Hopp til innhold

Allmenne vilkår for e-bank

Oppdaterte avtalevilkår gjelder fra og med 20.02.2014.

Som kunde i Sbanken aksepterer jeg følgende:


1. Kort beskrivelse av tjenesten
Med e-bank menes elektroniske kommunikasjonskanaler, som for eksempel nettbank, mobilbank (herunder egne programmer tilpasset smarttelefoner) SMS-bank eller telefonbank. Avtalen gir kontohaver mulighet til å bruke e-bank for å inngå avtaler med banken, disponere kontoer, motta og innhente opplysninger om kontoforholdet, motta eFakturaer mv. Brukerdialogen angir hvilke funksjoner som er tilgjengelige i den enkelte kanal og instruerer kontohaver hvordan tjenesten brukes.
 

2. Kontoavtaler og priser
Allmenne vilkår for e-bank suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved motstrid går Allmenne vilkår for e-bank foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

Kostnader ved å opprette, ha og bruke e-bank fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon eller opplyses på annen egnet måte.
 

3. Krav til brukerenhet
Så lenge avtalen løper, kan banken stille krav til enheter brukt til e-bank. Eksempler på dette er oppdatert programvare, herunder operativsystem, nettleserprogram og annen programvare for sikker kommunikasjon med banken samt antivirusprogramvare. Forøvrig skal kontohaver følge bankens til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.
 

4. Kode og sikkerhetsprosedyre
I forbindelse med eller etter avtaleinngåelse kan kontohaver få en personlig kode, eller annen sikkerhetsanordning, og eventuelt utstyr for supplerende sikkerhetsprosedyre for bruk av e-bank. Kontohaver skal bruke dette i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk.

Kundeforholdet i Sbanken er strengt personlig, og alle bankens selvbetjente kanaler er tjenester som kun kontohaver har tilgang til.

Alle passord og koder til bruk av e-bank skal læres utenat og ikke røpes til andre. Passord og koder skal ikke skrives ned eller oppbevares på en slik måte at den kan forstås og brukes av andre. Dersom kontohaver har mobiltelefon/SIM-kort tilknyttet en eller flere av bankens tjenester, skal kontohaver forsikre seg jevnlig om at mobiltelefonen/SIM-kortet ikke er tapt. Ved mistanke om at andre har fått kjennskap til mine passord eller koder, plikter kontohaver å informere banken umiddelbart.

Kontohaver må melde fra til banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold dersom kontohaver blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av personlig kode/sikkerhetsanordning eller på urettmessig bruk. Kontohaver må deaktivere tilknyttede tjenester eller endre sitt pimær mobiltelefonnummer i e-bank dersom kontohaver har fått kjennskap til at mobiltelefonen/SIM-kortet er tapt eller ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til kontoinformasjon tilknyttet e-bank.

Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på en slik måte at sikkerhetsanordningen så raskt som mulig blir sperret.

Etter at slik melding er gitt, vil banken hindre bruk av tjenesten. Banken vil kunne gi kontohaver en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for dette samt sørge for at kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt, kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Banken vil ikke kreve vederlag for slik melding

5. Inngåelse av elektroniske avtaler og distribusjon av elektroniske meldinger
Kontohaver kan bestille banktjenester og inngå avtaler om disse gjennom e-bank. Det fremgår i e-bank hvilke avtaler det er mulig å inngå på denne måten.

Når kontohaver er innlogget i banken via e-bank, vil de avtaler som aksepteres, være like bindende som avtaler inngått med kontohavers fysiske signatur.

All kommunikasjon fra banken til kontohaver foregår elektronisk.

Personlige meldinger vil bli sendt til meldingsboks, SMS eller den e-postadresse kontohaver har oppgitt. Det er kontohavers ansvar som kunde og til enhver tid å ha korrekt kontaktinformasjon registrert i sin personlige profil i e-bank.

Varslinger om pris- og renteendring sendes kontohavers meldingsboks og gjøres tilgjengelig på bankens nettsider.
 

6. Disponering av egne konti
Med mindre annet er avtalt, kan e-bank benyttes til å disponere over alle konti der banken har registrert vedkommende som kontohaver. Dette gjelder også for kontoer som opprettes etter inngåelse av denne avtale.

Ved disponering av konto ved bruk av e-bank, kan kontoen ikke belastes ut over den til enhver tid gjeldende belastningsgrense.

