Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk, forretningsadferd og samfunnsansvar i Sbanken ASA gjelder for styret og samtlige ansatte i Sbanken ASA (Banken). 

1. Formål

Dette dokumentet definerer Sbanken ASA ("Banken"), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå og målet er at alle medarbeidere skal være bevisst disse, som er ment som en generell rettesnor og til refleksjon hos den enkelte medarbeider.
Retningslinjene gjelder for samtlige medarbeidere i Banken, inkludert personer som, uten å være ansatt i banken, arbeider på oppdrag eller som konsulenter for banken. Når det i disse retningslinjer vises til medarbeidere inkluderes også disse. Overordnet omfatter disse retningslinjene også Bankens styre med mindre annet er presisert eller er regulert i «Styreinstruks for Sbanken ASA», eller gjennom lovgivning.

2 Etikk og verdigrunnlag

Bankens virksomhet og tjenester forutsetter høy grad av tillit. Tillit fra kunder og samfunnet for øvrig bygger på et godt omdømme og at det opprettholdes en høy etisk standard i alle deler av virksomheten.
De enkelte produkt- og forretningsområdene skal etablere konkrete prinsipper, regler og prosesser for å håndtere relevante etiske spørsmål.

Ansatte skal ved tvil om riktig fremgangsmåte ved etiske spørsmål i forretningsforhold, henvende seg til nærmeste leder.

Virksomheten skal alltid drives i tråd med gjeldende instrukser, lover og regler. Bankens verdigrunnlag for øvrig skal ligge til grunn for beslutninger som tas, og være styrende for kulturen i virksomheten.

Sbankens verdigrunnlag:

Åpen
Vi er åpne og ærlige. Vi gir frihet til å velge og har ingen skjulte kostnader eller agendaer. Vi kommuniserer hvorfor vi gjør det vi gjør.
Enkel
Vi gjør hverdagen enklere. Vi forstår folks behov og gir rett hjelp til rett tid. Vi gjør det enkelt å ta smarte valg.
Skvær
Vi behandler alle rettferdig og som likeverdige. Vi tror på en fair deal, som tjener både kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet.
Vennlig rebell
Vi er modige og utfordrer etablerte sannheter. Vi er lekne og tør å feile. Vi er annerledes og utvikler de beste løsningene i fellesskap med andre. Vi er uredde i møte med uredelighet.

3 Taushetsplikt

Alle medarbeidere har taushetsplikt om selskapet og kundenes forretningsmessige forhold, og annen informasjon av konfidensiell art. Taushetsplikten gjelder også overfor uvedkommende internt og vedvarer etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Alle lov- og forskriftsbestemmelser om taushetsplikt og personvern skal overholdes.
Fortrolig materiale må oppbevares utilgjengelig for andre og makuleres på en forsvarlig måte når det ikke lenger skal benyttes. Alle medarbeidere skal sørge for å overholde regelen om beskyttelse av passord og for øvrig følge de sikringsrutiner som er utarbeidet i tilknytning til Bankens datasystemer.

I henhold til verdipapirhandelloven vil overtredelse av taushetsplikt ved innsideinformasjon i enkelte tilfeller kunne være en straffbar handling som vil medføre påtale.

De etiske spørsmål som angår behandling av taushetsbelagt informasjon og personopplysninger, skal behandles i samsvar med Retningslinjer for informasjonssikkerhet i Sbanken ASA og Retningslinjer for behandling av personopplysninger i Sbanken ASA.

4 Relasjon til Bankens medarbeidere

For at Banken skal kunne tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere, skal virksomheten skape et arbeidsmiljø preget av trivsel og tilfredshet, hvor medarbeidere kan utvikle seg og kombinere sin kompetanse med kundefokus og engasjement.
Banken skal:
rekruttere og belønne medarbeidere rettferdig; etter kvalifikasjoner og resultat. Belønning skal for øvrig skje i tråd med Bankens Policy for godtgjørelse til ansatte i Sbanken ASA,
fremme et sunt og trygt arbeidsmiljø, investere i medarbeidernes utvikling og tilrettelegge for karriere innenfor virksomheten
verne om medarbeidernes rettigheter, herunder, retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger,
ha en målsetning om å oppmuntre til mangfold blant medarbeidere, og behandle den enkelte med respekt og verdighet.

