Hopp til innhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Disse vilkår gjelder fra 13.10.2022 for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsformål, jf. finansavtaleloven § 2.
 

INNHOLDSFORTEGNELSE
1. Kontoopprettelse - legitimasjon
2. Kontoavtale
3. Bankens personvernregler
4. Generelt om disponering av kontoen
5. Disposisjonsrett for andre
6. Tredjepartstjenester
7. Valuta - kursrisiko
8. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen
9. Renteberegning ved godskriving og belastning av konto (valutering)
10. Informasjon til kontohaver om kontoforholdet
11. Kontroll av Kontoinformasjon
12. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner
13. Mottak av betalingsordre
14. Overføringstid for betalingstransaksjoner
15. Avvisning av betalingsordre
16. Tilbakekall av betalingsordre
17. Bankens ansvar for utføring av betalingsordre
18. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp. Retting
19. Feilaktig belastning av konto
20. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent
21. Plikter ved bruk av betalingsinstrument
22. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre
23. Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner
24. Reklamasjon. Tilbakeføring
25. Motregning
26. Midlertidig opphør av bankens plikter (force majeure)
27. Konto som ikke brukes. Foreldelse
28. Endring av avtalen
29. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen
30. Bankens oppsigelse og heving av avtalen
31. Ulovlig bruk av kontoen. Heving av avtalen
32. Tvisteløsning - Finansklagenemnda
33. Om bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet
34. Innskuddsgaranti
35. Tilleggsinformasjon i forbindelse med angrerettloven og ehandelsloven


1. Kontoopprettelse - legitimasjon
Ved opprettelse av konto skal kontohaver oppgi fullt navn, bostedsadresse, fødselsnummer og
andre lovpålagte opplysninger, herunder opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede
art, midlers opprinnelse, reelle rettighetshavere og skattemessig tilhørighet.
Kontohaver skal legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Ved endringer i de
gitte opplysninger skal kontohaver varsle banken umiddelbart.
Banken kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på
vanlige vilkår. Banken skal gi underretning om avslag uten ugrunnet opphold og opplyse om
at lovligheten av avslaget kan bringes inn for Finansklagenemnda.
Dersom banken tilbyr at en konto opprettes av flere i fellesskap, skal alle gi opplysninger og
legitimere seg som nevnt ovenfor. Normalt vil bare en av kontohaverne få tilsendt
kontoinformasjon. I oppgave til ligningsmyndighetene vil normalt bare en av kontohaverne bli
oppgitt som eier, men med anmerkning om at kontoen eies av flere.


2. Kontoavtale
Kontoavtalen skal være skriftlig. Kontohaver skal få et eksemplar av avtalen enten på papir
eller et varig elektronisk medium som det er inngått avtale om. Kontohaver kan til enhver tid
så lenge avtaleforholdet løper be om avtalevilkårene og informasjon som banken er forpliktet
til å gi etter finansavtaleloven § 15 annet ledd.
Avtalevilkår, varsler fra banken mens avtaleforholdet løper samt annen informasjon som
kontohaver har krav på vil være på norsk med mindre annet er avtalt.
De til enhver tid gjeldende Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester vil være
tilgjengelig på bankens nettsider.


3. Bankens personvernregler
For å gjennomføre avtalen med kontohaver og for å etterleve lovpålagte plikter, vil banken
behandle personopplysninger om kontohaver og disponenter. Dette vil blant annet være
identifikasjons- og kontaktopplysninger, opplysninger knyttet til transaksjoner, inntekter,
utgifter, eiendeler og gjeld. Banken vil også behandle personopplysninger for å motvirke
økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering. For ytterligere informasjon om
bankens behandling av personopplysninger og kontaktinformasjon til personvernombud eller
annen ansvarlig, se bankens personvernerklæring.


4. Generelt om disponering av kontoen
Kontoen kan brukes til innskudd, uttak og andre betalingstransaksjoner i samsvar med
kontoavtalen. Kontoen føres i norske kroner med mindre annet er avtalt.
Banken skal kontrollere at den som disponerer kontoen er berettiget til det. Vedkommende
skal bekrefte transaksjonen ved sin underskrift, eventuelt ved bruk av de
betalingsinstrumenter på den måte som er avtalt. Ved disponering av kontoen kan banken
kreve nødvendig legitimasjon.
Banken kan avslå å utføre en betalingsordre dersom den er i tvil om vedkommendes
disposisjonsrett til kontoen.
Kontohaver har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på
belastningstidspunktet er disponibelt. Uberettiget belastning skal kontohaver dekke inn
umiddelbart.
Innskudd i kontanter kan disponeres straks de er mottatt av banken.
Ved uttak av større beløp eller ved uttak i utenlandsk valuta, kan ekspedisjonsstedet kreve
forhåndsvarsel av hensyn til egen kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner.
Kontohaver kan kreve kontoen sperret, for eksempel fordi det er fare for at andre enn
kontohaver eller disponent kan belaste kontoen på uberettiget måte.
Skal det disponeres over en avdødes konto, må det fremlegges skifteattest fra tingretten,
eller tilsvarende dokumentasjon fra kompetent myndighet i utlandet.


