Hopp til innhold

Samfunnsansvar og bærekraft

Hvordan banken driver sin virksomhet i forhold til bærekraft og samfunnansvar kan du lese mer om på bankens sider om samfunnsansvar

Etiske retningslinjer

Dette dokumentet definerer Sbanken ASA («Banken»), sine etiske retningslinjer, jfr. Policy for etikk og forretningsatferd.

1. Formålet med retningslinjene

Formålet med retningslinjene er å fremme en sunn virksomhet og å opprettholde offentlighetens tiltro til de finansielle aktørene.

2. Etikk og verdigrunnlag

Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere i Sbanken ASA.

En medarbeider skal, når vedkommende tiltrer stillingen sin, informeres om retningslinjene og skriftlig bekrefte å omfattes av disse og å følge dem. Alle ledere skal minst en gang i året ha en gjennomgang av reglene med medarbeiderne sine og diskutere hvordan reglene kan tilpasses og påvirke virksomheten innen deres egen enhet. Dette bør skje med alle medarbeiderne samlet.

Ovenstående gjelder også for konsulenter som i en lengre periode eller i sammenheng med større enkeltprosjekter er tilsluttet banken. Oppdragstakere og konsulenter som er underkastet offentlige lover/forordninger (som for eksempel revisorer og advokater) behøver dog ikke gi en skriftlig bekreftelse på at de omfattes av dette regelverk.

Sbankens verdigrunnlag:

I møte med kundene skal Sbanken være: 

Åpen

 • Vi er åpne og ærlige
 • Vi gir frihet til å velge og har ingen skjulte kostnader og agendaer
 • Vi kommuniserer hvorfor vi gjør det vi gjør

Enkel

 • Vi gjør hverdagen enklere
 • Vi forstår folks behov og gir rett hjelp til rett tid
 • Vi gjør det enkelt å ta smarte valg

Skvær

 • Vi behandler alle rettferdig og som likeverdige
 • Vi tror på en fair deal, som tjener både kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet

Vennlig rebell

 • Vi er modige og utfordrer etablerte sannheter
 • Vi er lekne og tør å feile
 • Vi er annerledes og utvikler de beste løsningene i fellesskap med andre
 • Vi er uredde i møte med uredelighet

3. Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt

Alle medarbeidere skal i forbindelse med tiltredelsen opplyses om gjeldende regler vedrørende konfidensialitet og taushetsplikt. Medarbeideren skal bekrefte at han eller hun har mottatt informasjonen og forplikter seg til å følge reglene ved å underskrive skjema for TAUSHETSERKLÆRING.

Taushetsplikten gjelder også etter at ansettelsesforholdet opphørt. Når en medarbeider slutter er det absolutt forbudt å ta med seg eller beholde sensitivt materiale, som for eksempel opplysninger om bankens kunder. En medarbeider som slutter i stillingen sin skal skriftlig bekrefte at han eller hun ikke har tatt med seg eller beholdt sensitivt material.

Overtredelse av taushetsplikt / innside-regler

Ansettelsesforholdet for en medarbeider som i strid med gjeldende regler og uten fullmakt har sendt ut sensitive opplysninger vurderes fortløpende. En slik handling vil i enkelte tilfeller også være en straffbar handling ut fra lovregler som har til hensikt å beskytte forretningshemmeligheter, jfr. Finansforetaksloven.

I lov om verdipapirhandel finnes straffesanksjonerte forbud mot en person som ut fra ikke offentlige opplysninger for egen eller annens regning har handlet finansielle instrumenter innen disse opplysningene er alminnelig kjent i markedet.

Opplysninger om bankens kunder

I virksomheten skal det utøves konfidensialitet i henhold til gjeldende lover (eks. finansforetaksloven, personopplysningsloven), se også kapittel 5.3. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke utleveres eller omtales overfor uvedkommende og skal heller ikke oppbevares slik at de kan bli tilgjengelig for uvedkommende.