Kontohaver skal ikke gi noen andre rett eller mulighet til å disponere over eller få tilgang til kontoen eller kontoopplysninger ved bruk av tjenesten.
 

7. Disponering av tredjemanns konto
Etter avtale med banken kan kontohaver benytte e-bank for å disponere tredjemanns konto i banken. Vedkommende tredjemann må i så fall gi kontohaver (disponenten) fullmakt til dette samt inngå avtale med banken om at hans konto skal kunne disponeres på denne måten.

Når tredjemanns konto disponeres ved kontohavers e-bank, gjelder den beløpsgrense som til enhver tid er fastsatt for disponentens (kontohavers) e-bank.
 

8. Betalinger
Banken har ansvar for utføring av en betalingsordre fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i e-bank har bekreftet at betalingsordren er mottatt.

Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist.

Banken kan avvise betalingsordren dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen.

Betalingsordre som skal utføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en bestemt periode, kan kontohaver registrere i e-bank slik at den blir belastet på den dag kontohaver angir (avtalt belastningsdag). Betalingsordren ansees da mottatt av banken den angitte belastningsdagen hvis dette er en virkedag og ellers den påfølgende virkedag.

Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre en betalingsordre, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, tilbakekalle ordren ved bruk av funksjoner i e-bank eller ved henvendelse til banken. Dersom ordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen.

Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt. Nærmere regler om overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
 

9. eFaktura
Kontohaver kan inngå avtale med bestemte fakturautstedere (betalingsmottakere) om å motta eFaktura fra disse i e-bank. eFakturaen vil i så fall erstatte ordinær papirfaktura.

Kontohaver melder gjennom e-bank hvilke fakturautstedere han ønsker eFaktura fra. Ved bestilling av eFaktura må kontohaver oppgi kravets eFakturareferanse. Når fakturautsteder har akseptert kontohavers ønske, vil banken formidle fakturautsteders eFaktura til kontohaver.

Nærmere informasjon om hvilke fakturautstedere som tilbyr eFaktura, hvordan finne eFakturareferansen, bankens behandlinger av personopplysninger mv. finnes i e-bank.

Har kontohaver avtale om e-bank med flere norske banker, får kontohaver tilgang til sine eFakturaer i alle e-banker som er registrert på kontohaver som fysisk person (fødselsnummer). Når kontohaver har betalt eFakturaen i en av sine e-bank, vil opplysninger om den betalte eFakturaen bare være tilgjengelig i denne e-bank.

Med formål å distribuere eFakturaene til kontohavers e-bank (er), vil kontohavers navn, fødselsnummer og nødvendige kontaktopplysninger (inklusive eFakturareferanse) samt hvilke fakturautstedere som kontohaver skal motta eFaktura fra legges i et koblingsregister. Opplysningene i koblingsregisteret kan utleveres til banker som har behov for disse opplysningene for å kunne distribuere eFakturaen fra fakturautsteder til kontohavers e-bank(er). Fakturautsteders bank kan dessuten gi fakturautsteder opplysinger om kontohavers navn, nødvendige kontaktopplysninger og eFakturareferanse. Fødselsnummer vil bare bli utlevert til fakturautstedere som har tillatelse etter personopplysningsloven til å bruke fødselsnummeret for identifisering av kunden i forbindelse med utstedelse av faktura og innbetaling av utestående. Har kontohaver flere e-bank i flere banker, kan kontohaver selv velge hvilken bank han vil kontakte for eventuelle påståtte feil ved behandling av opplysninger om kunden i koblingsregisteret.

Kontohaver kan når som helst gjennom e-bank, og med virkning også for eventuell e-bank hos andre banker, gi melding om at han ikke lenger ønsker eFakturaer fra bestemte fakturautstedere.

Sier kontohaver opp denne e-bankavtalen, men har e-bankavtale med andre banker, vil eFakturaer fra fakturautstedere som kunden ikke har stanset etter avsnittet foran, fortsatt bli sendt til kontohavers e-bank i øvrige banker.

Banken er uten ansvar for innholdet i eFakturaen og betalingskravet. Banken har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet.
 

10. Bankens ansvar ved teknisk feil e.l.
Banken kan ikke holdes ansvarlig for teknisk feil, herunder eksempelvis driftsstans, kommunikasjonsfeil, kapasitetsproblemer, som medfører manglende tilgjengelighet til bankens nettsider eller tjenester ved bruk av e-bank.