5. Disposisjonsrett for andre
Kontohaver kan gi andre rett til å disponere kontoen. Slik disposisjonsfullmakt skal normalt
gis skriftlig. Den som får disposisjonsrett skal oppgi fullt navn, adresse og, fødselsnummer,
samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene.
Med mindre annet er avtalt mellom kontohaver og banken eller fremgår av
disposisjonsfullmakten, kan disponenten foreta uttak av kontanter, belaste konto ved
enkeltstående betalingstransaksjoner og disponere konto ved bruk av disponenten(e)s egen
e-bank (for eksempel nettbank, mobilbank SMS-bank og lignende nettbaserte
betalingstjenester). Utøvelse av disposisjonsrett gjennom e-bank innebærer blant annet at
beløpsgrense for disposisjonsretten følger den beløpsgrense som til enhver tid er fastsatt for
disponenten(e)s e-bank og at disponenten vil kunne inngå avtale om AvtaleGiro på vegne av
kontohaver.
Dersom disponenten skal disponere kontoen ved hjelp av andre betalingstjenester enn e-bank
og dette krever særskilt avtale med banken, må kontohaver skriftlig samtykke til dette.
Disponenter med rett til å disponere over konto etter vergemålsloven § 94 (legalfullmakt), vil
etter loven kunne belaste kontoen for å dekke utgifter som gjelder kontohavers bolig og
daglige underhold samt betale pålagte skatter/ avgifter og kontohavers forpliktelser som
følger av låneavtaler. Disponenten vil få innsynsrett i kontoforholdet med mindre annet er
avtalt.
Kontohaver svarer fullt ut for disponentens bruk av kontoen, herunder overtrekk. Kontohaver
svarer også for eventuelt tap, herunder egenandelen på kr 1200 (ved fullmaktstjenester inntil
kr 400), som følge av uautoriserte betalingstransaksjoner som følge av disponentens
handlinger eller unnlatelser. Dette utelukker ikke at disponenten kan bli ansvarlig for
overtrekk på erstatningsrettslig grunnlag.
Kontohaver kan tilbakekalle eller endre andres disposisjonsrett til kontoen i e-bank eller ved
melding til banken. Kontohaver skal medvirke til at eventuelle betalingsinstrumenter som
disponenten har mottatt for å disponere kontoen blir levert tilbake til banken eller sikret på
annen måte slik at disponenten ikke lenger har mulighet til å disponere over kontoen.


6. Tredjepartstjenester
Kontohaver kan inngå avtale om betalingstjenester knyttet til kontoen med en annen
betalingstjenestetilbyder der det er tilrettelagt for det. Banken har ikke ansvar for tjenesten
fra den andre betalingstjenestetilbyderen.
Ved bruk av tredjepartstjenester som eksempelvis betalingsfullmaktstjenester eller
kontoinformasjonstjenester (fullmakttjenester) vil banken etter gjeldende regler på
forespørsel fra tredjeparten gjøre tilgjengelig eller gi den informasjon som er nødvendig for å
utføre tredjepartstjenesten og kommunisere gjennom sikre kanaler med
tredjepartstilbyderen. Det samme gjelder dekningsforespørsel fra annen
betalingstjenestetilbyder som har utstedt et kortbasert betalingsinstrument på betalingskonto.
Ved slike dekningsforespørsler kan kontohaver på forespørsel til banken få opplyst
betalingstjenestetilbyderens identitet og svaret som ble gitt.


7. Valuta - kursrisiko
Innskudd og overføringer til og fra kontoen i utenlandsk valuta, regnes om til norske kroner
før kreditering eller debitering av konto med mindre det er avtalt at kontoen føres i
utenlandsk valuta. Dersom innbetalinger eller utbetalinger skjer i annen valutasort enn
kontoen lyder på er det kontohaver som bærer risiko for endringer i valutakurs, som kan gi
gevinst eller tap.
Ved veksling vil banken benytte den til enhver tid gjeldende valutakurs på tidspunktet
vekslingen foretas (vekslingstidspunktet). Informasjon om bankens valutakurser fremgår
normalt av bankens hjemmesider, ved oppslag i bankens lokaler eller opplyses på annen
egnet måte.
Ved registrering av overføringer og betalinger i en annen valutasort enn kontoen lyder på, vil
det normalt bli oppgitt et beløp basert på en foreløpig kurs. Den endelige kursen vil bli
fastsatt på vekslingstidspunktet, og endelig beløp for belastning eller godskriving vil
fremkomme på bokføringstidspunktet i kontoutskriften. Endelig kurs vil kunne avvike fra
foreløpig kurs.
Ved betaling til og fra utlandet kan det påløpe omkostninger avhengig av beløpets størrelse,
betalingstjeneste og om beløpet skal veksles. Disse omkostningene fremgår av prislisten.


