Hopp til innhold

Sbanken ASA: Styrket lønnsomhet og sterk vekst innen fondssparing

Bergen, 13. november 2020: Sbanken fikk et resultat før skatt på 274,4 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 2,0 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter falt med 20,0 millioner kroner fra tredje kvartal 2019. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 12,2 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,6 milliarder kroner, tilsvarende en årlig utlånsvekst på 2,4 prosent. Boliglån med gjennomsnittlig belåningsgrad på 53 prosent utgjorde 95 prosent av totale utlån. Fastrentelån utgjorde 7,5 prosent av den totale boliglånsporteføljen.

Hovedpunkter:
· Rentemargin opp 15 basispunkter fra forrige kvartal
· Fokus på lønnsomhet – redusert utlånsvekst innen boliglån
· Fondssparing økt til 19,3 milliarder – markedsandel for fondstegning 25 prosent
· Foreslått fullmakt for utdeling av inntil 3,15 kroner per aksje i utbytte for 2019

- I tredje kvartal har banken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap. I et normalår vil provisjonsinntekter være sterke i tredje kvartal, men denne effekten uteble da lav reiseaktivitet blant kunder medførte reduserte inntekter fra kortbruk utenfor Norge. For vårt siste rentekutt i mai, var vi bevisst på at lønnsom vekst i retning av bankens kommuniserte strategi skulle prioriteres. Beslutningen påvirket utlånsveksten innen boliglån, spesielt i første halvdel av kvartalet hvor avgangsnivået var høyere enn normalt. Innen sparing leverer vi et sterkt kvartal, inkludert rekordhøye bidrag fra faste månedlige spareavtaler, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 422,2 (420,8) millioner kroner. Sammenlignet med forrige kvartal økte netto renteinntekter med 38,2 millioner kroner da effekten av tidligere implementerte rentekutt avtok. Rentemarginen i kvartalet var 1,66 prosent, opp 15 basispunkter fra forrige kvartal.

Driftskostnadene var 166,8 (175,9) millioner kroner. Netto tap utgjorde 28,4 million kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,14 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent, 4,3 prosentpoeng over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent. I lys av bankens solide kapitalposisjon, har styret fremmet forslag om å avholde en ekstraordinær generalforsamling den 16. desember for å tildele en utbyttefullmakt for 2019. Fullmakten er foreslått å gjelde for utdeling inntil 3,15 kroner per aksje, tilsvarende en utdelingsgrad på 49,6 prosent av resultat etter skatt for 2019. Videre er fullmakten foreslått å vare i perioden fra 1. januar 2021 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021.

- Selv om utsiktene til norsk økonomi viser tegn til bedring, er den siste tids økning i smittetilfeller knyttet til koranoviruset en påminnelse om at utviklingen fremover fortsatt er usikker. Sbanken er i god rute for å nå kostnads- og bemanningsmål innen årsslutt 2020. Dette vil, i kombinasjon med sterk vekst innen fondssparing, gi banken et sterkt fundament for å levere god lønnsomhet i kvartalene foran oss, avslutter Thomassen.

Fullstendig kvartalsrapport finnes også på https://sbanken.no/ir.


Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg