. desember og fradragsberettigede renter. 

Fradragsberettigede renter

Fradragsberettigede renter er de rentene du har betalt på lånet ditt i løpet av året, fra 1. januar til 31. desember. Rentesummen du har betalt i løpet av året og fradragsberettiget beløp vil være ulike, så lenge du ikke har forfall på lånet ditt 31. i måneden.

For å finne rentebeløpet du skal ha fradrag for: 

(Vi bruker året 2020 i eksempelet)

  • Ta utgangspunkt i det totale rentebeløpet du har betalt på alle fakturaene dine i løpet av 2020.
  • Trekk fra rentene som gjelder for dagene mellom siste forfall i 2019 og 1. januar 2020. Disse fikk du fradrag for i fjor.
  • Legg til rentene som gjelder for dagene etter siste forfall i 2020, fram til 31. desember 2020. Disse rentene er fradragsberettiget selv om de ikke er betalt, fordi de gjelder for skatteåret 2020.

Hvis det har vært endringer på rentenivået gjennom året, kan det øke forskjellen mellom innbetalt rentebeløp og hva som er fradragsberettiget.

Skatterapportering av fond og aksjer

Vi rapporterer alle transaksjoner og beholdning i aksjefond, likviditetsfond og obligasjonsfond.

I tillegg rapporterer vi beholdning og transaksjoner av både fond og aksjer på aksjesparekonto.

Utbytte av utenlandske fondsforvaltere

Har du mottatt utbytte på fond forvaltet av utenlandske forvaltere er det en egen post på årsoppgaven. Det er fordi utbytte skattes delvis i form av kildeskatt. Kildeskatt tilfaller det landet fondet er registrert i, og for å unngå dobbelbeskatning har du fradragsrett for skatten som er betalt i utlandet.

Formuesskatt

2019:
Formuesbeskatning av aksjer og aksjeandelen i fond vil ha en verdsettelsesrabatt på 25 % i 2020. Det vil si at 75 prosent av innestående i aksjer og aksjefond ligger til grunn for formuesbeskatning.

Skattesatsen endres kan endres fra år til år. Du finner oppdatert informasjon om skattesatser for i år og tidligere år, på skatteetaten sine sider.

Realisasjon

Har du realisert andeler i aksjefond i 2020, beskattes gevinst med 31,68 prosent utover oppspart skjermingsfradrag. Tap kan trekkes fra med 31,68 prosent.

Rentefond

Rentefond beskattes årlig på lik linje med renter på bankinnskudd. Årlig avkastning skattlegges som kapitalinntekt, som har en skattesats på 22 prosent.

Hva er skjermingsfradrag?

En del av avkastningen i aksjefond er skattefri. Du betaler kun skatt på den delen av aksjeavkastningen som går over skjermingsrenten. Skjermingsrenten ligger på nivå med bankrentene. Det gis kun fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil ubenyttet skjermingsfradrag falle bort. For å oppnå skjermingsfradrag må du eie andelene ved årsskiftet.

Les mer om skatt på Alt om fond og Verdipapirfondenes forening.

Skatterapportering av aksjer på vanlig aksjekonto

Handel i enkeltaksjer på vanlig aksjekonto, ikke aksjesparekonto, går via VPS. VPS rapporterer aksjehandel i norskregistrerte selskaper til skattemyndighetene. Handel av aksjer i  utenlandsregistrerte selskaper på Oslo Børs må rapporteres manuelt via skjemaet RF-1059. Du finner mer informasjon på skatteetaten.

Har du skattespørsmål? Ta kontakt med skattetaten.

Spørsmål om årsoppgaven for fond og aksjer?

Hvis du lurer på noe om årsoppgaven for fond og aksjer, har vi samlet en oversikt over alle postene her.

Hjelp til årsoppgave for fond og aksjer