4.1 Medarbeidernes opptreden

Alle medarbeiderne i Banken har et grunnleggende ansvar for å utføre sine oppgaver og opptre på en måte som bevarer tilliten fra alle som Banken står i relasjon til. Det forventes at medarbeidere til enhver tid følger denne policyen, og opptrer i Bankens interesse.

4.2 Personlige forhold

For å oppnå og beholde tillit i samfunnet stiller Banken høye krav til medarbeiderne vedrørende etikk og personlige forhold. Medarbeidere må derfor ikke:

motta gaver eller ytelser med en verdi som overstiger en symbolsk verdi, fra tredjeperson. Tilbud om gave eller ytelse skal avklares med nærmeste overordnede,
begå straffbare handlinger,
benytte narkotiske stoffer (bortsett fra når dette er en del av foreskrevet medisinsk behandling),
delta i overdrevent pengespill, spekulative transaksjoner, eller stille garantier på en måte som medfører alvorlig risiko for egen økonomisk situasjon,
være medlem av, eller aktivt å sympatisere med organisasjoner eller personer som er antidemokratiske, rasistiske eller voldsfremmende,
utsette noen for seksuell trakassering
Brudd på disse reglene kan medføre skriftlig advarsel, oppsigelse eller avskjedigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven og Arbeidsreglementet for ansatte i Sbanken ASA.

For styret i Banken er dette forholdet regulert av «Styreinstruks for Sbanken ASA».

4.3 Særlige forventninger til medarbeider i ledende stillinger

Medarbeidere med lederansvar er gjenstand for ekstra høye forventinger til personlig integritet, etikk og personlige forhold. Ledere skal gå foran som gode eksempler.

4.4 Personlige skatteforhold

Medarbeidere skal være varsomme og opptre forsvarlig i forbindelse med personlige skattespørsmål, og unngå fremgangsmåter som kan oppfattes som skatteflukt.

4.5 Oppdrag og aktiviteter utenfor Banken

Medarbeidere må utvise varsomhet i valg av oppdrag eller verv utenfor arbeidet i banken, inklusive slikt som ikke utføres på kommersiell basis. Nærmere regler finnes i Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter og Arbeidsreglementet for ansatte i Sbanken ASA.
For styret i Banken er dette punktet regulert i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverket.

4.6 Medarbeidernes egenhandel med finansielle instrumenter

Medarbeidere, styret og nærståendes kjøp av investeringstjenester må innrettes på en måte og i et omfang som ikke skader tilliten til Banken. For medarbeidere, styremedlemmer og andre som normalt har innsyn i, eller arbeider med investeringstjenester eller forvaltning av finansielle instrumenter for Banken, eller Bankens kunders regning, gjelder egne retningslinjer for egenhandel. Retningslinjene skal basere seg på Verdipapirforetakenes Forbunds bransjeanbefaling så langt det passer.

4.7 Varsling

Med åpenhet som grunnleggende verdi i virksomheten skal alle medarbeidere føle seg trygge på å ta opp både små og store saker med kollegaer, nærmeste leder eller ledere høyere opp, tillitsvalgte, verneombud eller HR.
Positive så vel som negative tilbakemeldinger vil være naturlig i den åpne løpende dialogen mellom ansatte og arbeidsgiver. Varsling er å ta opp kritikkverdige forhold av mer alvorlig art. For eksempel:

straffbare forhold begått av eller i virksomheten, brudd på lover og regler
brudd på bankens interne regelverk (for eksempel dette)
brudd på allment aksepterte etiske standarder i samfunnet
Varsling er positivt da kritikkverdige forhold kan bli rettet opp, og alle medarbeidere har rett til å varsle. Det er imidlertid viktig at den som varsler utviser varsomhet og at hverken Banken eller tredjepersoners interesser blir unødig skadelidende. Bankens retningslinjer for fremgangsmåte og saksbehandling ved varsling skal følges iht Retningslinjer for varsling i Sbanken ASA.

5 Forretningsadferd

Bankens virksomhet baserer seg på å tilby produkter og tjenester som på best mulig måte tilfredsstiller de ulike kundesegmentene. Banken har dessuten et stort ansvar for å leve opp til den tilliten som den får fra kundene, kreditorene og myndighetene. God forretningsadferd og god rådgivningsskikk er viktige begreper for kundebehandlingen. Profesjonell og etisk god kundebehandling er av avgjørende betydning for kundene og viktig for bankens tillit og omdømme.