Konfidensielle opplysninger om kundene skal kun overleveres:

 • Kunden selv
 • Medarbeidere i banken som nødvendigvis trenger opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid
 • Myndigheter - under forutsetning av at dette dreier seg om opplysningsplikt i henhold til lov

Opplysninger om banken

Det ligger oftest i bankens interesse å gi informasjon om banken, og så fullstendig som mulig besvare ulike spørsmålsstillinger om virksomheten fra kunder, det offentlige og massemedier. Opplysninger i materiell som er allment tilgjengelig som f. eks. årsberetning og kundemateriell kan alltid deles ut.

Det er det ikke tillatt å dele ut tilgjengelige opplysninger med sensitiv informasjon. Det kan dreie seg om økonomisk- eller markedsinformasjon, samt informasjon om nye produkter. Sensitiv informasjon skal oppbevares slik at den ikke kan bli tilgjengelig for uvedkommende. Internt skal slik informasjon kun meddeles medarbeidere som har behov for dette i sitt arbeid. En må likevel ikke glemme at medarbeiderne generelt skal ha best mulig informasjon for å kunne utføre et godt arbeid.

Personvern

I personopplysningsloven finnes særskilte regler for behandling av personopplysninger. Alle personopplysninger som behandles i banken er konfidensielle. Personvernombudet og personvernrådgivere kan kontaktes for nærmere informasjon.

Informasjon til myndigheter

Som generell regel gjelder at banken kun skal gi informasjon til myndighetene dersom dette er hjemlet i lover/forskrifter eller dersom opplysningene er offentlig tilgjengelig. Dette gjelder så vel opplysninger om kunder, som opplysninger om banken og dens forretningsanliggender. Dette prinsipp skal opprettholdes konsekvent og tilpasses selv i de tilfeller forespørslene dreier seg om opplysninger som ikke regnes for å være sensitive.

4. Relasjon til Bankens medarbeidere

For at Banken skal kunne tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere, skal virksomheten skape et arbeidsmiljø preget av trivsel og tilfredshet, hvor medarbeiderne kan utvikle seg og kombinere sin kompetanse med kundefokus og engasjement. 

4.1 Korrupsjon

Korrupsjon omfatter en rekke ulike aktiviteter hvor formålet er å skaffe seg selv eller andre uberettigede eller ulovlige fordeler. Former for korrupsjon kan være bestikkelser, kickback (returkorrupsjon) eller ulovlig påvirkningshandel. 

Utilbørlig fordel

Som medarbeider i Sbanken skal en unngå å motta en utilbørlig fordel. Ned det menes en fordel som har økonomisk verdi eller annen nytteverdi. For eksempel medlemskap i en lukket forening, seksuelle tjenester, vanskelig tilgjengelig informasjon. Med utilbørlig menes et klart klandreverdig forhold, det kan blant annet avhenge av fordelens økonomiske verdi, sedvane og interne retningslinjer. Gaver gitt rett før en beslutning fattes blir lettere regnet som utilbørlig, særlig når vedkommende har en innkjøps- eller kontrollfunksjon. 

Bestikkelser

En bestikkelse er en fordel som gis for å utilbørlig påvirke noen i dennes tjenesteutøving. Det er derimot ikke spørsmål om bestikkelser dersom en fordel gis til noen for å påvirke denne til å vedta disposisjoner med egne midler. Uttrykket «i anledning stilling, verv eller oppdrag» omfatter ikke rent private, men det kan være glidende overganger mellom yrkesmessige relasjoner og private, personlige vennskap. Kontrollspørsmål: «Ville jeg fått tilbud om dette hvis jeg hadde en annen stilling?» Kostnadsfrie fordeler kan i slike tilfeller likevel være uetiske ut fra andre synspunkter. Den som tar imot eller ber om slike fordeler, samt de som tilbyr slike fordeler, gjør seg skyldig i bestikkelser. Bestikkelser ansees som alvorlige brudd i Norge.

Åpenhet

Åpenhet er en av verdiene våre, og skal derfor etterleves. Åpenhet er en viktig test – er forholdet kjent for nærmeste overordnede? Åpenhet er også et viktig moment i utilbørlighetsvurderingen. Dersom arbeidsgiver er informert om ytelsen, skal det mer til før den betraktes som utilbørlig enn dersom den er forsøkt skjult.