8. Renter og renteberegning.
Kostnader ved å opprette, disponere
eller avvikle kontoen
Rente fremgår av bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.
Renter avregnes ved månedsskiftet, med mindre annet framgår av prislisten,
kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.
Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av bankens prisliste,
kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.
Ved overtrekk av kontoen kan banken beregne overtrekksrente etter bankens til enhver tid
gjeldende rentesatser for dette og som er inntatt i prislisten. Dersom kontohaveren har fått
uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen og i god tro har belastet kontoen for
større beløp enn disponibelt, kan banken likevel ikke kreve overtrekksrente av kontohaveren
før kontohaveren har fått rimelig tid til å rette på forholdet.
Bankens renter, rentemarginer og andre priser kan endres til skade for kontohaver to
måneder etter at banken har sendt kontohaver skriftlig varsel om endringen, se også
bestemmelser i punkt 28 Endring av kontoavtalen.
Dersom det er avtalt at renten er knyttet til en referanserente, kan renten endres straks og
uten forhåndsvarsel i samsvar med endringen i referanserenten. Etter slik endring vil banken
informere kontohaver om dette.
Er det avtalt at renten skal være bundet i et bestemt tidsrom der det ikke kan foretas
betalingstransaksjoner til eller fra kontoen, vil innskuddet når tidsrommet er utløpt, forrentes
etter de regler som gjelder for brukskonto og med samme adgang til renteendring, med
mindre annet fremgår av avtalen.
Kostnader ved bruk av avtalte tjenester kan belastes den aktuelle konto. Det samme gjelder
eventuelle påløpte overtrekksrenter og purregebyr. Følger det av bankens prisliste at
kontohaver i egenskap av betalingsmottaker skal dekke kostnader i forbindelse med en
betalingsoverføring, kan banken trekke kostnadene av det overførte beløp.
Banken vil kontinuerlig ha informasjon om innskuddsgaranti, rentevilkår, priser og betingelser
tilgjengelig på bankens hjemmeside.


9. Renteberegning ved godskriving og belastning av konto (valutering)
Ved innbetaling i kontanter og annen godskriving av konto vil banken beregne renter av
beløpet fra og med den virkedag det er mottatt av banken.
Ved uttak i kontanter eller annen belastning av konto vil banken beregne renter av beløpet til
og med dagen før kontoen belastes.
10. Informasjon til kontohaver om
kundeforholdet
All informasjon vedrørende kontoforholdet, for eksempel om bevegelser på konto og varsel
om endringer i rentesats eller kostnader mv, finnes i e-bank eller sendes til sikker postkasse i
kontohavers e-bank. Informasjonen vil bli stilt til kontohavers rådighet i e-bank på en slik
måte at kontohaver kan lagre og reprodusere informasjonen uendret.
Hvert år blir årsoppgave i henhold til skatteforvaltningslovens regler tilgjengeliggjort i ebanken.
Banken kan anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk
kommunikasjon. Dersom banken krever gebyr for utsendelse av informasjon på papir eller
andre måter i tillegg til i e-bank, fremgår dette av bankens prisliste og/eller opplyses på
annen egnet måte.


11. Kontroll av kontoinformasjon
Informasjon om bevegelser på konto inneholder blant annet en referanse slik at
betalingstransaksjonen kan identifiseres, informasjon om betaler eller betalingsmottaker der
dette er mulig, overført beløp i den valuta kontoen ble belastet eller godskrevet, gebyrer for
transaksjonen, eventuell vekslingskurs og dato for beregning av renter.
Kontohaver bør snarest mulig kontrollere at opplysningene fra banken om kontoforholdet er
overensstemmende med kontohavers egne opplysninger eller noteringer. Ved
uoverensstemmelser skal kontohaver varsle banken uten ugrunnet opphold. Se om
reklamasjonsfrist i tilfelle uautoriserte belastninger i punkt 24 Reklamasjon og tilbakeføring.


12. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner
Kontoen kan brukes til betalingstransaksjoner. Kontoen kan disponeres ved bruk av de
betalingsinstrumenter som banken til enhver tid tilbyr sine kunder og som banken og
kontohaver har inngått nærmere avtale om.
Banken kan ikke uten saklig grunn avslå søknad fra kontohaver om å få disponere kontoen
med bestemte betalingsinstrumenter.
Beløpet angitt i betalingsordren vil bli overført til det kontonummer som er oppgitt i ordren.
Dette gjelder også i de tilfeller oppgitt kontonummer tilhører en annen enn den mottaker
(person/foretak) som er oppgitt med navn og adresse i betalingsordren.
Banken kan sperre kontoen for betalingstransaksjoner generelt eller for bruk med et bestemt
betalingsinstrument hvis banken antar at det er konkret fare for misbruk, enten av
kontohaver selv eller av en uberettiget tredjemann. Banken kan også sperre kontoen for bruk
med bestemte betalingsinstrumenter hvis det oppdages sikkerhetsmessige svakheter ved
betalingsinstrumentet eller dersom det er mistanke om at tjenesten generelt kan bli utsatt for
svindelforsøk.
Ved opphør av kontoforholdet eller avtaleforholdet for den enkelte betalingstjeneste, eller hvis
banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver straks tilbakelevere, kort og
andre betalingsinstrumenter knyttet til kontoen.


13. Mottak av betalingsordre
En betalingsordre anses mottatt av banken på det tidspunktet banken mottar alle
opplysningene som er nødvendig for å gjennomføre betalingen. Betalingsordre som ikke er
levert til banken på en virkedag, anses mottatt påfølgende virkedag. Mottar banken
betalingsordren etter opplyst tidspunkt i e-banken, eventuelt et annet tidspunkt som er særlig
angitt for den enkelte betalingstjenesteavtale, anses betalingsordren mottatt den påfølgende
virkedag.
Hvis en betalingsordre først skal gjennomføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en
bestemt periode, eller på den dagen da betaleren har stilt midler til rådighet for banken, skal
betalingsordren anses mottatt den avtalte dagen hvis dette er en virkedag, og ellers den
påfølgende virkedagen.
Banken vil starte behandlingen av en betalingsordre samme dag som ordren anses mottatt.
Banken kan likevel la være å behandle ordren før det er dekning på konto for
overføringsbeløpet med tillegg av avtalte priser og kostnader.
Mottatte betalingsordre som skal utføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en bestemt
periode, vil bli utført selv om det i tiden mellom oppdraget er gitt og oppdraget skal utføres
inntreffer forhold som gjør at vedkommende ikke kunne ha gitt oppdraget. Dette kan for
eksempel gjelde der ordren er gitt av en fullmektig og disposisjonsfullmakten deretter
opphører, kontohaver dør etter at oppdraget er gitt med videre. Kontohaver kan likevel
tilbakekalle eller stanse ordren etter reglene i punkt 16 Tilbakekall av betalingsordre. Etter at
kontoforholdet er opphørt, vil en tidligere innlagt betalingsordre ikke bli gjennomført.
Ved flere betalingsordre som skal utføres samme dag, har banken intet ansvar for i hvilken
rekkefølge betalingsordrene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalingsordre som ikke
blir gjennomført på grunn av manglende dekning.
Banken er ansvarlig for gjennomføring av en betalingstransaksjon inntil mottakers bank har
mottatt det overførte beløpet. For belastningstransaksjoner iverksatt av eller via
betalingsmottakeren, er betalingsmottakerens bank ansvarlig for at belastningsordren blir
oversendt til betalers bank. For belastningstransaksjoner initiert via en betalingsfullmektig, er
det betalingsfullmektigen som er ansvarlig for at belastningsordren blir korrekt formidlet til
banken.


14. Overføringstid for
betalingstransaksjoner
Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest
innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt etter reglene over.
Overføringstiden kan forlenges med én virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner.
For betalingstransaksjoner i norske kroner i Norge vil beløpet dessuten godskrives
betalingsmottakers bank samme dag som betalerens konto belastes.
Ved betalingstransaksjoner til konto i samme bank som kontohaver, vil beløpet bli godskrevet
mottakers konto samme dag som betalingsordren anses mottatt etter reglene over.
For betalingstransaksjoner fra Norge til land i EØS-området med andre valutaer enn euro vil
overføringsbeløpet bli godskrevet mottakers bank innen fire virkedager fra betalingsordren
anses mottatt. Overføringstiden kan forlenges med én virkedag for papirbaserte
betalingstransaksjoner.
For betalingstransaksjoner til land utenfor EØS-området, vil beløpet normalt bli godskrevet
mottagers bank innen åtte virkedager fra betalingsordren anses mottatt, med mindre det er
avtalt lengre overføringstid.
Ved betalingstransaksjoner der banken må foreta valutaomregning mellom andre valutaer
enn norske kroner og euro, vil overføringstiden kunne bli lengre enn nevnt foran.
Ved betalingstransaksjoner til kontohaver vil banken stille det overførte beløpet til rådighet på
kontohavers konto umiddelbart etter at bankens egen konto er godskrevet. Ved overføringer i
annen valuta, vil kontohavers konto godskrives så snart valutaveksling er gjennomført.


15. Avvisning av betalingsordre
Banken kan avvise betalingsordre dersom ikke alle vilkårene i kontoavtalen (herunder vilkår
for den enkelte betalingstjeneste) er oppfylt eller det er bestemt i eller i medhold av lov.
Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på kontoen for det beløp som skal
belastes, betalingsordren mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres eller
kontoforholdet i banken er opphørt eller sperret.
Betaler skal bli underrettet om avvisningen og hvis mulig, om grunnen til den og om
fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til avvisningen, med mindre
annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen skal gis eller gjøres tilgjengelig for
betaler på avtalt måte og innenfor de frister som gjelder for overføring av beløpet. Banken
kan kreve gebyr for underretningen dersom avvisningen skyldes betalers forhold.
En betalingsordre som er avvist regnes som ikke mottatt.
Dersom banken gjennomfører dekningskontroll og det ikke er dekning på kontoen på
belastningsdag, kan banken uten hensyn til bestemmelsene foran, i inntil fem påfølgende
virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll).
Banken kan nekte å gjennomføre transaksjoner dersom det foreligger saklig grunn, f.eks. ved
begrunnet mistanke om at transaksjonen har sammenheng med en straffbar handling, eller
det er nødvendig for at banken skal kunne oppfylle plikter i lov, bestemmelser i medhold av
lov, pålegg fra offentlig myndighet eller domstol eller sanksjonsregelverk, herunder forbud
mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse. Med sanksjonsregelverk
menes enhver lov, forskrift, regulering, bestemmelse eller påbud som omhandler
handelsmessige, økonomiske eller finansielle sanksjoner, restriktive tiltak eller blokader som
er utstedt eller vedtatt av den norske stat, FN, EU, USA eller Storbritannia, samt eventuelt
annen nasjonal eller overnasjonal myndighet som banken finner det nødvendig å ta hensyn
til.


