Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Aksjonær- og utbyttepolitikk

Utbyttepolicy

Når Styret skal avgjøre om det skal foreslå et utbytte, og når det skal bestemme utbyttets størrelse, skal det ta hensyn til gjeldende lovbestemte begrensninger som angitt i lov om aksjeselskaper (se punkt 6.2 «Lovbestemte begrensninger for utbetaling av utbytte») og bankens kapitaldekningskrav (se punkt 11.7 «Ansvarlig kapital og kapitaldekning»). Bortsett fra i visse spesielle og sjeldne tilfeller som er angitt i lov om aksjeselskaper, skal utbyttets størrelse ikke overstige beløpet som Styret har anbefalt.

Sbanken ASA har besluttet en utbyttepolicy hvor banken målsetter en utbyttegrad på opp til 30% av årsresultat etter skatt. Det første utbyttebetalingen er tiltenkt å være i 2017, på basis av regnskapsåret 2016. Utbyttemålet er basert på gjeldende kapitalkrav, og fremtidige endringer vedrørende regulatoriske kapitalkrav vil kunne påvirke utbyttemålet.

Det kan ikke gis noen forsikring om at et utbytte vil bli foreslått eller fastsatt i noe bestemt halvår. Hvis et utbytte blir foreslått eller fastsatt, kan det ikke gis noen forsikring om at utbyttebeløpet eller avkastningen vil være som beskrevet ovenfor.

Lovbestemte begrensninger for utbetaling av utbytte 

Utbytte kan betales i kontanter eller i noen tilfeller i naturalia. Lov om aksjeselskaper gir følgende begrensninger for utbetaling av utbytte som gjelder for Banken:

  • Paragraf 8-1 i lov om aksjeselskaper sier at Banken kan utbetale utbytte i den grad Bankens netto eiendeler etter utbetalingen gir dekning for (i) aksjekapitalen, (ii) reserven for verdiansettelsesvariasjoner og (iii) reserven for urealisert avkastning. Den totale nominelle verdien av egne aksjer som banken har anskaffet for å eie eller som sikkerhet før balansedatoen, samt kreditt og sikkerhet som i henhold til paragraf 8-7 til paragraf 8-10 i lov om aksjeselskaper er innenfor grensene for fri egenkapital, skal trekkes fra beløpet som kan utbetales. 

Beregningen av fri egenkapital skal gjøres på grunnlag av balansen i det godkjente årsregnskapet for siste regnskapsår, men det forutsettes at den registrerte aksjekapitalen på datoen for beslutning om å betale utbytte skal benyttes. Etter godkjenning av årsregnskapet for siste regnskapsår kan Generalforsamlingen også gi Styret fullmakt til å fastsette utbytte på grunnlag av Bankens årsregnskap. Generalforsamlingen kan også vedta utbytte på grunnlag av en foreløpig balanse som er satt opp og revidert i samsvar med bestemmelsene som gjelder for årsregnskapet og med en balanse som ikke er datert lenger tilbake enn seks måneder før Generalforsamlingens beslutning.

  • Utbytte kan kun utbetales i den grad Bankens egenkapital og likviditet etter utbetalingen anses som sunn.

Banken er underlagt krav til kapitaldekning som beskrevet i punkt 11.7 «Ansvarlig kapital og kapitaldekning». I henhold til lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr. 40 (finansieringsvirksomhetsloven), kan ikke banken utbetale utbytte som ville føre til at banken ikke oppfyller gjeldende krav til kapitaldekning.

Lov om aksjeselskaper gir ingen tidsfrist for opphør av rett til utbytte. I henhold til ulike unntak gir norsk lov en begrensningsperiode på tre år fra datoen da en forpliktelse forfaller. Det finnes ingen begrensninger for utbytte eller bestemte prosedyrer når det gjelder krav på utbytte fra personer som ikke er norske statsborgere. I punkt 18 «Skatt» er det gitt en beskrivelse av forskuddsskatt på utbytte for personer som ikke er norske statsborgere.

Utbetaling av utbytte 

Alle fremtidige utbetalinger av utbytte på aksjene vil skje i NOK og vil bli betalt til aksjeeierne via VPS (Verdipapirsentralen). Investorer som er registrert hos VPS, som har adresse utenfor Norge, og som ikke har gitt VPS informasjon om en konto for NOK, vil imidlertid motta utbytte i form av en sjekk i sin lokale valuta, omregnet fra beløpet i NOK utbetalt via VPS. DNB er Bankens VPS-kontofører, og hvis det etter DNBs skjønn ikke er praktisk å utstede en sjekk i lokal valuta, blir det utstedt en sjekk i USD. Utstedelse og sending av sjekker vil bli utført i samsvar med standardprosedyrer hos DNB. Valutakursen(e) som benyttes, vil være DNBs kurs på utstedelsesdatoen. Utbytte blir kreditert VPS-registrert aksjonærkonto for NOK automatisk, eller hvis det ikke finnes noen slik registrert konto for NOK, utbetalt via sjekk, uten at aksjeeierne trenger å legge frem dokumentasjon som viser deres eierskap til aksjene.