Hva ansees som bestikkelser?

Medarbeidere som har kontakt med bedrifter som leverer, eller kan komme til å levere tjenester eller varer til banken, må være spesielt aktsomme mot å ta imot noe som kan oppfattes som bestikkelser. Det kan gjelde ulike fordeler fra leverandører av eksempelvis reparasjonstjenester eller meglere av verdipapirer.

Den som mottar en fordel og er usikker, skal avklare dette med sin nærmeste leder, og takke nei ved minste tvil. Sbanken benytter trafikklys for å vurdere hva som er uakseptabelt (rødt lys), hva som må vurderes nøye (gult lys), og hva som er greit (grønt lys).

Dersom en slik fordel allerede er mottatt, skal den returneres avsender. Under følger eksempler på ulike vurderinger ansatte i Sbanken må gjøre.

Kontanter og finansielle ytelser

Kontanter og finansielle ytelser regnes alltid som bestikkelser.

Gaver og kundegaver

Normalt reklamemateriell med firmamerking samt enklere gaver av mindre verdi er tillatt. Som en øvre grense gjelder at en gaves verdi aldri skal overstige 500 NOK. Det som her er uttalt gjelder også bankens egne kundegaver.

Tjenester

Tjenester i form av bilreparasjoner, reparasjoner på eiendom og liknende til lav eller ingen kostnad utgjør bestikkelser.

Rabatter

Rabatter som gis generelt til alle ansatte i banken godtas. Rabatter som gis kun til enkelte ansatte eller til ansatte på enkelte avdelinger ansees som bestikkelser.

Måltider

Lunsjer eller middag av normalt slag i forbindelse med arbeid kan godtas. Særskilt påkostet representasjon i form av overdrevet dyre middager og lignende er ikke tillatt.

Studiereiser

Studiereiser med tilknytning til arbeidet skal ikke foretas på andre enn bankens bekostning.

Feriefordeler

Lån av fritidshus, båter, biler etc. under helger eller ferier ansees som bestikkelser.

Frequent flyer-programs og andre bonusfordeler

Enkelte medarbeidere får til privat bruk ikke utnytte frequent- flyer fordeler eller andre bonusfordeler som man har oppnådd på grunn av kjøp av tjenester eller varer som banken har bekostet.

4.2 Biaktiviteter

Bankens medarbeidere skal være forsiktig med bijobber. Dette gjelder også bijobber som ikke drives kommersielt. HR skal alltid kontaktes for avklaring av bijobber.

Følgende skal ikke forekomme:

Tillitskadende Lovstridige/useriøse bijobber - Virksomhet som er lovstridig eller useriøs eller ligger nært opp til slik virksomhet eller andre aktiviteter som kan skade tilliten til banken eller medarbeideren eller undergrave medarbeiderens personlige eller økonomiske integritet.

Konkurrerende bijobber - Virksomhet som konkurrerer med bankens virksomhet eller drives av noen som er leverandør eller kunde til banken. Forsiktighet må videre utvises når det gjelder medvirkning som foredragsholder på eksterne konferanser, slik at konkurrenter ikke får opplysninger som er verdifulle for banken.

Tidkrevende biarbeid - Virksomhet som tar så mye tid eller er så krevende at arbeidet for banken blir skadelidende. Slike oppgaver skal ikke utføres i arbeidstiden eller i bankens lokaler eller ved hjelp av bankens eiendeler eller på annen måte som kan forbindes med banken. Den som er usikker på om slikt arbeid er tillatt skal alltid innhente skriftlig tillatelse hos nærmeste overordnede, eller hos HR. Denne kan også, dersom spesielle årsaker foreligger, i noen grad innrømme unntak fra overstående regler. Dersom banken krever det skal medarbeideren gi opplysninger om biarbeid av slik karakter.