Banken kan videre ikke holdes ansvarlig for teknisk feil som skyldes at kontohaver anvender en brukerenhet som ikke tilfredsstiller de krav banken stiller til brukerenheter i punkt 3.

11. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre
Har banken gjennomført en betalingstransaksjon til det kontonummer som kontohaver har angitt i betalingsordren, skal den anses å være korrekt gjennomført av banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker.

Banken har ikke ansvar for feil fra kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, tastefeil eller lignende. Banken er likevel ansvarlig for feil i en betalingsordre gitt i bankens nettbaserte betalingstjeneste dersom denne ikke gir den sikkerhet mot slik feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelig kan vente. Banken er heller ikke ansvarlig dersom kontohaver bevisst har oversett en særskilt varslingsordning etablert for å hindre slik feilbruk. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kontohavers side.

Ved avgjørelsen av om tapet skyldes grovt uaktsomhet fra kundens side, skal det blant annet legges vekt på om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan stilles til brukerne av e-bankbaserte betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt, og i hvilken utstrekning den e-bankbaserte betalingstjenesten gir slik sikkerhet mot feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kan forvente.

Selv om banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand.

12. Min økonomi
Kontohaver kan i e-banken benytte seg av tjenesten Min økonomi. Tjenesten gir kontohaver en oversikt over forbruk og mulighet til å automatisk sette opp budsjetter. Min økonomi samler inn transaksjonsdata fra de konti kontohaver disponerer.

Kontohaver vil også kunne tilføre nye opplysninger etter eget ønske og behov. Disse opplysningene vil bli behandlet i samsvar med bankens generelle regler om behandling av personopplysninger og kontohavers samtykke for mottak av informasjon fra banken. Opplysninger kontohaver tilfører Min økonomi vil kunne brukes av banken så lenge kontohaver benytter seg av tjenesten.

13. Oppsigelse
Brudd på ett eller flere vilkår kan medføre at Sbanken kan si opp avtalen. Oppsigelse av avtalen medfører at kundeforholdet avsluttes i sin helhet.

Tilleggsinformasjon i forbindelse med angrerettloven og ehandelsloven

Sbanken har etter angrerettloven og ehandelsloven plikt til å gi deg en del tilleggsinformasjon forut for avtaleinngåelse, utover det som framgår av selve avtalen. I de tilfeller der du har angrerett etter angrerettloven, vil du også få en særskilt orientering om den og om hvordan du skal gå fram dersom du vil gjøre bruk av angreretten
 
Om banken

Sbanken ASA 
Postboks 7077 
5020 Bergen
Org. nr: 915 287 700 (registrert i foretaksregisteret)
Telefon kundestøtte: 810 01 001 
E-postadresse kundestøtte: kundeservice@sbanken.no


Informasjon om Sbankens virksomhet, bedriftsfakta m.m. er tilgjengelige på vår nettside, www.sbanken.no.
 
Om avtalen og forhåndsopplysninger
Avtalevilkår og forhåndsopplysninger finnes på norsk. Våre løpende meldinger og informasjon til deg vil også skje på norsk.

Avtalen og dens vilkår er underlagt norsk rett og norske domstoler. Tvister kan som hovedregel også bringes inn for Finansklagenemnda Bank. Finansklagenemnda Bank er et formelt og nøytralt klageorgan for kunder av finansinstitusjoner i Norge. Henvendelser til Finansklagenemnda rettes via sekretariatet i Finansklagenemnda Bank, postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, tlf 23 13 19 60. For nærmere informasjon, se www.finkn.no.
 
Om angrerett
Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Dersom du benytter deg av angreretten, har du rett til å si opp avtalen innen 14 dager fra den dag du inngikk avtalen.

Angreretten gjelder bare den innledende produktavtalen og ikke de enkelte transaksjoner, overføringer eller tilsvarende, som utføres under avtalens løpetid.

Dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett kan du gjøre det på en av følgende måter:

  • Avslutte konto/kundeforhold i nettbanken ved å gå til 'Konto' og 'Avslutte konto' i venstre sidemeny.
  • Benytte angrerettskjema sendt til deg per e-post ved avtaleinngåelsen.
  • Benytte angrerettskjema som ligger i ditt avtaleregister i nettbanken.

Bruk av angreretten fører til at kundeforholdet opphører.