Hopp til innhold

Avtalevilkår for disponering av konto ved nettbank mv – næringsdrivende

1. Kort beskrivelse av tjenesten
Avtalen gir kontohaver adgang til å disponere konto ved bruk av nettbank, telefon eller annet elektronisk utstyr beskrevet i brukerveiledning for tjenesten. I tillegg kan kontohaver få opplysninger om kontoforholdet samt gi meldinger til og foreta disposisjoner overfor banken på den måte som systemet anviser. Brukerdialogen i tjenesten vil veilede kontohaver hvordan tjenesten brukes.

2. Inngåelse av avtale. Krav til datasystem
Med mindre annet er avtalt, kan tjenesten benyttes for alle kontoer der banken har registrert vedkommende kunde som kontohaver. Dette gjelder også for kontoer som opprettes etter inngåelse av denne avtale.

Banken kan tillate at tjenesten også kan benyttes for å disponere tredjemanns konto dersom vedkommende tredjemann har gitt kontohaver fullmakt til det og inngått avtale med banken om dette.

Avtalevilkårene for disponering av konto ved nettbank mv suppleres av brukerveiledning for tjenesten samt bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester Ved motstrid går Avtalevilkårene for disponering av nettbank mv foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenesten.

Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

Ved disponering av konto ved nettbank, kan kontoen ikke belastes ut over den til enhver tid gjeldende belastningsgrense. Belastningsgrensen angis i nettbanken og kan endres på den måte banken har anvist.

Så lenge avtalen løper, kan banken stille krav til benyttet datautstyr, programmer og nett.

3. Kode og sikkerhetsprosedyre
Etter avtaleinngåelse får kontohaver utstedt personlig kode eller annen sikkerhetsanordning og eventuelt utstyr for supplerende sikkerhetsprosedyre for å bruke tjenesten. Kontohaver skal bruke dette i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk.

Kontohaver skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte den personlige kode eller annen personlig sikkerhetsanordning så snart den er mottatt. Den personlige koden/sikkerhetsanordningen skal ikke noteres slik at den kan forstås eller brukes av andre.

Kontohaver må melde fra til banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold dersom kontohaver får mistanke om eller blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av personlig kode/sikkerhetsanordning, eller på urettmessig bruk. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på den måte at sikkerhetsanordningen så raskt som mulig blir sperret.

Etter at slik underretning er gitt, vil banken hindre bruk av nettbanken. Banken skal gi kontohaver en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for dette samt sørge for at kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik melding.

4. Bruk av disposisjonsrett
Etter avtale med banken kan kontohaver gi ansatte eller andre disposisjonsrett til angitte kontoer som tilhører kontohaver. Disposisjonsrett gis på skjema fastsatt av banken. Dersom kontohaver gir disposisjonsrett, svarer kontohaver fullt ut for brukerens kontobelastninger ved bruk av tjenesten, herunder overtrekk på kontoene. Kontohaver svarer for de bestillinger brukeren gjør i samsvar disposisjonsretten.

Etter avtale med banken kan kontohaver oppnevne en administrasjonsansvarlig som kan gi andre personer angitte rettigheter til kontoen som beskrevet i neste punkt.

Bestemmelsene som gjelder for kontohaver kommer til anvendelse også for brukere så langt de passer.

5. Administrasjonsansvarlig
Kontohaver skal skriftlig underrette banken om hvem som er administrasjonsansvarlig. Den administrasjonsansvarlige skal legitimere seg for banken i samsvar med hvitvaskingslovens bestemmelser. Endring av administrasjonsansvarlig må skriftlig varsles banken.

Administrasjonsansvarlig har full disposisjonsrett over kundens kontoer og har tilgang til informasjon om hele kundeforholdet. Administrasjonsansvarlig kan på kontohavers vegne inngå avtaler med banken om kundeforholdet og kan bestille produkter.

Administrasjonsansvarlig kan tildele andre personer følgende rettigheter til kontoer som omfattes av denne avtale:

  • rett til innsyn,
  • rett til å registrere utbetalinger, og/eller
  • enten alene eller sammen med andre rett til å godkjenne at registrerte utbetalinger belastes konto.

Administrasjonsansvarlig kan tildele superbrukerrettigheter til andre personer. Superbruker vil ha samme rettigheter som administrasjonsansvarlig, men kan ikke tildeler andre personer rettigheter.

Det er ikke nødvendig å underrette banken om tildeling av innsynsrett og rett til registrering av utbetalinger. For de personer som administrasjonsansvarlig gir rett til å belaste konto, skal banken gjennomføre legitimasjonskontroll i henhold til hvitvaskingsloven.

Den administrasjonsansvarlige skal registrere personer som gis rettigheter til nettbanken og tildele disse personlig brukeridentifikasjon, passord og eventuelt utstyr for supplerende sikkerhetsprosedyre. Den administrasjonsansvarlige skal videre gjøre de som er tildelt rettigheter kjent med bestemmelsene i denne avtale, plikten til å oppbevare brukeridentifikasjon, passord og utstyr for supplerende sikkerhetsprosedyre på en betryggende måte og ikke gjøre dette kjent for andre.

6. Nærmere om bruk av tjenesten
Ved bruk av tjenesten, fører systemet en dialog med kontohaver og veileder kontohaver hva han skal gjøre.

Betalingsordrer som ikke skal utføres straks, kan kontohaver registrere i nettbanken slik at den blir belastet på den dag kontohaver angir (avtalt belastningsdag). Betalingsordren ansees da mottatt av banken den angitte belastningsdagen hvis dette er en virkedag og ellers den påfølgende virkedag.

Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist.

7. Elektroniske meldinger i nettbanken
Banken vil sende meldinger, informasjon og varsler, for eksempel kontoutskrift og varsel om endringer i rentesats, kostnader mv, til nettbankens postkasse. Kunden kan i tillegg be om å få tilsendt slike meldinger mv på papir. Dersom banken krever gebyr for utsendelse av meldinger mv på papir i tillegg til i nettbanken, fremgår dette av bankens prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte.

8. Bankens behandling av betalingsordren
Banken har ansvar for utføring av betalingsordren fra det tidspunkt den elektroniske dialogen har bekreftet at ordren er mottatt.

Overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

Banken kan avvise betalingsordren dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen.

9. Tilbakekall og endring av betalingsordre
Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre et betalingsoppdrag, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, tilbakekalle oppdraget ved bruk av funksjoner i nettbanktjenesten eller ved henvendelse til banken.

Dersom oppdraget tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen.

10. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre
Har banken gjennomført en betalingstransaksjon til det kontonummer som kontohaver har angitt i betalingsordren, skal den anses å være korrekt gjennomført av banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker.

Banken har ikke ansvar for feil gjort av kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, feil KID-nummer, tastefeil eller lignende. Finansavtaleloven § 43a gjelder ikke.

Selv om banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, skal banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand.

(Publisert 26.06.19 15:54)