4.3 Personlig opptreden

For at banken skal kunne vinne og opprettholde tillit og respekt, stilles det store krav til bankens medarbeidere med hensyn til etikk og personlige forhold for øvrig.

Personlig integritet

Bankens medarbeidere må ha høy personlig integritet. Medarbeiderne må kunne stå imot utilbørlig press uansett hvorfra det kommer.

Økonomiske forhold

Bankens medarbeidere bør ikke delta i spill, spekulasjonsforretninger eller lignende, eller påta seg ansvar som setter personlig økonomi i fare.

Narkotika og alkohol

Bankens medarbeidere skal ikke bruke narkotika. Dette gjelder også i fritiden. Alkohol (lettøl regnes ikke som alkohol) skal ikke inntas i arbeidstiden. Unntak kan gjelde i forbindelse med representasjon. I slike tilfeller skal man være restriktiv med inntaket.

Lovbrudd

Det er ikke akseptabelt at medarbeidere begår lovbrudd. Ansettelsesforholdet vurderes fortløpende for medarbeidere som har gjort seg skyldig i lovbrudd i tjenesten eller i brudd som er rettet mot banken. Det samme gjelder for medarbeidere som er dømt til strengere straff enn bøter utenfor i bankens tjeneste.

Medlemskap eller sympatier for visse organisasjoner

Banken aksepterer ikke at medarbeidere er medlemmer i eller aktivt sympatiserer med organisasjoner som er udemokratiske, rasistiske eller voldelige eller på annen måte forbindes med kriminell virksomhet.

Seksuell trakassering

Banken har nulltoleranse for alle former for kjønnsdiskriminering, inkludert verbal, fysisk og seksuell trakassering.

Særskilte krav til bankens ledere

Det stilles ekstra strenge krav til bankens ledere når det gjelder etikk. Lederne skal være forbilder for øvrige medarbeidere. En leder må alltid selv fullt ut følge de regler og normer som gjelder for øvrige medarbeidere.

Det er ikke akseptabelt med ledere som går utenom interne regler og normer og misbruker den tillit som banken har vist dem.

4.4 Varslingsrutiner

Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst hensyn til at arbeidsgiver, arbeidsmiljø og kolleger ikke skades unødig (arbeidsmiljøloven § 2-4). I noen tilfeller kan arbeidstaker også ha plikt til å si fra.

Nærmeste leder har ansvar for at sine medarbeidere er kjent med hva som regnes som korrupsjon, og hvordan korrupsjonssaker skal varsles. Ved spørsmål om hva som kan ansees som korrupsjon kan nærmeste leder, andre i ledelsen, HR eller complinace kontaktes for rådgivning. 

Dersom man som ansatt i Sbanken vil varsle om korrupsjon benyttes bankens varslingsrutiner som ligger ute på bankens intranett.

4.5 Etisk Råd

Sbanken tar mange viktige standpunkt i etisk retning. Rådet diskuterer og tar avgjørelser i forhold til hva banken mener skal til for å være en samfunnsansvarlig bank, og hvilke virkemidler som skal brukes for å oppnå dette.

4.6 Overvåkning av at de etiske retningslinjer følges

Respektive områdeansvarlige har ansvaret for at de etiske retningslinjene etterleves innenfor eget ansvarsområde. De samme lederne er også ansvarlig for å umiddelbart informere bankens øverste leder om prinsipielle eller andre viktige etiske spørsmål som vedrører egen virksomhet og/eller medarbeidernes oppførsel.

5. Grunnleggende vurderinger

Følgende grunnleggende vurderinger skal kjennetegne så vel bankens relasjon til kundene og andre eksterne interessenter som relasjonen internt mellom bankens medarbeidere:

Kvalitet og langsiktighet

Banken og dens medarbeidere skal stå for høy kvalitet og handle ut fra et langsiktig perspektiv.

Saklighet, rettferdighet og konsekvens

Banken og dens medarbeidere skal handle saklig, rettferdig, anstendig, ærlig og konsekvent.