16. Tilbakekall av betalingsordre
Betaler kan ikke tilbakekalle en betalingsordre etter at den er mottatt av banken. For
betalingsordre som skal gjennomføres på en senere dag, kan betaler likevel tilbakekalle
betalingsordren inntil utgangen av virkedagen før den avtalte betalingsdagen.
En betalingsordre kan heller ikke tilbakekalles dersom banken etter anmodning fra kontohaver
har eller kan anses å ha bekreftet overfor mottaker at betalingen vil bli gjennomført.
Fullmakter til enkeltstående betalingstransaksjoner som skal iverksettes av eller via
betalingsmottakeren, kan ikke tilbakekalles etter at kontohaver har meddelt sitt samtykke til
transaksjonen til betalingsmottakeren. Transaksjoner som skal iverksettes på grunnlag av
direkte debiteringstjenester som for eksempel AvtaleGiro, kan likevel tilbakekalles innen
utgangen av virkedagen før den avtalte belastningsdagen.
Dersom betalingsordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente,
inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av tilbakekallet.
For bestemte typer betalingsordre kan det fremgå av vilkårene at betaleren ikke kan kreve
tilbakekall/endring, eller det kan gjelde avvikende regler for tilbakekall for enkelte
betalingstjenester, se vilkårene for disse.


17. Bankens ansvar for utføring av
betalingsordre
Banken er ansvarlig overfor kontohaver for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen,
med mindre banken kan bevise at mottakerens bank har mottatt beløpet innen utløpet av
overføringstiden. Er banken ansvarlig, skal den uten ugrunnet opphold overføre beløpet for
betalingstransaksjonen til kontohaver og eventuelt gjenopprette tilstanden på kontohavers
konto slik den ville vært om den mangelfullt gjennomførte betalingstransaksjonen ikke hadde
funnet sted, herunder dekke kontohavers rentetap. Bankens ansvar omfatter også gebyrer og
renter kontohaver må betale som følge av at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt
gjennomført.
Bankens ansvar etter avsnittet over er betinget av at kontohaver reklamerer uten ugrunnet
opphold etter at kontohaver ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder
etter betalingstransaksjonen skulle vært gjennomført. Ved kontohavers reklamasjon skal
banken umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og melde fra til kontohaver om
utfallet. Hvis kontohaver hevder at en betalingstransaksjon ikke er korrekt gjennomført,
påhviler det banken å bevise at transaksjonen er korrekt registrert og bokført og ikke rammet
av teknisk svikt eller andre feil.
Banken er ikke ansvarlig for å gjennomføre betalingstransaksjoner dersom det kan medføre
brudd på lov, bestemmelser i medhold av lov, pålegg fra offentlig myndighet eller domstol
eller sanksjonsregelverk, herunder forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har
norsk tillatelse.
Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet er banken ikke forpliktet til å
gjennomføre betalingstransaksjoner dersom en korrespondentforbindelse eller dens
medhjelper ikke vil gjennomføre transaksjonen eller betalingsmottakers bank avviser
transaksjonen.
Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er
korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom mottaker og dennes bank.
Før øvrig vises til reglene om bankens ansvar i finansavtaleloven §§ 40 til 42.


18. Feilaktig godskriving av konto
eller belastning av for lite beløp.
Retting
Dersom kontoen uriktig er godskrevet eller ved en feil er belastet med for lite beløp, og dette
skyldes feil hos banken, en annen bank eller en av bankenes medhjelpere, kan feilen rettes
ved å belaste eller etterbelaste kontoen innen utløpet av tredje virkedag etter at
godskrivingen skjedde. Bankens adgang til retting av feil gjelder ikke dersom godskriving av
kontoen er skjedd i samsvar med oppdrag fra en tredjeperson. Hvis godskrivingen har
sammenheng med straffbart forhold fra kontohavers side, eller fra en annen som har rett til å
disponere kontoen, kan banken foreta retting også etter tredagersfristen. Ved slik feil vil
banken underrette kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at
det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fått uriktige opplysninger om disponibelt
beløp på kontoen.
At banken ikke har adgang til å foreta retting ved belastning av kontoen etter ovenstående, er
ikke til hinder for at banken kan kreve tilbakesøking eller etterbelastning etter alminnelige
regler.


