Hopp til innhold

Sbanken ASA: Finanstilsynet har fattet vedtak om minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) til Sbanken

Sbanken har mottatt vedtak om minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) fra Finanstilsynet. MREL-kravet er satt til 31,0 % av justert beregningsgrunnlag. Basert på bankens balanse per 31. desember 2019, og hensyntatt tilgjengelig ansvarlig kapital i konsernet, medfører vedtaket et økt krav til nominell konvertibel gjeld på 4 164 millioner kroner. Konsernets MREL-krav er i vedtaket gjort gjeldende fra 31. mars 2020.

Det settes krav om at konvertibel gjeld som skal medregnes for å oppfylle minstekravet, skal være gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld), og at gjelden skal være utstedt fra morselskapet i konsernet til eksterne investorer.

Kravet til etterstillelse skal oppfylles innen 1. januar 2024, og kan fases inn ved at konsernet fram til 1. januar 2024 kan medregne i oppfyllelsen av minstekravet usikret senior obligasjonsgjeld utstedt fra Sbanken til eksterne investorer med gjenværende løpetid på minst ett år. Oppfyllelsen av kravet til etterstillelse (innfasingen) skal som et minimum være lineær over årene 2021, 2022 og 2023, slik at konsernet i løpet av 2021 som et minimum skal fase inn 1/3 av det gjenværende behovet for etterstillelse i innfasingsperioden 2021 – 2023 beregnet per 31. desember 2020. Sbanken vil innen 31. mars 2021 oversende Finanstilsynet et plan om innfasing av kravet om etterstillelse.

Se pressmelding fra Finanstilsynet for ytterligere detaljer:
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/fastsettelse-av-krav-til-ansvarlig-kapital-og-konvertibel-gjeld-mrel/?utm_campaign=e090f3d33f&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12