Hurtighet, tilgjengelighet og tydelighet

Banken og dens medarbeidere skal handle raskt og aktivt, ha høy tilgjengelighet i så vel eksterne som interne sammenhenger, samt kommunisere enkelt, raskt og tydelig.

Hjelpsomhet og respekt

Banken og dens medarbeidere skal handle hjelpsomt, saklig og med respekt for individet og med forståelse for den enkelte kundes situasjon.

Integritet

Banken og dens medarbeidere skal ha høy integritet og stå imot utilbørlig press.

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning skal skje saklig og ansvarsfullt utfra situasjonen i det enkelte tilfellet. Banken skal gi kunden tilstrekkelig informasjon om forhold som er vesentlige i sammenhengen. Det skal blant annet informeres om eventuelle risikoer som er forbundet med enkelte tjenester eller produkter.

Kredittgivning

Kredittgivning skal gjøres ut fra kundens økonomiske situasjon. Kreditt bør ikke innvilges i de tilfeller der vi vet at formålet ikke er i henhold til bankens kredittpolicy og kreditthåndbok.

5.1. Fortrolighet med lover, reguleringer, m.m.

Styret og ledelsen skal påse at lover, forskrifter m.m. som vedrører bankens virksomhetsområder overholdes i banken. Banken skal følge de beslutninger og anbefalinger som bankens bransjeforening har vedtatt.

Det påhviler bankens ledelse å sørge for at kunnskap om ovennevnte lover og retningslinjer opprettholdes på et tilfredsstillende nivå hos medarbeiderne.

Banken skal i alminnelighet drives slik at ovenstående grunnleggende vurderinger fremmes. Etiske vurderinger styres av godt omdømme og individets følelse for hva som er rett og galt. Etiske vurderinger skal alltid vurderes av beslutningstaker i banken. En god målestokk på om et vedtak eller prinsipiell avgjørelse oppfyller de krav til etikk som stilles til den enkelte er om beslutningen eller avgjørelsen kan forklares og motiveres overfor overordnede, kunder og utenforstående.

Banken skal inneha og effektivt anvende tilstrekkelige ressurser og rutiner for at banken skal kunne drives som beskrevet. Initiativ som kan høyne den etiske bevissthet skal oppmuntres.

Miljø

Banken skal aktivt verne om miljøet på arbeidsplassen.

Diskriminering

Banken skal forhindre diskriminering, både når det gjelder egne medarbeidere (se pkt. 4.3) og bankens kunder.

Markedsføring og salg

Bankens markedsføring skal være seriøs og saklig. Dette gjelder også muntlig markedsføring fra den enkelte medarbeider. Markedet eller den enkelte kunde skal aldri gis et feilaktig eller overdrevet bilde av banken eller bankens produkter.

Bankens markedsføring skal fremme en sunn konkurranse. Informasjon om og sammenligninger mot konkurrenter skal være objektiv og skal ikke inneholde nedsettende eller misledende informasjon. Konkurranseinformasjon skal ikke misbrukes.

Banken skal i sin markedsføring gi kunden relevant informasjon om de tjenester og produkter som tilbys. Blant annet skal det gis informasjon om eventuelle tilhørende risikoer.

Banken skal være spesielt aktsom ved markedsføring som rettes mot barn og ungdom.

Kontakter med massemedia

Bankens kontakter med massemedier skal preges av åpenhet, saklighet, ærlighet samt respekt og forståelse for media. Dette skal imidlertid ikke føre til at sensitiv informasjon om banken eller kunder overleveres. Dersom en medarbeider får en forespørsel fra media som gjelder bankens virksomhet generelt, skal vedkommende som en hovedregel henvises til bankens kommunikasjonsansvarlig, til bankens leder eller dennes stedfortreder. Dette for å sikre at den informasjon som gis er korrekt og identisk. Gjelder spørsmålet derimot produktvilkår eller lignende, kan spørsmålet besvares av medarbeiderne.