19. Feilaktig belastning av konto
Hvis banken ved en feil har belastet kontoen, skal den uten ugrunnet opphold godskrive
kontoen for et tilsvarende beløp. Ved slik feil vil banken underrette kontohaver uten ugrunnet
opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at
kontohaver har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen. Banken skal
videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstått ved den feilaktige belastningen.
For eventuelt indirekte tap svarer banken etter alminnelige erstatningsregler.


20. Tilbakebetaling der eksakt beløp
ikke var godkjent
Kontohaver kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en betalingstransaksjon iverksatt
av eller via betalingsmottakeren hvis kontohaver kan påvise at
1. kontohaver ikke har autorisert det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, og
2. beløpet oversteg hva kontohaver med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt
tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen og omstendighetene for øvrig.
Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom kontohavers samtykke til
betalingstransaksjonen ble gitt direkte til banken og kontohaver, når det er relevant, ble
varslet om den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen.
Kontohaver må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter
belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal banken
enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag på
kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Finansklagenemnda.


21. Plikter ved bruk av betalingsinstrument
Kontohaver skal bruke betalingsinstrumenter i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk.
Kontohaver skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige
sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet så snart instrumentet er mottatt.
Kontohaver vil ved inngåelse av avtalen og mens avtaleforholdet løper kunne motta
informasjon fra banken med råd om oppbevaring av betalingsinstrumentet, personlig kode
eller annen personlig sikkerhetsanordning samt råd om hvilke koder som ikke bør velges,
informasjon om de beløpsgrenser som er fastsatt for bruksområder som
betalingsinstrumentet kan benyttes til samt fremgangsmåten ved melding om tap av
betalingsinstrumentet og/eller personlig sikkerhetsanordning.
Kontohaver skal melde fra til banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold
dersom kontohaver blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av
betalingsinstrumentet, at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige
sikkerhetsanordningen eller på uautorisert bruk. Kontohaver skal benytte de
meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at
betalingsinstrumentet så raskt som mulig blir sperret.
Etter at slik melding er gitt, vil banken hindre bruk av betalingsinstrumentet. Banken skal gi
kunden en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for dette samt sørge for at
kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik melding.
Banken vil ikke kreve vederlag for slik melding.
Kontohaver skal straks melde fra til banken dersom betalingsinstrumentet kommer til rette.


22. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre
Har banken gjennomført en betalingstransaksjon til det kontonummer som kontohaver har
angitt i betalingsoppdraget, skal den anses å være korrekt gjennomført av banken med
hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker.
Banken har ikke ansvar for feil gjort av kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel
feil mottakerkontofeil mobilnummer, tastefeil eller lignende. Banken er likevel ansvarlig for
feil i en betalingsordre gitt i bankens nettbaserte betalingstjeneste dersom den nettbaserte
betalingstjenesten ikke gir den sikkerhet mot slik feilbruk som en kunde eller allmennheten
med rimelighet kan vente. Banken er heller ikke ansvarlig dersom kontohaver bevisst har
oversett en særskilt varslingsordning etablert for å hindre slik feilbruk. Det samme gjelder tap
som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kontohavers side.
Ved avgjørelsen av om tapet skyldes grov uaktsomhet fra kontohavers side, skal det blant
annet legges vekt på om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan
stilles til brukerne av bankens nettbaserte betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt, og i
hvilken utstrekning den nettbaserte betalingstjenesten gir slik sikkerhet mot feilbruk som en
kunde eller allmennheten med rimelighet kan forvente.
Selv om banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført
korrekt, skal banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve
gebyr av kontohaver for slik bistand.


23. Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner
Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) av
kontoen med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses
som uautorisert hvis kontohaver ikke har godkjent den, enten før eller etter at transaksjonen
ble gjennomført.
Kontohaver svarer en egenandel med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte
betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument dersom
personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som
skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom kontohaver har mislyktes i å
beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. Kontohavers egenandel
ved fullmakttjenester etter avtale med fullmaktforetak, er inntil kr 400,
Kontohaver svarer for hele tapet ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet
skyldes at kontohaver ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine
forpliktelser etter punkt 21 Plikter ved bruk av betalingsinstrument. Dersom
betalingstransaksjonen har skjedd ved bruk av et elektronisk betalingsinstrument, svarer
kontohaver likevel bare med inntil kr 12000. Dersom tapet skyldes at kontohaver forsettlig
har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter punkt 21 Plikter ved bruk av betalingsinstrument,
skal kontohaver bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kontohaver har
opptrådt svikaktig.
Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet
betalingsinstrument etter at kontohaver har underrettet banken i samsvar med punkt 21
Plikter ved bruk av betalingsinstrument, med mindre kontohaver har opptrådt svikaktig.
Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at kontohaver kan foreta
slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum.
Dersom kontohaver nekter for å ha autorisert en betalingstransaksjon, skal bruken av
betalingsinstrumentet ikke i seg selv anses som tilstrekkelig bevis for at kontohaver har
samtykket til transaksjonen, eller for at kontohaver har opptrådt svikaktig eller forsettlig eller
grovt uaktsomt unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i denne avtalen. Det er
banken, eventuelt betalingsfullmektigen der det er relevant, som må bevise at transaksjonen
er autentisert, korrekt registrert og bokført og at systemet ikke er rammet av teknisk svikt
eller annen feil.
Kontohavers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i
tilfelle betalingskortsystemet ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken
har sammenheng med dette.


