Hopp til innhold

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Det nordiske obligasjonsfondet Carnegie Corporate Bond er et av fondene vi selger mest av. Nå kan du også kjøpe det nye fondet Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, som investerer i selskapsobligasjoner fra vekstmarkeder.


- Ved å kombinere gjeldspapirer fra Norden og vekstmarkeder kan du redusere risikoen i porteføljen – uten at det går på bekostning av avkastningen, sier Carnegie Fonders renteforvaltere Mikael Engvall og Mona Stenmark. Her forklarer de hvorfor.

Vekstmarkeder blir ofte forbundet med høy risiko. Hvordan kan obligasjoner fra selskaper i disse landene redusere risikoen i rentesparingen?

- En stor del av det norske kredittmarkedet består av gjeldspapirer utstedt av selskaper som påvirkes av det som skjer i energisektoren. Disse selskapene har ofte volatil inntjening og høy gjeld. Det betyr at gjeldspapirene ofte blir klassifisert som høyrisikoobligasjoner.

En stor andel av disse obligasjonene har også periodevis dårlig likviditet på grunn av begrenset eierspredning. Det gjør at kursene beveger seg mye opp og ned avhengig av markedsstemningen. Et eksempel på dette så vi i begynnelsen av 2016, da norske gjeldspapirer falt kraftig i verdi og deretter hentet seg raskt inn igjen når investorene fikk tilbake tilliten til energisektoren og Norge.

Hva kjennetegner gjeldspapirer fra vekstmarkeder?

- Emerging Markets omfatter et høyt antall utviklingsland over hele verden. I motsetning til Norge er alle sektorer med, og det finnes et bredt utvalg av gjeldspapirer både innenfor såkalte høykvalitetsobligasjoner («investment grade») og høyrisikoobligasjoner («high yield») som gir høy avkastning. Disse gjeldspapirene er ofte utstedt i større valutaer som dollar og euro, noe som betyr at eierskapet vanligvis blir spredt på et større antall kunder fra ulike land. Siden dette gir bedre likviditet og høyere omsetning, blir prisingen gjerne mer korrekt enn hva tilfellet er med obligasjonene til mindre nordiske selskaper.

Historisk sett har også gjeldspapirer fra vekstmarkeder hatt en begrenset korrelasjon med mer modne markeder som Europa og USA. Ved for eksempel å kombinere Carnegie Corporate Bond, som investerer i nordiske gjeldspapirer, med Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, kan du redusere risikoen på den samlede rentesparingen uten at det går utover avkastningen.

Hvorfor er det smart supplere med gjeld utstedt av selskaper fra vekstmarkeder?

- Vi er generelt sett positive til den langsiktige økonomiske og politiske utviklingen i mange vekstmarkedsland. Selskaper fra vekstmarkeder får ofte en lavere kredittrating sammenlignet med tilsvarende selskapene i modne markeder, til tross for kvaliteten er den samme. En lavere kredittrating betyr at disse selskapene må tilby høyere rente for at investorer skal være villige til å låne ut penger, og dette kommer långiverne, altså de som investerer i fondet, til gode.

Hvilke gjeldspapirer fra vekstmarkeder investerer Carnegie Emerging Markets Corporate Bond i?

- Vi tar alltid utgangspunkt i det enkelte selskapet. I en klassisk «bottom-up»-tilnærming vurderer vi selskapenes driftsmessige og finansielle forutsetninger. Vi ønsker en balanse i porteføljen mellom mindre risikabel gjeld og «high yield»-obligasjoner (høyrenteobligasjoner), som gir høy avkastning.

- Porteføljens gjennomsnittlige kredittrating bør imidlertid være av investeringsgrad. Investeringsgrad er en vurdering som indikerer at en obligasjon har en relativt lav risiko for mislighold. Fondet blir derfor betydelig mindre risikabelt enn mange sammenlignbare fond i markedet.

Flertallet av obligasjonene vi investerer i, er utstedt i såkalt «hard valuta». Det innebærer at vi først og fremst investerer i dollar og euro. Porteføljen som helhet sikres deretter i norske kroner, slik at avkastningen ikke blir påvirket av midlertidige valutasvingninger mellom for eksempel dollar og norske kroner.

Hvorfor bør jeg velge Carnegie Emerging Markets Corporate Bond framfor andre vekstmarkedsfond?

- Det som gjør fondet forskjellig fra mange andre lignende rentefond innenfor vekstmarkeder, er at det skal ha relativ lav kreditt- og renterisiko. Vi tror at fondets gjennomsnittlige årlige avkastning og risiko over en konjunktursyklus blir lik den forventede avkastningen til vårt nordiske kredittfond Carnegie Corporate Bond: fra 3 til 4 prosent* i dagens markedsklima. Volatiliteten vil være tilsvarende lav. Ved for eksempel å kombinere Carnegie Corporate Bond med Carnegie Emerging Markets Corporate Bond kan du redusere risikoen og volatiliteten på den totale rentesparingen uten å ofre forventet avkastning.

*Forventninger om avkastning er anslått av Carnegie. Skandiabanken anslår gjennomsnittlig forventet årlig avkastning i obligasjonsfond generelt til 2,5 %.