5.2. Hvitvasking

Sbanken arbeider med å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Alle medarbeidere skal til enhver tid ha grunnleggende kompetanse om antihvitvaskarbeidet og de krav som stilles til banken. Dette sikres gjennom godt arbeid i organisasjonen og årlig obligatorisk e-læring. I bankens virksomhet skal det rettes spesiell oppmerksomhet mot forsøk på hvitvasking av penger. Regelverket om dette finnes i hhv hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften.

5.3 Personvern

Riktig håndtering av personvern er viktig for banken. Alle medarbeidere skal ha grunnleggende kompetanse om temaet, både i forhold til hva som defineres som personopplysninger og hvordan de skal håndteres. Dette sikres gjennom godt arbeid i organisasjonen og årlig obligatorisk e-læring.

5.4 Egne eller nærståendes verdipapir- og valutaforretninger

Handel med finansielle instrumenter skal drives slik at alminnelig tiltro til verdipapirmarkedet opprettholdes. Bankens håndtering av sine kunders verdipapirforretninger er av stor betydning for tilliten til banken.

Berørte personer skal derfor forholde seg til de til gjeldende retningslinjer gitt av Finanstilsynet eller av egen bransjeforening (Verdipapirfondforeningen VFF) vedrørende verdipapir- og valutaforretninger mm. som er foretatt av medarbeidere i verdipapirforetaket for egen eller nærstående sin regning.

Nærmere rutiner for berørte personers rapporteringsplikt mm. fremkommer i bankens instruks for medarbeideres egenhandel med finansielle instrumenter.

6. Relasjon til myndigheter

Banken skal opptre med åpenhet og respekt i relasjon til tilsynsmyndigheter og andre myndighetsorganer. Henvendelser fra myndighetsorganer skal besvares korrekt og snarlig.

6.1 Skatt og skatterapportering av de produkter som markedsføres

Skatt og skatterapportering for kunden av de produkter som utvikles og markedsføres skal alltid kartlegges innen lansering.

Bankens kontakter med skattemyndigheter skal preges av ærlighet og respekt.

6.2 Medarbeidernes egne skatter

Bankens medarbeidere skal utvise stor forsiktighet når det gjelder egen skatteplanlegging og opptreden som kan bli oppfattet som skatteflukt. Dette gjelder i særlig grad medarbeidere som har ledende stillinger i banken.


7. Interessekonflikter

Interessekonflikter som oppstår av forhold utenfor et normalt kundeforhold skal unngås. Dersom noe slikt inntreffer skal kunden behandles rettferdig.

En ansatt skal ikke behandle saker der medarbeider har en egeninteresse, eller der nærstående av medarbeider har interesser, eller der selskaper hvor medarbeider eller nærstående har interesser.

8. Leverandører, samarbeidspartnere og andre forretningskontakter

Banken er tilhenger av en åpen, ærlig og rettferdig konkurranse mellom frie markedsaktører. Banken skal derfor:

 • Ikke henvende seg til leverandører (motsatt) som er kjent for å ikke overholde sine forpliktelser overfor sine forretningspartnere, medarbeidere eller samfunnet ellers ved eksempelvis ikke betale skatter eller misligholde allerede inngåtte avtaler.
 • Ikke henvende seg til leverandører (motsatt) der det er kjent at de selv eller deres eiere har misbrukt konkursbestemmelsene.
 • Ikke henvende seg til leverandører (motsatt) der eierforholdene er uklare.
 • Nøye overholde internasjonale som nasjonale konkurranseregler.

Mellom banken og samarbeidende bedrifter skal det opprettes samarbeidsavtaler.

Banken skal i størst mulig grad arbeide for at bedrifter som banken samarbeider med handler i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, samt myndighetenes reguleringer. Av samarbeidsavtalen som er opprettet bør det fremgå at banken har rett til å si opp avtalen dersom bedriften ikke forholder seg til gjeldende regler.

9. Forholdet til tilsynsmyndigheter

Banken skal vise åpenhet og respekt i dialog med tilsynsmyndighetene. Henvendelser fra myndighetene skal prioriteres og besvares raskt og korrekt. Vær imidlertid oppmerksom på at myndighetene har rett til og krav på informasjon for det de etterspør, før informasjon og svar utleveres.