24. Reklamasjon. Tilbakeføring
Bestrider kontohaver å ha godkjent en betalingstransaksjon, skal banken, eventuelt
betalingsfullmektigen der det er relevant, dokumentere at transaksjonen er autentisert,
korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
Bestrider kontohaveren etter dette å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over,
skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at
kontohaveren setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at denne ble
eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet.
Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kontohaveren skriftlig har erkjent ansvar for
belastningen, eller banken innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra
kontohaveren har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken
avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen banken ble
kjent med avvisningen.
Dersom kontohaver mistenker at han kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse
med belastningen, kan banken kreve at kontohaver anmelder forholdet til politiet.


25. Motregning
Banken kan ikke motregne i innestående på konto eller i beløp som banken har fått til
disposisjon for å gjennomføre betalingsordre, unntatt for forfalt krav som springer ut av
kontoforholdet. Videre kan banken motregne mot innestående på konto krav som er oppstått
som følge av straffbart forhold. Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre konto) på samme
vilkår som for motregning.
Bestemmelsen over er ikke til hinder for at det etter gjeldende lovgivning etableres frivillig
eller tvungen sikkerhetsrett i innskudd.


26. Midlertidig opphør av bankens plikter (force majeure)
Bankens plikter etter denne avtalen – herunder utbetalings- og belastningsplikten – opphører
midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor bankens kontroll og som
banken ikke kunne forutse eller unngå følgende av og som umuliggjør oppfyllelsen. Det
samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagte banken i eller i medhold av lov.
Usedvanlige omstendigheter er blant annet, men ikke begrenset til, mangel eller feil i
strømforsyning, data- eller kommunikasjonssystemer eller annen elektronisk kommunikasjon,
offentlig myndighets inngripen, naturkatastrofe, krigshandling, terrorhandling, sabotasje,
vandalisme (inkludert datavirus og hacking), streik, blokade, boikott, lockout, og/eller
nasjonale eller internasjonale sanksjoner.


27. Konto som ikke brukes. Foreldelse
Er det ikke satt inn eller tatt ut noe på kontoen i løpet av ti år, skal banken gi melding om at
innskuddet og renter vil kunne foreldes. Meldingen skal angi når foreldelsesfristen begynner å
løpe, når fristen vil løpe ut og hva som kreves for å avbryte fristen. Nødvendige kostnader for
å komme i kontakt med kontohaveren eller arvingene kan belastes kontoen.


28. Endring av avtalen
Er partene enige om det, kan kontoavtalen endres. Endringen skjer i utgangspunktet på
samme måte som ved inngåelse av ny avtale.
Banken kan likevel ensidig endre kontoavtalen til kontohavers skade to måneder etter at
banken har sendt skriftlig varsel til kontohaver om endringen. Kontohaver anses å ha
akseptert endringen hvis kontohaver ikke varsler banken skriftlig om det motsatte og sier opp
kontoavtalen før iverksettelsesdatoen. I varselet om endring av avtalen skal banken opplyse
om dette og om at kontohaver i så fall har rett til å si opp avtalen straks og vederlagsfritt
innen iverksettelsesdatoen. Banken kan dessuten ensidig endre avtalen, så fremt dette ikke
er til skade for kontohaver.
Om endringer i priser og renter, se punkt 8 Renter og renteberegning. Kostnader ved å
opprette, disponere eller avvikle kontoen.


29. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen
Kontohaveren kan uten forhåndsvarsel si opp kontoavtalen, eventuelt enkelte
betalingstjenester knyttet til en konto, med mindre annet særskilt er avtalt for den enkelte
konto eller betalingstjeneste. Ved oppsigelse av kontoforholdet skal kontohaver straks få
utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter, men med fradrag for eventuelt avtalt
vederlag for avvikling av kontoforholdet. Ved uttak av større beløp eller ved uttak i
utenlandsk valuta, kan banken likevel kreve forhåndsvarsel av hensyn til egen
kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner.
Kontohaver kan heve avtalen dersom det fra bankens side foreligger vesentlig brudd på
kontoavtalen eller bankens plikter for øvrig. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid
etter at kontohaveren ble eller burde ha blitt klar over hevingsgrunnen.
Ved oppsigelse fra kontohaver etter varsel fra banken om endringer i kontoavtalen til skade
for kontohaver eller ved heving, skal kontohaveren få utbetalt pengene på kontoen med
påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet.
Kontohaver skal i så fall også få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell
forhåndsbetalt periodeavgift.


30. Bankens oppsigelse og heving av avtalen
Banken kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig
grunn og det ikke er avtalt bindingstid for innskuddet. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses.
Ved slik oppsigelse fra bankens side skal kontohaveren få utbetalt pengene på kontoen med
påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet.
Kontohaver skal få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt
periodeavgift.
Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohaverens side. Grunnen til
hevingen skal opplyses.
Tilsvarende oppsigelses- og hevingsrett gjelder for avtale om særlige tjenester knyttet til en
konto.


