Hopp til innhold

Vedtekter for Sbanken ASA

Per 14. september 2017, ikraft fra 6. november 2017

Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål.


§ 1-1
Bankens navn er Sbanken ASA ("Banken"), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt
forretningskontor i Bergen kommune. Banken er organisert som et allmennaksjeselskap.

§ 1-2
Bankens formål er å drive bankvirksomhet innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid
gjelder. Banken skal kunne utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at
banker utfører.


Kap. 2 Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer.


§ 2-1
Bankens aksjekapital er kr 1 068 693 330 fordelt på 106 869 333 aksjer à kr 10. Aksjekapitalen er
fullt innbetalt. Aksjene i Banken skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 2-2
Banken kan ta opp ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital.
Opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skjer i henhold til vedtak i
generalforsamlingen som treffes med flertall som for vedtektsendring, eller av styret i henhold til
fullmakt som vedtas med slikt flertall. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde
lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling, og i maksimalt 18 måneder.


Kap. 3 Styret.


§ 3-1
Styret består av minst fem og høyst syv medlemmer, som velges av generalforsamlingen. I tillegg
til medlemmer valgt av generalforsamlingen, skal styret ha medlemmer (med varamedlemmer)
som velges av og blant de ansatte i Banken, i henhold til gjeldende lovgivning.
Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør
unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØSavtalen,
når de er bosatt i en slik stat.Styrets leder velges særskilt.

De aksjonærvalgte styremedlemmer velges for to år av gangen, hvis ikke annet besluttes av
generalforsamlingen. Av de aksjonærvalgte medlemmer fratrer som hovedregel hvert år de som
har gjort tjeneste lengst. Første gang fratrer tilnærmet halvdelen etter loddtrekning som foretas av
valgkomitéen.


I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt
medlem for resten av perioden.
Styrets medlemmer kan gjenvelges.


§ 3-2
Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består av tre medlemmer.
Valgkomiteens medlemmer, herunder hvem som skal være valgkomiteens leder, velges av
generalforsamlingen for inntil to år av gangen. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen kan være
styremedlem i Banken og skal da ikke stille til gjenvalg i styret. Flertallet av medlemmene i
valgkomiteen skal være uavhengig av Bankens styre og ledelse. Daglig leder og øvrige ledende
ansatte i Banken kan ikke være medlem av valgkomiteen. Styrets leder og daglig leder skal
imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomiteen årlig. Allmennaksjeloven
§§ 6-7, 6-8 og 6-27 gjelder tilsvarende for medlemmene i valgkomiteen.


Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen til valg av aksjonærvalgte medlemmer til
styret, samt godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen,
fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.


§ 3-3
Styret sammenkalles av lederen og har møte minst åtte ganger i året og ellers så ofte som
Bankens virksomhet tilsier det, eller når et medlem krever det.
Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i
behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av
styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.


Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer eller de som
deltar i behandlingen, har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De
som stemmer for en beslutning, må likevel alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige
styremedlemmer. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.


§ 3-4
Styret forestår forvaltningen av Bankens anliggender. Det skal sørge for en tilfredsstillende
organisasjon av Bankens virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er
gjenstand for betryggende kontroll.


§ 3-5
Bankens firma tegnes enten av to styremedlemmer i fellesskap, eller av styrets leder og daglig
leder i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne Bankens firma. Styret kan
dessuten meddele prokura og spesialfullmakter.


§ 3-6
Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av Bankens virksomhet i samsvar
med generelle instrukser fastsatt av styret, samt de øvrige retningslinjer og pålegg styret har gitt.
Administrerende direktør skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte
tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt
i en slik stat.


Kap. 4 Generalforsamlingen.


§ 4-1
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Banken, med mindre
myndighet er lagt eksklusivt til et av Bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På
generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall,
med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved Bankens hovedkontor, innen utgangen av april
måned. 

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Styret og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets medlemmer har rett til å
være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende
direktør har plikt til å være til stede, med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det
utpekes stedfortreder. En aksjeeier har rett til å møte med fullmektig. Retten til selv å velge fullmektig gjelder uten begrensninger. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses bare å gjelde for førstkommende generalforsamling med mindre det tydelig fremgår at noe annet er ment.
Den kan når som helst kalles tilbake.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i Bankens generalforsamling, herunder
dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger
ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på Bankens hjemmeside. En
aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på
generalforsamlingen. Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. Av generalforsamlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet.

§ 4-2
På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen legges
frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd.

§ 4-3
Styrets leder åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

§ 4-4
Den ordinære generalforsamling skal:

  1. Velge en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier;
  2. Velge en valgkomité som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære generalforsamling, samt fastsette medlemmenes godtgjørelse;
  3. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte og anvendels av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd;
  4. Behandle og avgjøre andre saker som er nevnt i innkallingen og fremsatt av styret elle aksjonær;
  5. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 4-5
Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opprette fortegnelse over de møtende
aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer
hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av
generalforsamlingen.


§ 4-6
Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en
periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik
forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er
fastsatt.


Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal
generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen.
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen.
Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av
generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne
og oppbevares på betryggende måte. Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må melde dette til Banken innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen.


Kap. 5 Revisor.


§ 5-1
Revisor skal følge de instrukser og pålegg som måtte bli gitt av generalforsamlingen for så vidt de
ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov, mot Bankens vedtekter eller god
revisjonsskikk.

Revisor gir sine antegnelser og meldinger til styret.


Kap. 6 Innskuddsvilkår.


§ 6-1
Styret fastsetter de nærmere vilkår for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige
regler fastsatt av Finanstilsynet.


Kap. 7 Årsregnskap og årsberetning.


§ 7-1
Regnskapsåret følger kalenderåret.
For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.
Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av april måned.


Kap. 8 Aldersgrense. Tjenestetid.


§ 8-1
Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.


§ 8-2
Et valgt medlem eller leder for styret kan ikke ha dette tillitsverv sammenhengende lenger enn 12
år, eller ha disse tillitsverv et lengre samlet tidsrom enn 20 år. Ved beregning av disse tidsrom
medregnes bare den tid vedkommende har hatt tillitsverv i banken etter 1. januar 2015. En person
kan ikke velges/gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av
bestemmelsene i denne paragraf ikke kan sitte valgperioden ut.


Kap. 9 Vedtektsendringer.


§ 9-1
Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning
fra minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er
representert på generalforsamlingen.


Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets leder senest fire uker før
generalforsamlingen skal behandle forslaget.


Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold
til gjeldende bestemmelser. Dersom slik godkjennelse kreves, trer vedtektene i kraft fra det
tidspunkt slik godkjennelse foreligger.