Hopp til innhold

IR rutine

Denne rutinen for finansiell kommunikasjon er vedtatt for å sikre at Sbanken ASA overholder regler og forskrifter som er relevante for finansiell rapportering og kommunikasjon i det norske finansmarkedet og innfrir markedsaktørenes forventninger til rettidig informasjon og likebehandling.

Sbanken vil i sin rapportering til markedet, og ved kontakt med investorer og analytikere, følge disse prinsippene:

• All informasjon fra Sbanken som er relevant for prising av finansielle instrumenter som er utstedt av Sbanken, skal gis samtidig til alle markedsaktører.
• I den grad det er mulig, vil all publisering av ny informasjon gjøres utenom åpningstiden ved Oslo Børs.
• All finansiell informasjon gis på engelsk, og vil når den er frigitt bli gjort tilgjengelig på Sbankens nettsted. Kvartalsrapporter vil bli gitt på engelsk. Årsrapporter blir gitt både på engelsk og norsk.
• Presentasjon av kvartalsresultater vil skje på engelsk og gjøres tilgjengelig som webcast. Alt presentasjonsmateriell som brukes i møter og konferanser med investorer eller analytikere, utarbeides på engelsk, offentliggjøres ved bruk av børsmelding før det presenteres, og gjøres tilgjengelig på nettstedet for investor-informasjon.
• Sbanken kan bruke presentasjonsmateriell basert på tidligere offentliggjort materiale i møter med investorer eller analytikere, så lenge det ikke er vesentlige avvik fra tidligere offentliggjort materiell.
• Sbanken vil ha rutiner som sikrer at investorer og analytikere gis lik muntlig informasjon basert på tidligere publisert materiell, i møter og ved annen direkte kontakt.
• Daglig leder, leder finans og ansvarlig for investorrelasjoner er de eneste talspersonene som på regulær basis er godkjent for kontakt med investorer og analytikere. Sbanken kan oppnevne andre talspersoner ved spesielle aktiviteter som presentasjonsrunder og kapitalmarkedsdager.
• Sbanken vil ikke veilede markedet om fremtidige prestasjoner eller resultater, men vil publisere utvalgte økonomiske mål for definerte tidsperioder, rapportere utviklingen i forhold til disse og oppdatere slike mål når det er aktuelt.
• Møter og annen kontakt med investorer og analytikere vil så langt det er mulig unngås i en periode på 30 dager før fremleggelse av kvartalsregnskap. Informasjon om kurssensitive forhold som kan ha ekstraordinær innvirkning på resultatet, vil normalt bli publisert når forholdet inntreffer, for å sikre at hele markedet får informasjonen samtidig.
• Sbanken vil avstå fra å kommentere rykter og spekulasjoner knyttet til økonomiske resultater eller andre kurssensitive forhold.
• Skandiabanken vil avstå fra å kommentere spørsmål knyttet til styrets sammensetning, arbeidsform eller vurderinger, og skal ikke gi kommentarer til selskapets eiersammensetning. Spørsmål om eiere og styret skal henvises til styrets leder eller representanter for eierne.
• Sbanken vil ikke bruke sosiale medier til å formidle finansiell informasjon eller til kontakt med investorer eller analytikere.

Sbanken følger Oslo Børs sin IR-anbefaling av 1. juli 2019