5.1 Relasjon til kunden

Banken skal i relasjon til kunden:

  • opptre åpent, ærlig og rettferdig,
  • legge til rette for dialog der kunden kan dele sine synspunkter med mål om å forbedre Bankens produkter og tjenester,
  • gi råd som er egnet for kunden og som tar utgangspunkt i hans/hennes behov,
  • selge og markedsføre finansielle tjenester på en tydelig og transparent måte,
  • gi tydelig informasjon om hvordan kundens aktiva forvaltes,
  • legge opp til en høy tilgjengelighet med utgangspunkt i kundens forventninger og behov.

5.2 Markedsføring og kommunikasjon

Bankens markedsføringsaktiviteter skal være saklige, korrekte, og utføres i god tro. Dette gjelder også muntlige uttalelser fra ansatte. Hverken markedet generelt eller kundene individuelt, skal eksponeres for et urealistisk bilde av virksomheten eller dets produkter og/eller tjenester. Markedsføring av Banken skal bidra til sunn konkurranse. Informasjon om eller sammenligning med konkurrenter skal være saklig og ikke inneholde noen form for latterliggjøring eller villedning. Informasjon om konkurrenter skal ikke misbrukes. Markedsføringen skal for øvrig være i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

5.3 Salg og rådgivning

Dersom en kunde etterspør en tjeneste eller et produkt, og det fremgår av opplysninger om kundens situasjon og økonomiske stilling, at en annen tjeneste eller produkt vil være bedre egnet, skal kunden informeres om dette.
En kunde skal aldri anbefales eller gis råd om å kjøpe et produkt som kunden ikke har behov for.
En kunde skal ikke anbefales å bytte fra ett produkt til et annet med mindre byttet vil gi kunden en fordel.

All rådgivning som gis til kunder skal til enhver tid være i henhold til gjeldende regelverk fra regulerende myndigheter og Bankens interne regelverk.

5.4 Erstatning etter krav

Erstatningskrav skal bygge på en konsekvent anvendelse av avtalevilkår og gjeldende lover og forskrifter. Banken skal i samråd med kunden, forsikre at krav håndteres på en rimelig måte ut fra forutsetningene. Banken skal alltid forsøke å gi råd, informasjon og/eller bidra med andre tiltak for å begrense skade og/eller tap. Dersom Banken helt eller delvis motsetter seg et krav, skal kunden skriftlig informeres om bakgrunnen for beslutningen. Kunden skal også opplyses om sine rettigheter og muligheten til å få saken prøvd.
Banken vil som hovedregel følge vedtak fra Finansklagenemnda.

6 Relasjon til myndigheter

Banken skal opptre med åpenhet og respekt i relasjon til tilsynsmyndigheter og andre myndighetsorganer. Henvendelser fra myndighetsorganer skal besvares korrekt og snarlig.

6.1 Skatt

Banken skal betale rett skatt til rett tid. Virksomheten skal struktureres og drives på en skatteeffektiv måte, i god tro og innenfor rammene av gjeldende regelverk. Aggressiv skatteplanlegging som berører grensen til skatteflukt skal ikke forekomme. Kontakten med skattemyndighetene skal preges av ærlighet og respekt fra Bankens side.


7 Interessekonflikter

Banken har, i egne retningslinjer, beskrevet de organisatoriske og administrative rammene for behandling av interessekonflikter. Hensikten er at kundenes og bankens interesser ivaretas på en rettferdig måte. Daglig leder er ansvarlig for at identifisering og håndtering av interessekonflikter skjer i henhold til policy, og at behandlingen er dokumentert.

En interessekonflikt kan oppstå når:
- en omfattet person, dennes nærstående, herunder selskap hvor den ene eller begge har
bestemmende innflytelse, oppnår vinning som et resultat av personens rolle i Banken
- når Bankens eller berørt persons individuelle interesse står i motsetning til kunders interesser

Identifisering, rapportering og kontroller av interessekonflikter følger av Retningslinjer for behandling av interessekonflikter.

8 Konsekvenser ved avvik og brudd

Brudd på reglene i denne policyen kan medføre skriftlig advarsel, oppsigelse eller avskjedigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven og Arbeidsreglement for ansatte i Sbanken ASA.

9 Intern opplæring

Alle nye medarbeidere skal gis opplæring innholdet i denne policyen og signere på at innholdet med tilhørende retningslinjer er lest og forstått, ved ansettelse. Policyen og tilhørende retningslinjer skal årlig gjennomgås med alle medarbeidere.