Hopp til innhold

Nøkkeltall

Nøkkeltall per 30.06.2017

NOK i tusen

Ref.

Q2 17

Q2 16

Jan-jun 17

Jan-jun 16

2016

Resultatsammendrag

           
Netto renteinntekt   310 571 295 519 609 533 568 472 1 177 659
Netto provisjonsinntekt   39 546 40 721 81 644 84 824 179 924
Netto andre inntekter   8 670 228 786 14 001 228 522 232 094
Sum inntekter   358 786 565 026 705 177 881 818 1 589 677
             
Andre driftskostnader   -144 408 -141 509 -293 788 -283 593 -564 542
Driftsresultat før tap på utlån   214 378 423 517 411 390 598 225 1 025 132
             
Tap på utlån   -10 765 -19 984 9 592 -28 306 -53 192
Resultat før skatt   203 613 403 533 420 982 569 919 971 939
             
Beregnet skattekostnad   -48 916 -44 183 -101 492 -84 463 -182 659
Resultat etter skatt   154 697 359 350 319 490 485 456 789 281
             
             

Lønnsomhet

           
Egenkapitalavkastning 1 12,4 % 36,3 % 13,4 % 24,7 % 18,1 %
Rentemargin 2 1,57 % 1,72 % 1,60 % 1,68 % 1,70 %
Kostnadsgrad (K/I) 3 40,2 % 25,0 % 41,7 % 32,2 % 35,5 %
             

Balansetall (millioner kroner)

           
Brutto utlån   71 066 60 168 71 066 60 168 63 463
Innskudd fra kunder   48 137 47 954 48 137 47 954 45 587
Innskuddsdekning 4 65,9 % 77,6 % 67,7 % 78,2 % 77,1 %
Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd   18,1 % 13,5 % 18,1 % 13,5 % 11,6 %
Gjennomsnittlig Forvaltningskapital 5 79 353 69 203 76 842 67 976 69 465
Forvaltningskapital periodeslutt   81 899 71 579 81 899 71 579 71 172
             

Tap og mislighold

           
Tapsprosent utlån 6 0,06% 0,14 % (0,03 %) 0,10 % 0,09 %
             

Soliditet

7          
Ren kjernekapital   14,4 % 14,8 % 14,4 % 14,8 % 14,9 %
Kjernekapital   16,0 % 16,2 % 16,0 % 16,2 % 16,3 %
Ansvarlig kapital   17,9 % 18,0 % 17,9 % 18,0 % 18,0 %
Leverage ratio   5,9 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % 6,3 %
             

Aksjer

           
Resultat per aksje i perioden   1,39 3,32 2,88 4,46 7,19

Referanser


1) Overskudd etter skatt (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlige egenkapital
2) Sum rentenetto (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlig forvaltningskapital
3) Sum driftskostnader før tap i prosent av sum driftsinntekter
4) Periodens gjennomsnittlige innskudd fra kunder i prosent av gjennomsnittlig utlån til kunder
5) Gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden
6) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i perioden
7) Inkludert 70 prosent av periodens resultat
8) Foreslått utbytte i 2016