31. Ulovlig bruk av kontoen. Heving av avtalen
Banken har etter hvitvaskingsregelverket en vid undersøkelsesplikt om kundeforholdet og
bruk av kontoen. Kontohaver skal hvis banken krever det, opplyse om sin eller andres bruk av
kontoen.
Dersom kontohaver ikke gir tilfredsstillende opplysninger eller kundetiltak etter bankens
vurdering ikke kan gjennomføres, kan banken heve kontoavtalen med øyeblikkelig virkning.
Det samme gjelder hvis banken har begrunnet mistanke om at kontohaver benytter kontoen
eller bankens tjenester på ulovlig måte eller til ulovlig formål, eller hvis banken får kjennskap
til eller har begrunnet mistanke om at kontohaver har latt andre benytte kontoen på slik
måte.


32. Tvisteløsning - Finansklagenemnda
Oppstår det tvist mellom kontohaveren og banken, kan kontohaver bringe saken inn for
Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og kontohaver har saklig
interesse i å få nemndas uttalelse. Banken kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig
belastning av konto eller betalingsinstrument.
Henvendelser til Finansklagenemnda sendes Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212
Oslo, tlf. 23 13 19 60. For nærmere informasjon se www.finkn.no.


33. Om bankens virksomhet,
tillatelser og tilsynsmyndighet
Bankens hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhet, med konsesjon fra
Finansdepartementet etter bank- og finanslovgivningen. Banken står under tilsyn av
Finanstilsynet og er registrert i blant annet Foretaksregisteret. Bankens foretaksnummer
fremgår av bankens avtaler og på bankens nettsider. Banken er ikke merverdiavgiftspliktig
med hensyn til kontohold og betalingstjenester.
Bankens virksomhet med mottak av innskudd, kontohold og ytelse av betalingstjenester er
bl.a. regulert i finansforetaksloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven. Disse lovene
er elektronisk tilgjengelig på www.lovdata.no.


34. Innskuddsgaranti
Etter lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), er
banker med hovedsete i Norge obligatoriske medlemmer av Bankenes sikringsfond. Banker
med hovedsete i annet land kan velge å bli medlem av sikringsfondet på lik linje med norske
banker.
Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av sikringsfondet med inntil 2 millioner
kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv
om innskyteren har flere kontoer i banken. I tillegg omfatter innskuddsgarantien innskudd i
sin helhet som er gjort de seneste 12 månedene knyttet til visse livshendelser, eksempelvis
salg av bolig.
Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken, dersom gjelden er forfalt
til betaling og banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien fra
Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine
forpliktelser.


35. Tilleggsinformasjon i forbindelse med angrerettloven og ehandelsloven
Sbanken har etter angrerettloven og ehandelsloven plikt til å gi deg en del tilleggsinformasjon
forut for avtaleinngåelse, utover det som framgår av selve avtalen. I de tilfeller der du har
angrerett etter angrerettloven, vil du også få en særskilt orientering om den og om hvordan
du skal gå fram dersom du vil gjøre bruk av angreretten.


Om banken
Sbanken ASA
Postboks 7077
5020 Bergen
Org. nr: 915 287 700 (registrert i foretaksregisteret)
Telefon kundestøtte: 55260000
E-postadresse kundestøtte: kundeservice@sbanken.no


Informasjon om Sbankens virksomhet, bedriftsfakta m.m. er tilgjengelige på vår nettside,
www.sbanken.no.


Om avtalen og forhåndsopplysninger
Avtalevilkår og forhåndsopplysninger finnes på norsk. Våre løpende meldinger og informasjon
til deg vil også skje på norsk.


Avtalen og dens vilkår er underlagt norsk rett og norske domstoler. Tvister kan som
hovedregel også bringes inn for Finansklagenemnda Bank. Finansklagenemnda Bank er et
formelt og nøytralt klageorgan for kunder av finansinstitusjoner i Norge. Henvendelser til
Finansklagenemnda rettes via sekretariatet i Finansklagenemnda Bank, Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo, tlf 23 13 19 60. For nærmere informasjon, se www.finkn.no.


Om angrerett
Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle
tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Dersom du benytter deg
av angreretten, har du rett til å si opp avtalen innen 14 dager fra den dag du inngikk avtalen.
Angreretten gjelder bare den innledende produktavtalen og ikke de enkelte transaksjoner,
overføringer eller tilsvarende, som utføres under avtalens løpetid.


Dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett kan du gjøre det på en av følgende måter:
• Avslutte konto/kundeforhold i nettbanken ved å velge ‘Konto og kort’, ‘Kontoinformasjon’ og ‘Avslutte konto’ i menyen.
• Benytte angrerettskjema sendt til deg per e-post ved avtaleinngåelsen.
• Benytte angrerettskjema som ligger i ditt avtaleregister i nettbanken.


Bruk av angreretten fører til at kundeforholdet opphører